สินเชื่อ PEOPLE CARD ออมสิน สมัครรับได้เลย 30,000 บาท

สำหรับสินเชื่ อ PEOPLE CARD จาก ธนาคารออมสิน สินเชื่ อรูปแบบอเนกประสงค์ที่พร้อมให้วงเงิ น

เพื่อเป็นวงเงิ นสำรองให้นำไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความต้องการ วงเ งินสูงสุด 30,000 บ าท ได้ทุกอาชีพ

โดยไม่ต้องมีหลักทรั พย์หรือบุคคลค้ำประกัน

 

คุณสมบัติผู้กู้

ผู้มีร ายได้ประจำ อายุไม่เกิน 60 ปี

ต้องมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 1 ปี

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ มีอายุไม่เกิน 65 ปี

ต้องประกอบอาชีพปัจจุบัน ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี

เอกส ารประกอบผู้กู้

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ สำเนาบัตรประชาช น

เอกส ารแสดงการดำเนินธุรกิจ 1 ปี ต้นฉบับ/สำเนาเอกส ารแสดงร ายได้ย้อนหลัง 6 เดือน

หรือเอกส ารแสดงการเสี ยภาษีเงิ นได้ หรือเอกสา รอื่นๆ

Statement หรือสำเนาบัญชีธนาค ารในนามผู้สมั ครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

ผู้มีร ายได้ประจำ สำเนาบัตรประชาช น หรือสำเนาบัตรข้าร าชการ

พร้อมสำเนาทะเบี ยนบ้ าน ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงิ นเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงิ นเดือน Statement

หรือสำเนาบัญชีเ งินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ เลขที่บัญชี

วงเงิ นกู้

วงเ งินกู้ไม่เกิน 5 เท่าของร ายได้ สูงสุดไม่เกิน 30,000 บ าท ต่อร าย

อัตร าดอกเบี้ย

ผู้มีร ายได้ประจำ วงเ งินไม่เกิน 30,000 บ าท ดอกเบี้ยรวมค่ าธรรมเนียม ไม่เกิน 25% ต่อปี

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ วงเงิ นไม่เกิน 30,000 บ าท ดอกเบี้ยรวมค่ าธรรมเนียม ไม่เกิน 25% ต่อปี

ระยะเว ล ากู้

ระยะเวล ากู้เป็นไปตามที่ธนาค ารwได้กำหนดไว้

หลักประกัน

ไม่ต้องใช้หลักทรั พย์หรือบุคคลค้ำประกัน

วิธีการใช้วงเงิ นบัตรสินเชื่ อเงิ นสด PEOPLE CARD

สามารถใช้วงเ งิน สินเชื่ อ ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งอนุมัติวงเงิ น และนำส่งสินเชื่ อบัตรกดเ นสด (People Card)

ร่วมกับรหัสผ่ าน (PIN) ที่ “ธนาค ารออมสิน” จัดส่งให้ เพื่อถอนเงิ นสดที่เครื่อง ATM ตลอด 24 ชั่วโมง

โดยเลือกร ายการถอนจากประเภทบัญชี บัตรเครดิต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ธนาค ารออมสินทุกสาขา Call Center โทร. 1115

Facebook Comments Box