สินเชื่อผ่านมือถือ ยืมได้ทันทีสูงสุด 100,000 บาท

กฎหมายจราจรทางบก ฉบับใหม่ โดย ศูนย์บริหารงานจราจร (ศจร.ตร.)  ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. 65 ประชาชนต้องรู้เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎจราจรได้อย่างถูกต้อง มีการปรับขึ้นค่าปรับ และบทลงโทษ โดยเฉพาะคนเมาแล้วครับที่ทำซ้ำบ่อยๆ อาจถูกปรับถึง 1 หมื่นบาท ส่วนที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี

เพิ่มโทษผู้ขับขี่ที่กระทำผิดซ้ำข้อหาเมาแล้วขับ
ผิดครั้งแรกโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั้งแต่ 5,000 – 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผิดซ้ำภายใน 2 ปี นับแต่วันทำผิดครั้งแรกโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับ 50,000 – 100,000 บาท (ศาลจะลงโทษจำคุกและปรับด้วยเสมอ (ม.160 ตรี/1 และ 160 ตรี/3)
เพิ่มโทษที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงอุบัติเหตุ
เพิ่มอัตราโทษปรับ

เร็วเกินกำหนด ปรับไม่เกิน 4,000 บาท (เดิมไม่เกิน 1,000 บาท)
ฝ่าสัญญาณไฟ ปรับไม่เกิน 4,000 บาท (เดิมไม่เกิน 1,000 บาท)
ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย ปรับไม่เกิน 4,000 บาท (เดิมไม่เกิน 1,000 บาท)
ขับย้อนศร ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (เดิมไม่เกิน 500 บาท)
ไม่สวมหมวกนิรภัย ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (เดิมไม่เกิน 500 บาท)
ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (เดิมไม่เกิน 500 บาท)
เพิ่มโทษผู้ขับขี่ที่ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่น

โทษเดิมจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับตั้งแต่ 2,000 – 10,000 บาท เพิ่มเป็น จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั้งแต่ 5,000 – 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
กำหนดเรื่องการรัดเข็มขัดนิรภัย
รถที่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยได้ ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถตู้
รถกระบะ ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยในที่นั่งตอนหน้า กรณีเป็นรถกระบะสองตอนผู้โดยสารตอนหลัง ต้องรัดเข็มขัดนิรภัย
หากฝ่าฝืนไม่รัดเข็มขัด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท (สำหรับการนั่งบริเวณแคป หรือนั่งท้ายกระบะ สามารถนั่งได้โดยไม่ต้องรัดเข็มขัดนิรภัย)

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2565 เปิดให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร – หนังสือมอบอำนาจ กรอก พร้อมแนบหลักฐาน ยื่นลงทะเบียน เริ่ม 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565

กระทรวงการคลัง เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เริ่มวันแรก วันที่ 5 กันยายน ถึง 19 ตุลาคม 2565 สถานที่ลงทะเบียน 7 หน่วยงานภาครัฐ อันได้แก่

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ธนาคารออมสิน
ธนาคารกรุงไทย
สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด
ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ
สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต
ศาลาว่าการเมืองพัทยา

หรือสามารถลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ บนหน้าเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

แบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 คลิกที่นี่

ทั้งนี้ เมื่อกรอกข้อมูลส่วนตัว อาชีพ รายได้ และหนี้สิน ความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ ข้อมูลสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน (เฉพาะกรณีมีครอบครัว) คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน การรับรองความถูกต้อง การยินยอมให้เปิดเผยและตรวจสอบข้อมูล เรียบร้อยแล้ว สามารถนำแบบฟอร์มดังกล่าวไปยื่นที่หน่วยรับลงทะเบียนพร้อมหลักฐาน ตามวันและเวลาทำการที่เปิดรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงานภาครัฐ

หนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ กรณีผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียนแทนได้ โดยใช้เอกสาร ดังนี้

แบบฟอร์มลงทะเบียน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คู่สมรส) พร้อมลงลายมือชื่อ
บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บุตร) หรือสำเนาสูติบัตร พร้อมลงลายมือชื่อเอกสารสำหรับการมอบอำนาจ
หนังสือมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์โครงการ)
บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ)
สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี)
ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

 

สำหรับสิทธิประโยชน์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อลดภาระค่าของชีพประชาชนผู้มีรายได้น้อย เช่น

ค่าซื้อสินค้า 200 – 300 บาท
ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ 500 บาท
ส่วนลดแก๊สหุงต้ม 45 บาท (ต่อรอบ 3 เดือน) กรณีกลุ่มเปราะบางจะได้ส่วนลด 100 บาท (ต่อรอบ 3 เดือน)
เงินช่วยค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครอบครัว (ตามที่จ่ายจริง)
เงินช่วยค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อครอบครัว (ตามที่จ่ายจริง)
เงินพิเศษผู้พิการ 200 บาท
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นพ่อค้าแม่ค้า หาบเร่แผงลอย ร้านค้าขนาดเล็กจะได้ส่วนลดก๊าซหุงต้มพีที (ปตท.) 100 บาท ที่ร้านจำหน่ายที่ร่วมรายการ
เงินพิเศษผู้สูงอายุ 50 ถึง 100 บาทขึ้นอยู่กับเกณฑ์รายได้

LINE BK อนุมัติไว ไม่มีร ายได้ประจำก็สามารถยืมได้

อย า กจะใช้วงเ งินเมื่อไหร่ก็สามารถทำได้ทันที เบิกถอนเงิ นสดได้สะดวกสบ ายทุกที่ทุกเวล า

โดยไม่มีค่ าธรรมเนียม ได้วงเ งินคืนทันทีเมื่อชำระคืน และผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 60 เดือน

ร ายละเอียดและขั้นตอนการยืม มีอะไรบ้ างไปดูกันได้เลย

ข้อมูลผลิตภัณฑ์/วงเงิ นให้ยืม

วัตถุประสงค์

สินเชื่ อหมุนเวียน เพื่อนำไปใช้ประโยช น์ตามที่ผู้กู้ต้องการ เช่ น เพื่อการบริโภค และการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

วงเงิ นพร้อมใช้

จ่ายต่ำสุดแค่เดือนละ 2% หรือ 200 บ าท

คิดดอกเบี้ยร ายวัน ใช้เท่าไหร่ จ่ายเท่านั้น

เบิกถอนเงิ นได้ง่าย แค่โอนผ่ านไลน์

ยอดขั้นต่ำในการกดเงิ น 200 บ าท

วงเ งินผ่อนชำระ

รับเ งิน

ก้อน ผ่อนสบ าย จ่ายเป็นงวด

ลดต้นลดดอก จ่ายโปะเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่คิดค่ าปรับ

วิธีการสมั คร/คุณสมบัติ

เฉพาะบุคคลธรรมดา ที่มีอายุระหว่าง 20 – 60 ปี

สัญชาติไทย

มีบัญชีเ งินฝาก LINE BK

ร ายได้ขั้นต่ำ วงเงิ นให้ยืม 7,000 บ าทต่อเดือน

เอกส ารประกอบการสมั คร

เพียงเป็นลู กค้าบัญชีเ งินฝาก LINE BK ไม่ต้องยื่นเอกส ารเพื่อยืนยันตัวตน

ใช้เพียงเอกส ารเพื่อยืนยันร ายได้ในกรณีเป็นลู กค้ าให ม่ธนาค ารกสิกรไทย

สำเนาบัญชีธนาค ารย้อนหลัง 6 เดือน ธนาค ารใดก็ได้ ได้สูงสุดถึง 5 บัญชี

วิธีการสมั คร

ขั้นตอนที่ 1

ที่หน้าหลัก LINE BK เลือกแถบเมนูด้านซ้ายบนแล้วเลือก “วงเ งินให้ยืม”

ขั้นตอนที่ 2

รับทร าบและยอมรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ แล้วกดปุ่ม “สมั คร”

ขั้นตอนที่ 3

ตรวจสอบและกรอกข้อมูลต่างๆสำหรับการขอสินเ ชื่อ เช่ น ข้อมูลส่วนบุคคล, ข้อมูลเพิ่มเติม,

ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่ อที่มีกับสถาบันการเงิ นอื่นๆ

ขั้นตอนที่ 4

ยืนยันข้อมูลการขอสินเชื่ อ

ขั้นตอนที่ 5

อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ

ขั้นตอนที่ 6

ระบุวงเงิ นที่ต้องการขอกู้ และบัญชีเพื่อการหักชำระ หากระบบไม่สามารถตรวจสอบร ายได้ของผู้สมั ครได้

หรือผู้สมั ครต้องการวงเงิ นที่มากขึ้น ผู้สมั ครจะต้องแนบ Bank Statement 6 เดือนล่ าสุด (JPG, PNG, HEIC เท่านั้น)

ขั้นตอนที่ 7

ยืนยันการสมั ครสินเ ชื่อ

ขั้นตอนที่ 8

สัญญาสินเชื่ อเสร็จสมบูรณ์

สามารถอ่านร ายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เวปไซต์ LINE BK

Facebook Comments Box