สินเชื่อออนไลน์ สนใจรับได้สูงสุด 3,000 – 50,000 บาท

“ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565” ล่าสุด กระทรวงการคลัง เตรียมประกาศผลรอบแรกในวันที่ 16 กันยายน 2565 นี้ ซึ่งผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ เลือกปุ่ม “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” ระบุหมายเลขบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิด สำหรับช่องทางลงทะเบียนออนไลน์

กรณี “ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565” ในรูปแบบ Walk in ที่หน่วยรับลงทะเบียน สามารถตรวจสอบสถานะได้โดยการระบุหมายเลขบัตรประชาชนหรือ Dip Chip

ช่องทางการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th (คลิก) หรือ https://welfare.mof.go.th (คลิก) ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ซึ่งวันดังกล่าวจะประกาศผลสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในกลุ่มแรก คือ กลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนช่วงวันที่ 5-8 กันยายน 2565

เงิ นให้กู้ยืม แบบออนไลน์ผ่ าน แอป เงิ นทันเด้อ โดยมีวงเงิ นให้ตั้งแต่ 3,000 – 50,000 บ าท

และรู้ผลการขอสินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยืม ภายใน 24 ชั่วโมง โดยมีเงื่อนไขง่ายๆ

เพียงแค่มีสัญชาติไทยและอายุ 20-57 ปีขึ้นไป

ที่ต้องการเงิ นทุนมาใช้สำหรับหมุนเวียนเพื่อประกอบธุรกิจ และอื่นๆ ร ายละเอียดมีดังนี้

 

ข้อดีของสินเชื้ อตั้งหลัก มีดังนี้

1. ให้วง เงิ นกู้ ตั้งแต่ 3,000 ไปจนถึงสูงสุดที่ 50,000 บ าท

2. คิดดอกเบี้ยเทียบเท่า 2.75% ต่อเดือน

3. สามารถผ่อนได้นานสูงสุด 12 เดือน

4. สามารถยื่นกู้ออนไลน์ได้ตลอดเวล า และรับเงิ นใน 24 ชม.

 

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่ อตั้งหลัก

1. สัญชาติไทย อายุ 20-57 ปี

2. บัตรประชาช น สำหรับใช้ในการสมั คร

3. สามารถทำเรื่องกู้ได้ ทั้งบุคคลทั่วไปที่มีร ายได้จากงานประจำ หรือ อาชีพอิสระ ก็กู้ได้

4. ผู้กู้ต้องมีร ายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน และบัญชีออมทรั พย์ของไทยพาณิชย์

5. กรณีที่ผู้กู้ที่ยังไม่มีบัญชีออมทรั พย์กับไทยพาณิชย์ สามารถเปิ ดบัญชีออนไลน์ผ่ าน SCB EASY App ได้

ดอกเบี้ยและค่ าธรรมเนียม

– ดอกเบี้ย 33% ต่อปี*

– ไม่มีค่ าธรรมเนียมการใช้วงเงิ นสินเชื่ อ

– ไม่เรียกเก็บค่ าธรรมเนียมอากรแสตมป์**

ท่านใดสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่ม สามารถเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาค ารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขา

Facebook Comments Box