กรุงไทยธนวัฏ สินเชื่ออเนกประสงค์ให้ยืมทันที 50,000 บาท

สำนักงานประกันสังคม คลายสงสัย ผู้ประกันตนมาตรา 33 หากลาออกจากงานแล้ว ยังมีสิทธิประกันสังคมหรือไม่?

ตอบ : ยังมีสิทธิกองทุนประกันสังคม ที่จะคุ้มครอง 4 กรณี ต่อเนื่องไปอีก 6 เดือน ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข (มาตรา 38)

 

เช็คสิทธิประกันสังคม ม.33 ลาออกจากงาน ยังได้รับความคุ้มครองหรือไม่?

 

กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย

– มีเงินสมทบ 3 เดือน ภายใน 15 เดือน

 

กรณีคลอดบุตร

– มีเงินสมทบ 5 เดือน ภายใน 15 เดือน

 

กรณีทุพพลภาพ

– มีเงินสมทบ 3 เดือน ภายใน 15 เดือน

 

กรณีตาย

– มีเงินสมทบ 1 เดือน ภายใน 6 เดือน

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับสิทธิ มีดังนี้

 

เคยเป็นผู้ประกันตน ม.33 และส่งเงินสมทบครบก่อนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน จะได้รับความคุ้มครองในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

 

ผู้ประกันตน ม.38 ไม่สามารถยกเลิกสิทธิความคุ้มครองก่อนระยะเวลา 6 เดือน

 

ยกเว้น ผู้ประกันตนมีเงินสมทบไม่ครบตามหลักเกณฑ์

 

สามารถไปติดต่อขอหนังสือรับรอง เพื่อไปใช้สิทธิ์อื่นได้ จากสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ที่สะดวก (ยกเว้น สำนักงานใหญ่ ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)

 

สิทธิที่กองทุนประกันสังคมคุ้มครองทั้ง 4 กรณี ดังนี้

 

กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย

กรณีคลอดบุตร

กรณีทุพพลภาพ

กรณีตาย

ขั้นตอนและเอกสารในการรับเงินทดแทนการขาดรายได้

 

ผู้ประกันตนสัญชาติไทย

 

แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส.2-01)

บัตรประชาชนตัวจริง

ใบรับรองแพทย์ตัวจริง

สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี 10 ธนาคารโดยไม่มีค่าธรรมเนียม ดังนี้

– ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

– ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

– ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

– ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

– ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

– ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

– ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

– ธนาคารออมสิน

– ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

ผู้ประกันตนต่างชาติ/คนต่างด้าว

 

แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส.2-01)

ใบอนุญาตทำงาน (Work permit)

สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือ หนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

ใบเสร็จรับเงินตัวจริง ถ้าขาดรายได้ไม่ใช้ใบเสร็จ

ใบรับรองแพทย์ตัวจริง

สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี 10 ธนาคาร โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ดังนี้

– ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

– ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

– ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

– ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

– ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

– ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

– ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

– ธนาคารออมสิน

– ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

ระยะเวลาและสถานที่ในการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทน

 

สำหรับผู้ประกันตนม.38 ให้ยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน ภายในระยะเวลา 2 ปี ได้ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ที่สะดวก ยกเว้น สำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

กระทรวงการต่างประเทศเปิดบริการ ทำพาสปอร์ต วันเสาร์ โดยเริ่มตั้งแต่ 20 ส.ค. 65 ใครจะไปทำรีบเลยนะ! ระหว่าง 10.00 – 18.00 น. ได้แก่ ที่เซ็นทรัล เวสต์เกต และ ห้างเอ็มบีเค MBK Center โดยการทำพาสปอร์ตนั้นจะมีทั้งแบบวอล์ค อิน และแบบจองคิวออนไลน์

อัตราค่าบริการ
– ค่าธรรมเนียม 1,500 บ. (เล่ม 10 ปี)

– ค่าธรรมเนียม 1,000 บ. (เล่ม 5 ปี)
– รวมค่าส่งเล่มทางไปรณีย์ (EMS) มีค่าบริการ 40 บาท ใช้เวลา 3-5 วันทำการในการส่ง

 

จองคิวออนไลน์ที่นี่

 

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ จาก “ธนาคารกรุงไทย” เป็นสินเชื่อที่ไม่จำเป็นต้องมีบุคคลค้ำประกัน เพราะเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ สามารถใช้จ่ายตามความสะดวกของผู้กู้ เพียงแค่มีบัญชีเงินเดือนผ่าน “ธนาคารกรุงไทย” ก็สามารถยื่นขอสมัคร “สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ” โดยเป็นวงเงินพร้อมใช้สำหรับผู้กู้ วงเงินกู้ยืมสูง อัตราดอกเบี้ยต่ำ หากไม่มีการใช้จ่าย จะไม่มีการคิดดอกเบี้ยในวงเงิน “สินเชื่อ” ผ่อนสบายสูงสุด 1 ปี เพิ่มความสะดวกในการใช้จ่ายให้มากขึ้น

เงื่อนไขการสมัคร สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นบุคคลสัญชาติไทย
มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป
มีรายได้ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 13,000 บาท ต่อเดือน
พนักงานข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ มีรายได้ไม่น้อยกว่า 13,000 บาท ต่อเดือน
พนักงานราชการ พนักงานสัญญาจ้าง ลูกจ้าง ของหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ มีรายได้ไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ต่อเดือน
พนักงานประจำของหน่วยงานเอกชน มีรายได้ไม่น้อยกว่า 18,000 บาท ต่อเดือน

เอกสารประกอบการสมัครผู้กู้

สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจผู้กู้
สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้
หนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด
ใบแจ้งยอดเงินบัญชีธนาคาร Statement

วงเงินกู้

หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ที่ต้นสังกัดมีการทำข้อตกลงกับธนาคารฯ วงเงินกู้ยืมสูงสุด 12 เท่าของรายได้
หน่วยงานเอกชน ที่ต้นสังกัดมีการทำข้อตกลงกับธนาคารฯ วงเงินกู้ยืมสูงสุด 10 เท่าของรายได้
หน่วยงานที่ไม่มีการทำข้อตกลงกับธนาคารฯ วงเงินกู้ยืมสูงสุด 5 เท่าของรายได้


ระยะเวลากู้

ระยะเวลากู้ยืม 12 เดือน

Facebook Comments Box