สินเชื่อธกส. ใช้สมุดเงินฝากยืมได้ทันที 50,000 บาท

21 สิงหาคม 2565 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับส่วนลดค่าล้างแอร์ 300 บาท ในโครงการ “ล้างแอร์ช่วยชาติ” เฟส 2 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 นี้ ลงทะเบียนก่อนได้รับสิทธิก่อน

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนที่ห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ ล้างแอร์ช่วยชาติ เฟส 2 ได้ที่ โฮมโปร เพาเวอร์บาย เดอะมอลล์ ดิเอ็มโพเรียม สยามพารากอน และบลูพอร์ต โดยนำบัตรประชาชน และใบเสร็จค่าไฟ 1 เดือนของปี 2565 เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับสิทธิ

เงื่อนไข
1.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาดไม่เกิน 24,000 btu
2.จำกัด 1 คน 1 สิทธิ์ต่อ 1 ครัวเรือน
3.กฟผ.จ่าย 300 บาท ประชาชนจ่าย 300 บาทรวมเป็น 600 บาท
4.ต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์จากโครงการล้างแอร์ช่วยชาติเฟส 1

*ลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายใน 30 กันยายน 2565

ขั้นตอนการรับสิทธิ์ ณ จุดขายห้างสรรพสินค้าที่ร่วมแคมเปญ
1.แสดงบัตรประชาชนและบิลค่าไฟ 1 เดือนของปี 2565
2.พนักงานตรวจสอบสิทธิ์
3.พนักงานนัดหมายเขาให้บริการ
4.ชำระค่าบริการ 300 บาท

Smart Cash เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็นในครัวเรือน ให้กู้สูงสุด 50,000 บาท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.ได้เปิดลงทะเบียนสินเชื่อ Smart Cash เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็นในครัวเรือน โดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2566 ผู้ที่มีบัญชี ธ.ก.ส.กู้เงินสูงสุด 50,000 บาท ป้องกันไม่ให้กลับไปเป็นหนี้นอกระบบ

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นผู้ที่ไม่มีหนี้เงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคล (A-Cash)
ผ่านการพัฒนาอาชีพ
ไม่มีสถานะหนี้เป็น NPLs ทุกสัญญาในวันที่ยื่นของสินเชื่อ
เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ที่มีหนี้เงินกู้ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
สามารถชำระหนี้โครงการแก้ไขหนี้นอกระบบได้อย่างน้อย 2 งวด และไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินที่เคยกู้

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

กำหนดให้ชำระต้นเงิน และดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้น พร้อมกันทั้งจำนวน ไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันทำสัญญา หากลูกค้าสามารถชำระดอกเบี้ยได้ครบถ้วน พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินกู้ ในปีถัดไปในอัตราตามประกาศของธนาคาร ธนาคารจะขยายเวลาชำระหนี้ต้นเงินคงเป็นหนี้ ออกไปคราวละไม่เกิน 12 เดือน ตามรอบชำระเดิม


หลักการผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก

การคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)
อัตราดอกเบี้ย

คิดอัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้าตามลูกค้าแต่ละข้อบังคับ
หลักประกันเงินกู้

1. ที่ดินจำนอง ไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจำนอง

2. ข้าราชการ 1 คน ค้ำประกันไม่เกิน 100,000 บาท

3. บุคคล 2 คนค้ำประกันไม่เกิน 300,000 บาท

เงื่อนไขการกู้ตามโครงการ

เป็นการให้บริการวงเงินสินเชื่อ พร้อมใช้ผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยผูกบัญชีสินเชื่อกับบัตร ATM หรือบัตรเดบิตที่ลูกค้ามีบัญชีเงินฝากอยู่กับธนาคาร โดยคิดดอกเบี้ยเงินกู้จากจำนวนหนี้เงินกู้ที่ ลูกค้าเบิกใช้จริง นับถัดจากวันที่ทำการเบิกเงินกู้

Facebook Comments Box