OD Happy life ออมสินเปิดให้ยืม วงเงิน 200,000 บาท

ปฏิทินการจ่าย “เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)

-เดือนตุลาคม 2565 = วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565

-เดือนพฤศจิกายน 2565 =วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565

-เดือนธันวาคม 2565 =วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565

-เดือนมกราคม 2566 = วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566

-เดือนกุมภาพันธ์ 2566 = วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

-เดือนมีนาคม 2566 = วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566

-เดือนเมษายน 2566 = วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2566

-เดือนพฤษภาคม 2566 =วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566

-เดือนมิถุนายน 2566 = วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566

-เดือนกรกฎาคม 2566 = วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566

-เดือนสิงหาคม 2566 = วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566

-เดือนกันยายน 2566 = วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566

 

หมายเหตุ : กรณีมีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการจ่ายอุดหนุนฯ ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทรศัพท์หมายเลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.)

รัฐบาล เผย กระทรวงการคลัง เตรียมเปิดเปิดลงทะเบียนคนละครึ่ง เฟส 5 รอบเก็บตก 3.07 ล้านสิทธิหลังประชาชนที่ได้รับสิทธิไม่ใช้จ่ายครั้งแรก

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังจะมีการพิจารณานำสิทธิประมาณ 3.07 ล้านสิทธิ ที่ผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการ “คนละครึ่ง เฟส 5” แต่ไม่ได้ใช้จ่ายครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนด กลับมาเปิดโอกาสให้มีการลงทะเบียนอีกรอบ จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ ฯ ขอให้ติดตามข่าวสารจากรัฐบาล เพื่อจะได้สมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ ได้อีกครั้งหนึ่ง

16 ก.ย. นี้! เปิดลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร – ตรวจสอบสิทธิ ผ่านแอปฯ “เงินเด็ก”
.
สะดวกยิ่งขึ้น! สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องการลงทะเบียนรับสิทธิตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (600 บ./คน/เดือน) โดยตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 65 เป็นต้นไป สามารถลงทะเบียนได้ทั้ง 2 วิธี คือ 1.ลงทะเบียน ณ เทศบาล/ตำบล/เขต ที่เด็กแรกเกิด – ผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง และ 2.ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก” ที่สามารถลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิการลงทะเบียนได้ทุกที่ ทุกเวลา
.
คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน
ผู้ปกครอง :
✅เป็นบิดา มารดา หรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
✅เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
✅สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บ./คน/ปี
✅สามารถรับเงินผ่านบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน
เด็กแรกเกิด :
✅อายุไม่เกิน 6 ปี สัญชาติไทย
✅ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือเอกชนตามที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนกำหนด
.
ผู้ปกครองที่ต้องการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก” จะต้องพิสูจน์ตัวตนก่อนในครั้งแรก ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสํานักงานเขต
พร้อมยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน D.DOPA ของกรมการปกครอง…ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/CSGProjectOfficial/
#ไทยคู่ฟ้า #ร่วมต้านโควิด19

 

OD Happy life ธนาค ารออมสิ น สินเชื่ อวงเ งินหมุนเวียนของธนาค ารออมสิน

สำหรับเพื่อเป็นค่ าใช้จ่ายอเนกประสงค์ตามความต้องการของผู้กู้

ร ายละเอียดการส มัคร สินเ ชื่อ OD Happy life

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นบุคคล ที่มีสัญชาติไทย อาย6ไม่ต่ำกว่า 20 ปี

มีความสามารถในการทำนิติกรร มได้ตามกฏหมาย

เป็นผู้กู้ที่ฝากเงิ นกับธนาค ารอออมสินประเภท สล ากออมสินพิ เศษ

เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ที่ชัดเจน สามารถติดต่อได้สะดวก

เป็นผู้กู้ที่ฝากเงิ นกับธนาค ารออมสินประเภทเผื่อเรียก และบัญชีกระแสร ายวัน

จำนวนวงเ งินให้กู้ยืม

วงเงิ นให้กู้ยืมได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่ า สล ากออมสินพิเศษ หรือ ไม่เกิน 10,000,000 บ าท

โดยไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่ าสล ากเมื่อถอนคืนก่อนครบกำหนด ไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่ า สล าก เมื่อถอนคืนก่อนครบกำหนด

ทั้งนี้ วงเงิ นกู้ยืมเบิกเงิ นเกินบัญชีของวงเงิ น สินเ ชื่อ OD Happy life

เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 10,000,000 บ าท ของวงเงิ นกู้ยืม

ดอกเบี้ย

เป็นไปตามข้อตกลงของธนาค าร

ระยะเวล าชำระคืน

พิจารณาสิ นเ ชื่อและทบทวนสัญญาทุก 1 ปี

หลักประกัน

เป็นสล ากออมสินพิ เศษของผู้กู้ ซึ่งเป็นของสาขาธาค ารที่ให้กู้เงิ น

ไม่เป็นสล ากออมสิ นชนิดระบุให้ใช้เ งินแก่ผู้ถือสล ากออมสินพิเศษ ยกเว้น มีการโอนเปลี่ยนชนิดสล ากออมสินแล้ว

ไม่เป็นสล ากออมสินพิเศษของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคล และบัญชีร่วม

ให้ใช้สล ากออมสินทั้งฉบับหรือหล ายฉบับรวมกัน แต่ต้องมีมูลค่ ารวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 10,000 บ าท

ต่อการกู้ยืมสินเชื่ อแต่ละครั้ง

กรณีมูลค่ าสล ากออมสินสูงกว่าจำนวนวงเงิ นให้กู้ ให้ทำการตัดตอนสล ากออมสินให้มีมูลค่ าใกล้เคียง

และคุ้มจำนวนวงเงิ นให้กู้ก่อน โดยการตัดตอนสลากออมสินให้ปฏิบัติตามคำสั่งของธนาค ารออมสิน

เรื่อง การรับฝากประเภทสล ากออมสินพิเศษ

ต้องมอบให้ธนาค ารยึดถือสล ากออมสิน พร้อมทั้งโอนสิ ทธิการถอนไว้ให้ธนา คาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ธนาค ารออมสินทุกสาขา Call Center โทร 1115

Facebook Comments Box