กสิกรเปิดลงทะเบียนรับ 30,000 บาท

LINe กู้เงินได้ร่วมมือกับธนาค ารกสิกรไทยเชื่อมโยงกับแอพของ Kplusได้มีการปล่อยสินเชื่ อให้กู้ยืม

Line ได้ร่วมมือกับธนาค ารกสิกรไทยเชื่อมโยงกับแอพของ เคพลัส(Kplus)ให้ยืม 2 หมื่นบ าท

ผ่อนเบ าๆเพียงเดือนละ 510 บ าทเท่านั้น ถ้ามีการตรวจสอบสเตทเม้นท์การใช้เงิ นเข้าออกเพื่อการพิจารณาในการอนุมัติสินเชื่ อต่าง ๆ

ที่ท่านสามารถหยิบกู้ยืมได้ รวมไปถึงการกำหนดผ่อนจะมีการยืมเ งินผ่านโทรศัพท์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เพียงแค่ท่านมีโทรศัพท์มือถือท่านก็สามารถยืมเงิ นผ่ านแอพพลิเคชั่ น LINE ที่ใช้บนมือถือของท่านได้เพียงแค่ท่านกดตัวเลข

ที่ต้องการกู้ยืมว่าท่านจะกู้ตั้งแต่เท่าไหร่เป็นต้นไปทางแอพพลิเคชั่ นก็จะมีการวิเคร าะห์ดอกเบี้ยให้ท่านได้ด้วยตัวเอง

 

ไปดูในส่วนของคุณสมบัติว่ามีเงื่อนไขคุณสมบัติอย่ างไรบ้ าง ซึ่งเร าจะพูดในองค์ประกอบ

โดยรวมซึ่งท่านจะต้องเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นพนักงานประจำรวมไปถึงพนักงานกิจการวิชาชีพฟรีแลนต่าง ๆ

อะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับงานของท่านที่ทำอยู่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ต้องมีสลิปเงิ นเดือนหรือสเตทเม้นท์

และรงมไปถึงสิ่งที่น่าสนใจคือไม่ต้องมีเอกส ารใดใดเพียงแค่ท่านมีบัตรประชาช นเพียงใบเดียว

ก็สามารถกู้ยืมได้ส่วนร ายได้ของท่านก็จะอยู่ที่ตั้งแต่ 7,000 บ าท ขึ้นไปเพื่อเป็นการยืนยันในการกู้ยืม

ถือได้ว่าเป็นสินเชื่ อดีดีที่ทาง LINE และทางธนาค ารกสิกรไทยได้ร่วมมือกันจัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประช น

ที่สามารถกู้ยืมได้ง่ายผ่ านมือถือไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาค าร รวมไปถึงเป็นการกู้ยืมเงิ นถูกกฎหมาย 100%

Facebook Comments Box