สินเชื่อกสิกร ยืมได้เลยวงเงิน 20,000 บาท

กู้เงินออมสิน 30,000 บาท กับ “สินเชื่อเพื่อคุณ” คนมีเงินเดือน 10,000 บาทก็กู้ได้เช็ก

กู้เงินออมสิน 30,000 บาท กับสินเชื่อเพื่อคุณ คนมีเงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ยเท่าไหร่ เช็กเงื่อนไข

 

 

 

ธนาคารออมสิน ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อคุณ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้ประจำ 10,000 บาทขึ้นไป ที่หมุนเงินไม่ทัน ไม่ต้องใช้หลักประกัน อัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน (อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด) วงเงินกู้สูงสุด 30,000 บาท สำหรับคุณสมบัติ รายละเอียด และเงื่อนไขมีดังนี้

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น เป็นลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือก กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน
เป็นลูกค้าเป้าหมาย ตามที่ธนาคารกำหนด จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
ลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อ สินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 12 งวด และไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว
เป็นลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ ที่มีรายได้ประจำ
วัตถุประสงค์การกู้
เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีพ ฟื้นฟูอาชีพหลังสถานการณ์
ลงทะเบียนจองสิทธิ >>  https://www.gsb.or.th/gsbloan4u/

จำนวนเงินให้กู้
วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 30,000 บาท
ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้
ไม่เกิน 2 ปี (24 งวด)
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 15 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 1.25 ต่อเดือน)
อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา บวกร้อยละ 3.00 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 18 ต่อปี)

 

 

สิ นเชื่ อเงินด่วน Xpress Loan จากธนาค ารกสิกรไทย อนุมัติไว รู้ผลภายใน 30 นาที

ส มัครง่าย ใช้บัตรประชาช นใบเดียว ใช้จ่ายได้ตามใจคุณ ไม่ว่าจะใช้เสริมสวย

เปลี่ยนคุณเป็นคนให ม่ เรียนต่อ เเต่งบ้ าน พาครอบครัวไปพักผ่อน ปิดหนี้บัตรเครดิต

หรือเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิ น หากได้รับอนุมัติวงเ งิน 6,000 – 20,000 บ าท

เลือกผ่อนชำระได้ 12, 18 หรือ 24 เดือน

 

ผ่อนชำระเงิ นสิ นเ ชื่อเริ่มต้น 330 บ าทต่อเดือน คำนวณจากวงเงิ นอนุมัติขั้นต่ำ 6,000 บ าท

ที่ระยะเวล าการผ่อนชำระที่ 24 เดือน เตรียมเอกส ารให้ครบ เเล้วไปที่สาขาได้เลย

ร ายละเอียดการสมั ครสำหรับผู้ที่มีร ายได้ประจำ

คุณสมบัติผู้ขอสิ นเ ชื่อ

เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย

มีอายุ 20 ปีขึ้นไป

เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวล าการผ่อนชำระ ต้องไม่เกิน 70 ปี

ต้องมีร ายได้ 7,500 บ าท ขึ้นไป

ต้องมีอายุงานมาเเล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับรวมที่ทำงานเดิมได้

มีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

เอกส ารประกอบการสมั คร

เอกส ารเเสดงตัวตน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาช น หรือ

สำเนาบัตรประจำตัวข้าร าชการ หรือ รั ฐวิสาหกิจ พร้อมเเนบสำเนาทะเบียนบ้ าน

เอกส ารเเสดงร ายได้ เลือกอย่ างใดอย่ างหนึ่ง

สลิปเงิ นเดือน 1 เดือน หรือ

หนังสือรับรองเงิ นเดือน หรือ

เอกส าร 50 ทวิ ปีล่ าสุด

ในกรณีที่มีเ งินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์ร ายได้ขั้นต่ำ ผู้กู้เงิ นสามารถรวมร ายได้อื่น ๆ เพิ่มได้

เช่ น ค่ าคอมมิชชั่ น ค่ าล่วงเวล า โดยยื่นเอกสา รเพิ่มเติม ดังนี้

Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ในกรณีเป็นบัญชีธนาค ารกสิกรไม่ต้องยื่น

สำเนาสลิปโบนัส เฉพาะกรณีโบนัส

ในกรณีที่มีบัญชีการรับเงิ นเดือนกับทางธนาค ารกสิกรไทย ตั้งเเต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสา รเเสดงร ายได้

ร ายละเอียดการสมั ครสำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระ

คุณสมบัติ

เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย

มีอายุ 20 ปีขึ้นไป

เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวล าในการผ่อนชำระ ต้องไม่เกิน 70 ปี

จะต้องมีร ายได้ 20,000 บ าท ขึ้นไป

ประกอบอาชีพปัจจุบันมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

มีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

เอกส ารประกอบการสมั คร

สำเนาบัตรประชาช น

เอกส าร 50 ทวิ ปีล่ าสุด หรือ กรณี 50 ทวิเเบบร ายเดือน ใช้ย้อนหลังอย่ างน้อย 6 เดือน

ผู้ที่สนใจ สิ นเชื่ อเ งินด่วน Xpress Loan จากธนาค ารกสิกรไทย

สามารถขอสิ นเชื่ อได้ที่ สาขาของธนาค ารกสิกรไทย ทุกสาขา

Facebook Comments Box