สินเชื่อ SCB Abacus เงินทันเด้อให้กู้วงเงิน 30,000 บาท

ขับรถยนต์ทำน้ำกระเด็นใส่คนอื่น ผิดกฏหมาย โทษปรับสูงถึง 10,000.- หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43 (8) ขับขี่รถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43 (8)
ขับขี่รถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น
ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน
หรือปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 10,000 บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

เคาะวันลงทะเบียนรอบใหม่
#บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยผู้มีรายได้น้อย
เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 5 ก.ย. – 19 ต.ค. 65
– หน่วยงานรับลงทะเบียนในพื้นที่ทั่วประเทศ >> สำนักงานคลังจังหวัด / ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ / สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร / สำนักงานเมืองพัทยา / ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร / ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย

👉🏻 ช่องทางตามนี้เเว็บไซต์กระทรวงการคลัง >> https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/…

 

SCB Abacus บริษัทในเครือของ ธนาค ารไทยพาณิชย์ ได้จัดทำสินเชื่ อตั้งหลัก สินเชื่

เงิ นให้กู้ยืม แบบออนไลน์ผ่ าน แอป เงิ นทันเด้อ โดยมีวงเงิ นให้ตั้งแต่ 3,000 – 50,000 บ าท

และรู้ผลการขอสินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยืม ภายใน 24 ชั่วโมง โดยมีเงื่อนไขง่ายๆ

เพียงแค่มีสัญชาติไทยและอายุ 20-57 ปีขึ้นไป

ที่ต้องการเงิ นทุนมาใช้สำหรับหมุนเวียนเพื่อประกอบธุรกิจ และอื่นๆ ร ายละเอียดมีดังนี้

 

ข้อดีของสินเชื้ อตั้งหลัก มีดังนี้

1. ให้วง เงิ นกู้ ตั้งแต่ 3,000 ไปจนถึงสูงสุดที่ 50,000 บ าท

2. คิดดอกเบี้ยเทียบเท่า 2.75% ต่อเดือน

3. สามารถผ่อนได้นานสูงสุด 12 เดือน

4. สามารถยื่นกู้ออนไลน์ได้ตลอดเวล า และรับเงิ นใน 24 ชม.

 

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่ อตั้งหลัก

1. สัญชาติไทย อายุ 20-57 ปี

2. บัตรประชาช น สำหรับใช้ในการสมั คร

3. สามารถทำเรื่องกู้ได้ ทั้งบุคคลทั่วไปที่มีร ายได้จากงานประจำ หรือ อาชีพอิสระ ก็กู้ได้

4. ผู้กู้ต้องมีร ายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน และบัญชีออมทรั พย์ของไทยพาณิชย์

5. กรณีที่ผู้กู้ที่ยังไม่มีบัญชีออมทรั พย์กับไทยพาณิชย์ สามารถเปิ ดบัญชีออนไลน์ผ่ าน SCB EASY App ได้

ดอกเบี้ยและค่ าธรรมเนียม

– ดอกเบี้ย 33% ต่อปี*

– ไม่มีค่ าธรรมเนียมการใช้วงเงิ นสินเชื่ อ

– ไม่เรียกเก็บค่ าธรรมเนียมอากรแสตมป์**

ท่านใดสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่ม สามารถเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาค ารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขา

Facebook Comments Box