ออมสินเปิดให้ลงทะเบียน Happy life รอบใหม่ 200,000 บาท

31 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันพรุ่งนี้ (1 กันยายน 2565) รัฐบาลจะเติมเงิน
ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษในช่วงการแพร่ร ะบ า ดของโ ค วิด ตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่ 3 คนละ 200 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน/คน/เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2565 รวม 400 บาท/คน เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้มีรายได้น้อย

สำหรับผู้ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ 200 บาท/คน/เดือน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ต้องเป็นผู้ได้รับสิทธิตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 ตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565
2. ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565
และไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5
3. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ
4. ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐ
เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติ ดเ ชื้อ ไวรั ส โค โ รน า 2019

ทั้งนี้ เงินที่รัฐบาลเติมให้เพิ่มเติมอีก 400 บาท/คน สามารถใช้ซื้ออาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป หรือบริการ จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านบัตรประจำตัวประชาชน โดยให้ใช้ได้เดือนละ 200 บาท หากใช้ไม่หมดไม่สามารถสะสมไปใช้รอบถัดไปได้โดยวงเงินรอบแรก ของเดือนกันยายน 2565 ใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2565 และวงเงินรอบที่ 2 ของเดือนตุลาคม 2565 จะสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคม 2565 และจะต้องเป็นการซื้อสินค้า และบริการจริงแบบพบหน้าเท่านั้น ห้ามซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ หรือผ่านคนกลางอย่างเด็ดขาด

คนละครึ่งเฟส 5 เริ่มใช้จ่ายได้ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป จนถึงวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซึ่งผู้มีสิทธิจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าสินค้าและบริการตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ในอัตราร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ

ประชาชนใช้จ่ายผ่านเป๋าตัง สามารถทยอยใช้จ่ายครั้งแรกได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 06.00 น. – 22.59 น. จนถึงวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 06.00 น. – 22.59 น.

 

ประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิโครงการฯ ระยะที่ 4 “คนละครึ่งเฟส 4” จะต้องยืนยันตัวตนและมีเงินใน G-Wallet ก่อน จึงจะสามารถใช้จ่ายตามโครงการฯ ระยะที่ 5 “คนละครึ่งเฟส 5” ได้

ไทม์ไลน์การเข้าร่วมและใช้สิทธิ “คนละครึ่งเฟส 5”

วันที่ 15 ส.ค.2565 เปิดลงทะเบียนร้านค้า
วันที่ 17 ส.ค.2565 เปิดรับลงทะเบียนร้านอาหาร และ เครื่องดื่ม สมัคร Food delivery Platform
วันที่ 19 ส.ค.2565 เปิดรับลงทะเบียนประชาชน
วันที่ 25 ส.ค.2565 ปิดรับการเปลี่ยนแปลงโครงการสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ประสงค์ เข้าร่วม “คนละครึ่งเฟส 5”
วันที่ 1 ก.ย.2565 เริ่มใช้จ่าย
วันที่ 14 ก.ย.2565

ทั้งนี้ ประชาชนรายเดิมฯ ที่ยังไม่ได้กดยืนยันสิทธิ สามารถกดยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5 “คนละครึ่งเฟส 5” ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

OD Happy life ธนาค ารออมสิ น สินเชื่ อวงเ งินหมุนเวียนของธนาค ารออมสิน

สำหรับเพื่อเป็นค่ าใช้จ่ายอเนกประสงค์ตามความต้องการของผู้กู้

ร ายละเอียดการส มัคร สินเ ชื่อ OD Happy life

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นบุคคล ที่มีสัญชาติไทย อาย6ไม่ต่ำกว่า 20 ปี

มีความสามารถในการทำนิติกรร มได้ตามกฏหมาย

เป็นผู้กู้ที่ฝากเงิ นกับธนาค ารอออมสินประเภท สล ากออมสินพิ เศษ

เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ที่ชัดเจน สามารถติดต่อได้สะดวก

เป็นผู้กู้ที่ฝากเงิ นกับธนาค ารออมสินประเภทเผื่อเรียก และบัญชีกระแสร ายวัน

จำนวนวงเ งินให้กู้ยืม

วงเงิ นให้กู้ยืมได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่ า สล ากออมสินพิเศษ หรือ ไม่เกิน 10,000,000 บ าท

โดยไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่ าสล ากเมื่อถอนคืนก่อนครบกำหนด ไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่ า สล าก เมื่อถอนคืนก่อนครบกำหนด

ทั้งนี้ วงเงิ นกู้ยืมเบิกเงิ นเกินบัญชีของวงเงิ น สินเ ชื่อ OD Happy life

เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 10,000,000 บ าท ของวงเงิ นกู้ยืม

ดอกเบี้ย

เป็นไปตามข้อตกลงของธนาค าร

ระยะเวล าชำระคืน

พิจารณาสิ นเ ชื่อและทบทวนสัญญาทุก 1 ปี

หลักประกัน

เป็นสล ากออมสินพิ เศษของผู้กู้ ซึ่งเป็นของสาขาธาค ารที่ให้กู้เงิ น

ไม่เป็นสล ากออมสิ นชนิดระบุให้ใช้เ งินแก่ผู้ถือสล ากออมสินพิเศษ ยกเว้น มีการโอนเปลี่ยนชนิดสล ากออมสินแล้ว

ไม่เป็นสล ากออมสินพิเศษของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคล และบัญชีร่วม

ให้ใช้สล ากออมสินทั้งฉบับหรือหล ายฉบับรวมกัน แต่ต้องมีมูลค่ ารวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 10,000 บ าท

ต่อการกู้ยืมสินเชื่ อแต่ละครั้ง

กรณีมูลค่ าสล ากออมสินสูงกว่าจำนวนวงเงิ นให้กู้ ให้ทำการตัดตอนสล ากออมสินให้มีมูลค่ าใกล้เคียง

และคุ้มจำนวนวงเงิ นให้กู้ก่อน โดยการตัดตอนสลากออมสินให้ปฏิบัติตามคำสั่งของธนาค ารออมสิน

เรื่อง การรับฝากประเภทสล ากออมสินพิเศษ

ต้องมอบให้ธนาค ารยึดถือสล ากออมสิน พร้อมทั้งโอนสิ ทธิการถอนไว้ให้ธนา คาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ธนาค ารออมสินทุกสาขา Call Center โทร 1115

Facebook Comments Box