เมืองไทยเงินด่วน เปิดลงทะเบียนสินเชื่อ วงเงินเริ่มต้น 20,000 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกันยายน 2565 โอนเงินวันไหนบ้าง


วันที่ 22 กันยายน 2565

เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้าสามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้ ได้แก่

เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1,000 บาท คือ
ผู้ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ได้รับเบี้ยความพิการ (บัญชีธนาคาร/อปท.) จำนวน 800 บาท
เบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถึงเดือนกันยายน 2565 จาก รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านใดที่ไม่ประสงค์จะใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถส่งคืนได้ที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ และสามารถติดตามข่าวสารของกรมบัญชีกลางได้จากช่องทางต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลาง เช่น Facebook Youtube Instagram Twitter และ CGD Application หรือโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0 2109 2345 และ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวัน เวลาราชการ

 

สิ นเ ชื่อส่วนบุลคล จาก เมืองไทย แคปปิตอล เป็นอีกหนึ่งบริการ สิ นเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม ดีๆ

ที่สามารถ กู้ง่าย อนุมัติไว ไม่ต้องค้ำ รับเงิ นเต็มจำนวน เหมาะกับชาวบ้ านหาเช้ากินค้ำที่ต้องการเงิ นด่วน เพื่อจุดประสงค์ในการนำไปใช้จ่ายเพื่อการประกอบอาชีพ

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล นั้นถือว่าเป็นสถาบันการเ งิน ที่เชื่ อถือได้ และยังมีสาขาอยู่ทั่วประเทศ

ไม่ว่าจะเขตในเมืองหรือนอกเมือง เพื่อเปิ ดโอกาศให้คนหาชาวกินค่ำสามารถเข้าถึง

สิ นเชื่ อเงิ นกู้ยืม ได้อย่ างทั่วถึง ร ายละเอียดสิ นเ ชื่อจะเป็นอย่ างไรมาติดตามอ่านด้านล่ างกันเลยครับ

ร ายละเอียด สิ นเชื่ อส่วนบุลคล เมืองไทย แคปปิตอล

วงเงิ นให้กู้ยืม

กู้ยืมเงิ น ได้ตั้งแต่ 3,000-20,000 บ าท

ระยะเวล าการผ่อนชำระเงิ นกู้

ผ่อนชำระได้ 10-36 เดือน

ประเภทการผ่อนชำระ

ผ่อนชำระเป็นร ายเดือน

อัตร าดอกเบี้ย

คิดอัตร าร้อยละ 24.00 ต่อปี (คำนวณแบบลดต้นลดดอก)

วิธีสมั คร กู้ยืมเ งิน สิ นเ ชื่อส่วนบุลคล เมืองไทย แคปปิตอล

สมั ครได้ที่ เมืองไทย แคปปิตอล สาขาใกล้บ้ านท่าน ทั่วประเทศ

ค้นหาสาขาบริการใกล้บ้ านคุณ

เอกส ารประกอบ กู้ยืมเ งิน สิ นเชื่ อส่วนบุลคล เมืองไทย แคปปิตอล

สำหรับเป็นลู กค้ าเก่าบริษัท

บัตรประชาช นตัวจริง

สำเนาทะเบียนบ้ าน

หลักเกณฑ์การพิจารณาวงเงิ นสิ นเ ชื่อ

หากผู้ขอสิ นเ ชื่อมี ร ายได้น้อยกว่า 30,000 บ าทต่อเดือน

อนุมัติวงเงิ นสิ นเชื่ อได้ไม่เกิน 1.5 เท่าของร ายได้

และผู้ขอสิ นเชื่ อต้องไม่มีวงเงิ นสิ นเชื่ อส่วนบุคคลอื่นอยู่แล้ว 3 แห่ง

หากผู้ขอ สิ นเชื่ อมีร ายได้ตั้งแต่ 30,000 บ าทต่อเดือน อนุมัติวงเ งินสิ นเชื่ อได้ไม่เกิน 5 เท่าของร ายได้

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามข่าวสารจากทางเว็บไซต์มา ณ. ที่นี้

Facebook Comments Box