สินเชื่อหมุนเวียนออมสิน ให้ยืมผ่านMyMo 200,000 บาท

เช็กก่อนลง! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 💳 โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ที่มีแผนจะเปิดให้ลงทะเบียนกลางเดือน ส.ค. นี้ มาเช็กกันว่าสามารถลงทะเบียนได้ที่ไหนบ้าง คุณสมบัติที่จะต้องมีก่อนลงทะเบียน และสิทธิต่างๆ เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เข้าไปเช็กกันได้เลย

เตรียมความพร้อมก่อนลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

คุณสมบัติลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบใหม่
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป
ไม่เป็นบุคคล ดังต่อไปนี้ ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา
มีรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยของครัวเรือนต่อคนไม่เกิน 1 แสนบาท
ไม่มีทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยเกิน 100,000 บาท/คน

คุณสมบัติลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบใหม่ (ต่อ)
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ เกินกำหนด เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา
ห้องชุดไม่เกิน 35 ตารางเมตร
ที่ดินเพื่อการเกษตรไม่เกิน 10 ไร่
ที่ดินทั่วไปไม่เกิน 1 ไร่
ไม่มีบัตรเครดิต
ไม่มีเงินกู้เกินที่กำหนด

สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีอะไรบ้าง?
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
มีวงเงินซื้อสินค้า
ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม
ส่วนลดค่าน้ำ – ค่าไฟฟ้า
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ

สถานที่ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนกำหนดเพิ่มเติม

ลงทะเบียนผ่าน 2 ช่องทาง
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
✅ ทางออนไลน์ หรือ เว็บไซต์ที่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กำหนดขึ้นมาเพื่อเปิดให้ผู้มีคุณสมบัติลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

✅ สมัครด้วยตัวเองหรือมอบอำนาจ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ธนาคารออมสิน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานกระทรวงการคลัง
กระทรวงมหาดไทย (ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ)
สำนักงานเขตกรุงเทพมหานาคร
สำนักงานเมืองพัทยา

เช็กวันกันเลย! 2 โครงการรัฐฯ #คนละครึ่ง เฟส 5 #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 💸 ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนในเดือน ส.ค. 65 เล็งโครงการไหนไว้กาปฏิทินรอกันก่อนได้เลย 👇

📅 19 ส.ค. 65 คนละครึ่งเฟส 5
– ผู้ใช้สิทธิรายเก่า สามารถเข้าไปยืนยันสิทธิได้ที่แอปฯ “เป๋าตัง”
– ผู้ใช้สิทธิรายใหม่ ลงทะเบียนโครงการได้ที่ “เป๋าตัง” หรือ คนละครึ่ง คนละครึ่ง (xn--42caj4e6bk1f5b1j.com)

📅 ช่วงเดือน ส.ค. 65 ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
📝 วิธีลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ >>

OD Happy life ธนาค ารออมสิ น สินเชื่ อวงเ งินหมุนเวียนของธนาค ารออมสิน

สำหรับเพื่อเป็นค่ าใช้จ่ายอเนกประสงค์ตามความต้องการของผู้กู้

ร ายละเอียดการส มัคร สินเ ชื่อ OD Happy life

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นบุคคล ที่มีสัญชาติไทย อาย6ไม่ต่ำกว่า 20 ปี

มีความสามารถในการทำนิติกรร มได้ตามกฏหมาย

เป็นผู้กู้ที่ฝากเงิ นกับธนาค ารอออมสินประเภท สล ากออมสินพิ เศษ

เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ที่ชัดเจน สามารถติดต่อได้สะดวก

เป็นผู้กู้ที่ฝากเงิ นกับธนาค ารออมสินประเภทเผื่อเรียก และบัญชีกระแสร ายวัน

จำนวนวงเ งินให้กู้ยืม

วงเงิ นให้กู้ยืมได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่ า สล ากออมสินพิเศษ หรือ ไม่เกิน 10,000,000 บ าท

โดยไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่ าสล ากเมื่อถอนคืนก่อนครบกำหนด ไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่ า สล าก เมื่อถอนคืนก่อนครบกำหนด

ทั้งนี้ วงเงิ นกู้ยืมเบิกเงิ นเกินบัญชีของวงเงิ น สินเ ชื่อ OD Happy life

เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 10,000,000 บ าท ของวงเงิ นกู้ยืม

ดอกเบี้ย

เป็นไปตามข้อตกลงของธนาค าร

ระยะเวล าชำระคืน

พิจารณาสิ นเ ชื่อและทบทวนสัญญาทุก 1 ปี

หลักประกัน

เป็นสล ากออมสินพิ เศษของผู้กู้ ซึ่งเป็นของสาขาธาค ารที่ให้กู้เงิ น

ไม่เป็นสล ากออมสิ นชนิดระบุให้ใช้เ งินแก่ผู้ถือสล ากออมสินพิเศษ ยกเว้น มีการโอนเปลี่ยนชนิดสล ากออมสินแล้ว

ไม่เป็นสล ากออมสินพิเศษของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคล และบัญชีร่วม

ให้ใช้สล ากออมสินทั้งฉบับหรือหล ายฉบับรวมกัน แต่ต้องมีมูลค่ ารวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 10,000 บ าท

ต่อการกู้ยืมสินเชื่ อแต่ละครั้ง

กรณีมูลค่ าสล ากออมสินสูงกว่าจำนวนวงเงิ นให้กู้ ให้ทำการตัดตอนสล ากออมสินให้มีมูลค่ าใกล้เคียง

และคุ้มจำนวนวงเงิ นให้กู้ก่อน โดยการตัดตอนสลากออมสินให้ปฏิบัติตามคำสั่งของธนาค ารออมสิน

เรื่อง การรับฝากประเภทสล ากออมสินพิเศษ

ต้องมอบให้ธนาค ารยึดถือสล ากออมสิน พร้อมทั้งโอนสิ ทธิการถอนไว้ให้ธนา คาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ธนาค ารออมสินทุกสาขา Call Center โทร 1115

Facebook Comments Box