กรุงไทยธนวัฏ อนุมัติทันทีวงเงิน 50,000 บาท

กล้องพร้อมถ่าย แจ้งเบาะแส เด็กแว้น ชอบขับรถซิ่ง ก่อกวนชาวเมือง

หากแจ้งเข้ามาแล้วสามารถนำไปสู่การจับกุมได้ จะได้รับรางวัล 3,000 บาท  สามารถแจ้งผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่สายด่วนหมายเลข 191 หรือ หมายเลข 1599 และช่องทางเพจ ศูนย์โซเชียลมีเดีย ศปก.ตร. อย่าลืมส่งหลักฐาน วันเวลาเกิดเหตุ สถานที่ ให้คุณตำรวจด้วยน้าา

เงินผู้สูงอายุ บัตรคนจน เงินเข้าเท่าไหร่

เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินจำนวน 50/100 บาทต่อเดือน โดยผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิตั้งแต่เดือน ต.ค. 64 – ก.ค. 65 จะได้รับเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในช่ววงเดือน เม.ย. – ก.ย. 65

เงินผู้สูงอายุจำนวนนี้ สามารถกดเป็นเงินสด และสะสมในเดือนถัดไปได้

นอกจากนี้ในวันที่ 19 ก.ย. 65 ผู้สูงอายุจะยังได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ ดังนี้

อายุ 60 – 69 ปี ได้ 100 บาท
อายุ 70 – 79 ปี ได้ 150 บาท
อายุ 80 – 89 ปี ได้ 200 บาท
อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้ 250 บาท
เงินทั้งสองส่วนนี้ จะแยกกับการโอนเงิน เบี้ยผู้สูงอายุปกติ จำนวนเดือนละ 600 -1,000 บาท ที่จะเข้าทุกวันที่ 10 ของเดือน โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรงแทนกรมกิจการผู้สูงอายุ

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ จาก “ธนาคารกรุงไทย” เป็นสินเชื่อที่ไม่จำเป็นต้องมีบุคคลค้ำประกัน เพราะเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ สามารถใช้จ่ายตามความสะดวกของผู้กู้ เพียงแค่มีบัญชีเงินเดือนผ่าน “ธนาคารกรุงไทย” ก็สามารถยื่นขอสมัคร “สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ” โดยเป็นวงเงินพร้อมใช้สำหรับผู้กู้ วงเงินกู้ยืมสูง อัตราดอกเบี้ยต่ำ หากไม่มีการใช้จ่าย จะไม่มีการคิดดอกเบี้ยในวงเงิน “สินเชื่อ” ผ่อนสบายสูงสุด 1 ปี เพิ่มความสะดวกในการใช้จ่ายให้มากขึ้น

เงื่อนไขการสมัคร สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นบุคคลสัญชาติไทย
มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป
มีรายได้ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 13,000 บาท ต่อเดือน
พนักงานข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ มีรายได้ไม่น้อยกว่า 13,000 บาท ต่อเดือน
พนักงานราชการ พนักงานสัญญาจ้าง ลูกจ้าง ของหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ มีรายได้ไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ต่อเดือน
พนักงานประจำของหน่วยงานเอกชน มีรายได้ไม่น้อยกว่า 18,000 บาท ต่อเดือน

เอกสารประกอบการสมัครผู้กู้

สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจผู้กู้
สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้
หนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด
ใบแจ้งยอดเงินบัญชีธนาคาร Statement

วงเงินกู้

หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ที่ต้นสังกัดมีการทำข้อตกลงกับธนาคารฯ วงเงินกู้ยืมสูงสุด 12 เท่าของรายได้
หน่วยงานเอกชน ที่ต้นสังกัดมีการทำข้อตกลงกับธนาคารฯ วงเงินกู้ยืมสูงสุด 10 เท่าของรายได้
หน่วยงานที่ไม่มีการทำข้อตกลงกับธนาคารฯ วงเงินกู้ยืมสูงสุด 5 เท่าของรายได้


ระยะเวลากู้

ระยะเวลากู้ยืม 12 เดือน

Facebook Comments Box