กรุงไทยช่วยต่อยอดธุรกิจ รับเงินได้ทันทีวงเงิน 10,000 บาท

เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป จนถึง 19ตุลาคม2565
#ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่
••คนโสด ลงในเว็บไซต์จบที่เว็บไซต์ โครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (mof.go.th)
••คนมีครอบครัว กรอกแบบฟอร์มส่งที่หน่วยงานที่รับลงทะเบียน ต่างๆ
#หน่วยงานที่รับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565
มีทั้งหมด 7 สถานที่ ได้แก่
-สำนักงานคลังจังหวัด
-ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
-สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
-สำนักงานเมืองพัทยา
-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา
-ธนาคารออมสิน ทุกสาขา
-ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

 

ลิ้งค์แบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565 ผู้นำชุมชนหรือผู้ที่สนใจสามารถโหลดจัดเตรียมแจกจ่ายหรือเพื่อไปถ่ายเอกสารต่อๆไปได้

แบบฟอร์มลงทะเบียน
หนังสือมอบอำนาจ สำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง
และผู้สูงอายุ (แตะ ดาวน์โหลดที่นี่⬇⬇)
หนังสือมอบอำนาจ
เริ่มลงทะเบียนได้วันที่ 5 ก.ย.- 19 ต.ค. 65 นี้
มีเวลาถึง45วันจึงไม่จำเป็นต้องรีบเร่ง
กรอกข้อมูลผิดเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้กลับมาแก้ไข
เอกสารที่เตรียมไป(ถ้ามีบุตร)
1.แบบฟอร์มลงทะเบียน(กรอกให้เรียบร้อย)
2.สำเนาบัตรประชาชนตัวจริงผู้ลงทะเบียน
3.สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาสูติบัตรบุตร
: เว็ปไซต์ลงทะเบียน(ออนไลน์) ลงทะเบียนออนไลน์
สถานที่ไปยื่นเอกสารลงทะเบียน ได้เเก่
-ธนาคารออมสิน / กรุงไทย / ธกส.
และ ที่ว่าการอำเภอ ทุกอำเภอ
ไปได้ทุกสาขาที่เราสะดวกทั่วประเทศ

 

สินเชื่ อสิบหมื่ น จากทาง ธนาค ารกรุงไทย เป็นบริการที่เพิ่งอัพเดทข้อมูลจากหน้าเว็บของธนาค ารเมื่อ

โดยเป็นบริการสินเชื่ อที่เปิ ดโอกาศให้ เจ้าของกิจการ หรือ ผู้เปิ ดใช้บริการแอ ปถุงเงิ น ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

และมีธุรก รรมผ่ านแอ ปขั้นต่ำเดือนละ 10,000 บ าท สามารถกู้ยืมเงิ นกับทางธนาค ารกรุงไทยได้

สินเชื่ อ ธนาคารกรุงไทย สินเชื่ อสิบหมื่น เป็นบริการสินเชื่ อ ที่สามารถสมั ครได้ง่าย โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสาร

และยังไม่ต้องมีหลักค้ำประกัน หรือคนค้ำประกัน สินเชื่ อสิบหมื่น สามารถ ทำสัญญา

และตั้งวงเ งินพร้อมใช้ทันทีผ่ าน Krungthai NEXT

สินเชื่ อสิบหมื่น ธนาค ารกรุงไทย ถือว่าเป็นบริการสินเชื่ อที่น่าสนใจสมากๆ เหมาะกับใครที่ใช้บริการธุรกรร มจาก

แอ ปถุงเงิ น และกำลังต้องการหาเงิ นทุนเพื่อนำมาเป็นทุนใช้การต่อยอดธุรกิจ หรือ

ใช้จ่ ายต่างๆ ใครที่สนใจสมั ครสิ นเชื่ อดูร ายละเอี ยดด้านล่างได้เลย

ร ายละเอี ยดสินเชื่ อ

จุดเด่น

-สมั ครง่ายไม่ต้องใช้เอกสาร

-ทำสัญญา และตั้งวงเงิ นพร้อมใช้ทันทีผ่ าน Krungthai NEXT

-ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน

-ผ่อนชำระเริ่มต้นเดือนละ 500 บ าท * ขึ้นอยู่กับวงเงิ นกู้ และจำนวนเดือนที่ลูกค้ าเลือกผ่อน

วงเงิ นกู้ยืม

-สูงสุด 500,000 บ าท

ระยะการผ่อนชำระ

-ผ่อนนานสุด 60 เดือน

วิธีสมั ครสินเชื่ อ

สมั ครสินเชื่ อ กรุงไทยสิบหมื่น คลิกที่นี่

คุณสมบัติผู้สมั คร

-เป็นเจ้าของกิจการร้ านค้ า ที่ทำธุรก รรมผ่ านแอ ปพลิเ คชัน “ถุงเงิ น” และเป็นลูกค้ า ที่ผ่านเก ณฑ์การคัดเลือกของธนาค าร

-เปิ ดใช้งานแอปพลิเ คชัน “ถุงเงิ น” ไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงปัจจุบัน

และมีการทำธุรก รรมครั้งล่าสุด ภายใน 30 วันย้อนหลัง นับจากวันที่ยื่นขอสิ นเชื่ อ

-มีธุรก รรมผ่ านแอปพลิเ คชัน “ถุงเงิ น” ขั้นต่ำ เดือนละ 10,000 บ าท

-ต้องได้รับการเชิญชวนให้สมั ครสินเชื่ อผ่ าน Krungthai NEXT, แอ ปฯ ถุงเงิ น หรือ Krungthai Connext เท่านั้น

-ไม่มีประวัติเสี ยห ายด้านการเงิ น ไม่มีห นี้สิ นล้นพ้นตัว

ข้อมูลสิ นเชื่ อเพิ่มเติมคลิกที่นี่

หากมีข้อสงสัยสาม ารถสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมที่ krungthai.com หรือ Call Center

โทร 02 111 1111 หรือติดต่อธนาค ารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านคุณ

Facebook Comments Box