TTB เปิดลงทะเบียน เดือดร้อนยืมได้เลย 100,000 บาท

ผู้ประกันตน “แรงงานต่างด้าว” ระวังอดเงินสงเคราะห์บุตร อย่าลืมยืนยันการมีชีวิตของบุตรทุกเดือนตุลาคมของทุกปี

แรงงานต่างชาติ หรือต่างด้าว ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยและขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เขาจะได้รับความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคมใน 7 กรณี เหมือนแรงงานไทย ได้แก่

1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย จะได้รับการรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตามสถานพยาบาลตามสิทธิ แต่ในกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลอื่น ภายใน 72 ชั่วโมง จะได้รับค่าบริการทางการแพทย์ ดังนี้

รักษาในสถานพยาบาลของรัฐ ผู้ป่วยนอกเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น และผู้ป่วยในเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น ค่าห้องและอาหารเบิกได้ไม่เกินวันละ 700 บาท
รักษาในสถานพยาบาลของเอกชน ผู้ป่วยนอกเบิกจ่ายจริงไม่เกิน 1,000 บาท และผู้ป่วยในเบิกจ่ายได้ ตามกรณีดังนี้
ค่ารักษาพยาบาล กรณีไม่ได้รักษาในห้อง ICU เบิกได้ไม่เกินวันละ 2,000 บาท
ค่าห้องและค่าอาหาร เบิกได้ไม่เกินวันละ 700 บาท
ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล กรณีรักษาในห้อง ICU เบิกได้ไม่เกินวันละ 4,500 บาท
ผ่าตัดใหญ่ เบิกได้ไม่เกินครั้งละ 8,000-16,000 บาท ตามระยะเวลาการผ่าตัด
ค่าฟื้นคืนชีพรวมค่ายาและอุปกรณ์ เบิกได้ไม่เกิน 4,000 บาท
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือเอกซเรย์เบิกได้ไม่เกินรายละ 1,000 บาท
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง การตรวจคลื่นสมอง การตรวจอัลตร้าซาวน์ เบิกได้ตามอัตรากำหนด
2. กรณีคลอดบุตร ผู้ประกันตนจะได้รับค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย 15,000 บาท/ครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยการคลอดบุตรตามสิทธิประกันสังคมนั้น ผู้ประกันตนชายสามารถเบิดค่าคลอดบุตรแทนภรรยาได้เช่นเดียวกับผู้ประกันตนชาวไทย
3. กรณีทุพพลภาพ ผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ดังนี้

ระดับสูญเสียรุนแรง ร้อยละ 50 ขึ้นไป จะได้รับเงินทดแทนร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายเดือนตลอดชีวิต
ระดับสูญเสียไม่รุนแรง ร้อยละ 35 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 30 ของค่าจ้างรายเดือน 180 เดือน

 

4. กรณีต าย ผู้มีสิทธิจะได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท และเงินสงเคราะห์ ดังนี้

จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 36 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 120 เดือน จะได้รับเงินสงเคราะห์ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย 4 เดือน
จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 120 เดือนขึ้นไป จะได้รับเงินสงเคราะห์ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย 12 เดือน
5. กรณีสงเคราะห์บุตร จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ เดือนละ 800 บาทต่อคน คราวละไม่เกิน 3 คน โดยสามารถยื่นเรื่องยืนยันการมีชีวิตอยู่ของบุตรได้ทุกเดือนตุลาคมของทุกปี
หมายเหตุ : การยืนยันการมีชีวิตอยู่ของบุตร แนะนำให้ติดต่อสถานฑูตของประเทศนั้น ๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เซ็นรับรองเอกสารและประทับตรา

 

6. กรณีชราภาพ จะได้รับเป็นบำเหน็จหรือบำนาญเมื่ออายุครบ 55 ปี โดยต้องยื่นแบบขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม สปส.2-01 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร/ พื้นที่/ จังหวัด/ สาขา ให้บริการตลอดทั้งวัน

หากส่งเงินสมทบน้อยกว่า 180 เดือน จะได้คืนเป็นเงินบำเหน็จ (เงินก้อน)
แต่หากส่งเงินสมทบมากกว่า 180 เดือน จะได้เป็นเงินบำนาญ (ร้อยละ 20 ของเงินเดือน เช่น เงินเดือนตอนส่ง 10,000 บาท จะได้รับบำนาญเดือนละ 2,000 จนกว่าจะเสียชีวิต)

7.กรณีว่างงาน จะได้รับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงาน

กรณีถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินทดแทนร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 180 วัน
กรณีลาออกหรือสิ้นสัญญา จะได้รับเงินทดแทนร้อยละ 30 ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 90 วัน
กรณีไม่ได้ทำงาน จากเหตุสุดวิสัย เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม เป็นต้น จะได้รับเงินทดแทนร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 180 วัน
หมายเหตุ : หากใน 1 ปีปฏิทินมีการขอรับเงินทดแทน กรณีถูกเลิกจ้างหรือกรณีลาออก ให้นับระยะเวลารับเงินทดแทนรวมกันไม่เกิน 180 วัน

สินเชื่ อส่วนบุคคลจากธนาค ารธนชาตที่พร้อมช่วยเหลือทำให้ท่านสามารถนำเงิ นไปหมุนเวียนได้ตามความต้องการ

สามารถตอบโจทย์ประชาชนทุกท่านได้เป็นอย่ างดี

ท่านสามารถเข้าไปสอบถามขอสินเชื่ อได้แล้ววันนี้ไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดก็ตาม

ถึงแ ม้ท่านจะมีอาชีพอิสระหรือประกอบธุรกิจของตัวเองก็ไม่จำเป็น ต้องมีผู้ค้ำประกันหรือใช้หลักท รัพย์ค้ำประกันใดๆ

ทางธนาค ารธนชาตพร้อมปล่อยวงเงิ นให้กู้สูงสุด 5 เท่าของร ายได้มีวงเงิ นสูงสุดที่ไม่เกิน 1 แสนบ าท

พร้อมทั้งยังอนุมัติผ่ าน โอนเ งินเข้าบัญชีหรือเบิกจ่ายได้ง่ายๆที่ตู้ เอทีเอ็มโดยที่ไม่มีการหักค่ าธรรมเนียม

ในการเบิกจ่ายหรือเบิกถอน อีกทั้งยังให้กูยืมชำระแบบเรียบง่ายจ่ายแบบร ายเดือนในอัตร าดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0%

สินเชื่ อของธนชาติขั้นต่ำจะต้องชำระ 3% แต่จะต้องไม่น้อยไปกว่า 500 บ าทของวงเงิ นกู้

สามารถไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาค ารธนชาตสาขาใกล้บ้ านท่านหรือทุกสาขาทั่วประเทศ

หรือหากไม่สะดวกเดินทางสามารถสอบถามผ่ านทาง call center โทร 1770

Facebook Comments Box