Smart Cash ธกส.เปิดให้ยืม วงเงิน 50,000 บาท/ครัวเรือน

สำหรับคนรักงาน ปฏิทินวันหยุดเดือน ก.ย. ไม่มีวันหยุดจ้าาา ทำงานกันยาวไปใช้วันเสาร์ – อาทิตย์ให้คุ้มน้าาา โดยในเดือนหน้าจะไม่มีวันหยุดราชการ แต่ใครที่เหลือวันพักร้อนอยู่ ทำงานเหนื่อยๆ อยากพักก็ใช้ไปเลย ใครทำงาน 6 วัน ก็สู้ๆ นะ
วันสำคัญเดือนกันยายน ได้แก่

1 ก.ย. 65 วันสืบ นาคะเสถียร
10 ก.ย. 65 วันไหว้พระจันทร์
15 ก.ย. 65 วันศิลป์ พีระศรี
16 ก.ย. 65 วันโอโซนสากล
19 ก.ย. 65 วันพิพิธภัณฑ์ไทย
20 ก.ย. 65 วันเยาวชนแห่งชาติ และวันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ
21 ก.ย. 65 วันประมงแห่งชาติ และวันสันติภาพโลก
22 ก.ย. 65 วันคาร์ฟรีเดย์ และวันแรดโลก
24 ก.ย. 65 วันมหิดล
25 ก.ย. 65 วันสารทไทย
26 ก.ย. 65 เทศกาลกินเจวันแรก
27 ก.ย. 65 วันทะเลโลก และเทศกาลกินเจ
28 ก.ย. 65 วันป้องกันพิษสุนัขบ้าโลก, วันพระราชทานธงชาติไทย, เทศกาลกินเจ
29 ก.ย. 65 วันหัวใจโลก, เทศกาลกินเจ
30 ก.ย. 65 เทศกาลกินเจ

Smart Cash เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็นในครัวเรือน ให้กู้สูงสุด 50,000 บาท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.ได้เปิดลงทะเบียนสินเชื่อ Smart Cash เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็นในครัวเรือน โดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2566 ผู้ที่มีบัญชี ธ.ก.ส.กู้เงินสูงสุด 50,000 บาท ป้องกันไม่ให้กลับไปเป็นหนี้นอกระบบ

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นผู้ที่ไม่มีหนี้เงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคล (A-Cash)
ผ่านการพัฒนาอาชีพ
ไม่มีสถานะหนี้เป็น NPLs ทุกสัญญาในวันที่ยื่นของสินเชื่อ
เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ที่มีหนี้เงินกู้ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
สามารถชำระหนี้โครงการแก้ไขหนี้นอกระบบได้อย่างน้อย 2 งวด และไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินที่เคยกู้

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

กำหนดให้ชำระต้นเงิน และดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้น พร้อมกันทั้งจำนวน ไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันทำสัญญา หากลูกค้าสามารถชำระดอกเบี้ยได้ครบถ้วน พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินกู้ ในปีถัดไปในอัตราตามประกาศของธนาคาร ธนาคารจะขยายเวลาชำระหนี้ต้นเงินคงเป็นหนี้ ออกไปคราวละไม่เกิน 12 เดือน ตามรอบชำระเดิม


หลักการผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก

การคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)
อัตราดอกเบี้ย

คิดอัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้าตามลูกค้าแต่ละข้อบังคับ
หลักประกันเงินกู้

1. ที่ดินจำนอง ไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจำนอง

2. ข้าราชการ 1 คน ค้ำประกันไม่เกิน 100,000 บาท

3. บุคคล 2 คนค้ำประกันไม่เกิน 300,000 บาท

เงื่อนไขการกู้ตามโครงการ

เป็นการให้บริการวงเงินสินเชื่อ พร้อมใช้ผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยผูกบัญชีสินเชื่อกับบัตร ATM หรือบัตรเดบิตที่ลูกค้ามีบัญชีเงินฝากอยู่กับธนาคาร โดยคิดดอกเบี้ยเงินกู้จากจำนวนหนี้เงินกู้ที่ ลูกค้าเบิกใช้จริง นับถัดจากวันที่ทำการเบิกเงินกู้

Facebook Comments Box