สินเชื่อออมสินช่วยหนี้ครัวเรือน วงเงิน 50,000 บาท

หนี้นอกระบบ ซึ่งที่เจ้าหนี้ตัวนี้ฮิตเนื่องจากเป็นหนี้ที่กู้ง่าย แต่แลกมาด้วยดอกเบี้ยที่แพงมาก เผลอๆดอกเบี้ยมากกว่าเงินต้นซะด้วยซํ้า ทำให้หลายคนประสบปัญหาจ่ายไม่ทัน จนดอกเบี้ยเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ
‘ธนาคารออมสิน’ เลยเสนอ “สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ” ออกมา เพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบจากการประกอบอาชีพหรือการอุปโภคบริโภค สูงสุดถึง 50,000 บาท ต่อราย แถมไม่ต้องกังวลเรื่องดอกเบี้ยที่ตามมา เพราะอัตราดอกเบี้ยเพียงแค่ 1% ต่อเดือนเท่านั้นเอง หากสนใจสินเชื่อตัวนี้ สามารถอ่านรายละเอียดตามข้างล่างนี้ได้เลย

รายละเอียด สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

คุณสมบัติที่ต้องมีหากต้องการกู้สินเชื่อ

ผู้กู้ต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพ มีรายได้
สัญชาติไทย
บรรลุนิติภาวะ อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และหากรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระหนี้คืน ต้องบวกกันแล้วไม่เกิน 65 ปี
มีถิ่นที่พักอาศัยที่แน่นอน มีสถานที่ที่ใช้ประกอบอาชีพ ที่ติดต่อได้
เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ ( นร.1 )

วงเงินที่ธนาคารปล่อยให้กู้

ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ให้กู้ตามหนี้นอกระบบจำนวนจริง และตามความสามารถในการชำระหนี้คืน
อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยที่ผู้กู้ต้องเสีย : 1% ต่อเดือน (ตามอัตราดอกเบี้ยคงที่)

ระยะเวลาที่ผู้กู้ต้องชำระคืน

ชำระคืนสูงสุด ไม่เกิน 5 ปี
หลักประกัน

ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

เอกสารประกอบที่ต้องใช้ในการยื่นกู้

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ และผู้คำ้ประกัน
สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน


เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี)
รูปถ่ายสถานที่ผู้กู้ประกอบอาชีพ
กรณีที่ผู้กู้ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Facebook Comments Box