ไทยพาณิชย์ให้ลงทะเบียน ผ่อนเริ่มต้น 300 บาท/เดือน

เปิดขั้นตอนเช็กสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. – ส.ก. – นายกเมืองพัทยา ก่อนเดินทางไปใช้สิทธิวันที่ 22 พ.ค. 65

การเลือกตั้งใหญ่ของกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 นี้ ประชาชนผู้ที่มีสิทธิและต้องการใช้สิทธิเลือกตั้งของตนเอง สามารถตรวจสอบสิทธิผ่านช่องทางออนไลน์ได้ง่าย ๆ ตามขั้นตอนต่อไปนี้


เช็กสิทธิเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์
เข้าเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/#/
จากนั้น กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
หากมีสิทธิในการเลือกตั้ง จะปรากฏผลการตรวจสอบ พร้อมระบุรายละเอียดวันเลือกตั้ง ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 พร้อมชื่อ-สกุล เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้ง และลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ
หากไม่มีสิทธิในการเลือกตั้ง จะปรากฏผลการตรวจสอบว่า ไม่พบข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เช็กสิทธิเลือกตั้งผ่านแอป Smart Vote
ดาวน์โหลดบนแอป ผ่านระบบ Android และ iOS
เมื่อดาวน์โหลดแล้ว ให้เปิดแอป โดยระบบจะแสดงหน้าจอนับถอยหลังเลือกตั้ง จากนั้นกด “ถัดไป”
ระบบจะแสดงหน้าจอปฏิทินการเลือกตั้ง ให้เลือกเมนู “เลือกตั้ง กทม.” โดยเมนูจะอยู่ด้านล่าง
ในหน้าถัดไป ให้กดเลือก “ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น”
ระบบจะนำไปสู่หน้าจอตรวจสอบข้อมูล โดยให้กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วเลือก “ตรวจสอบข้อมูล”
ระบบจะแสดงข้อมูลของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยจะระบุประเภทการเลือกตั้ง วันที่เลือกตั้ง ชื่อ ลำดับที่ในบัญชี และสถานที่ใช้สิทธิเลือกตั้ง
นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ผ่านทางเว็บไซต์ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/#/ หรือ จดหมายแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งสำนักงานเขตจัดส่งไปที่บ้าน และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งติดประกาศไว้ ณ สำนักงานเขต และหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งจะอยู่ใกล้บ้าน

ไปเลือกตั้งไม่ได้ ต้องแจ้งเหตุ ก่อน-หลัง 7 วัน
สำหรับการใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และนายกพัทยาในครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งในวันเดียวกัน จึงขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

หากพบว่าตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตน ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริง

ให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อขอเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โดยนำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย

ทั้งนี้ ปลัด กทม.กล่าวว่า ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00-17.00 น.

หากไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนและหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน คือ ก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่ 15-21 พฤษภาคม 2565 และหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2565

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
มีสัญชาติไทย แต่ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง คือ เกิดก่อนวันที่ 24 พฤษภาคม 2547
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง (สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ก.ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตพื้นที่ก่อนวันที่ 23 พฤษภาคม 2564
คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

 

ลงทะเ บียนผ่ านแอพ SCB ของธนาค ารไทยพาณิชย์ ให้ยืม 50,000 บ าท ผ่อนเพียง 300 บ าท/เดือน เท่านั้น

ทางเลือกดีดีสำหรับผู้ที่ประสบปั ญหา CV และตกงานในปัจจุบันตอนนี้นะครับซึ่งทางธนาค ารไทยพาณิชย์

ก็มีทางเลือกให ม่ของการสำรองเงิ นสดไว้ใช้ในบัญชีของท่านเป็นบัญชีออมทรั พย์หรือไว้ใช้จ่ายย ามจำเป็นฉุกเ ฉิน

นำไปหมุนเวียนได้ตลอดตามความต้องการซึ่งพร้อมใช้งานได้สะดวกรวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง

เป็นรูปแบบขอเงินด่วนดอกเบี้ยตามความเป็นจริงของการกู้ยืมเงิ นของท่าน

หลัก ๆ เลยถ้าท่านสมั ครก็สามารถเก็บไว้ในบัตรได้ ไม่ต้องกดออกมาใช้ไม่มีค่ าธรรมเนียมใดใดเกิดขึ้นแน่นอน

ข้อดีของบัตรกดเงิ นสดตัวนี้เป็นสินเ ชื่อเงิ นสดส่วนบุคคลของธนาค ารไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นการกู้ยืมแบบถูกกฎหมาย

ซึ่งทางธนาค ารจะมีการอนุมัติวงเ งินให้ท่านได้กู้ยืมตามความต้องการ

 

กู้ยืมผ่ านแอพยังไงใช่ไหม ? ให้ท่านดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่ นผ่ านเพลย์สโตร์ที่อยู่บนมือถือของท่านในระบบแอนดรอยด์

ถ้าท่านใช้ระบบ iOS ให้ท่านเข้าไปที่ App Store แล้วกดดาวน์โหลด โหลดแอพที่มีชื่อว่า เอสซีบีอีซี่ (SCB Easy)

จากนั้นให้ทำการติดตั้งให้เรียบร้อย ไม่มีการเสี ยภาษีเพิ่มเติมทั้งสิ้ น

หากท่านใดมีประสงค์ที่อยากจะนำเ งินสินเชื่ อดังกล่ าวนี้ไปหมุนเวียนใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

หรือต้องการกดออกมาเป็นเ งินสดเราก็ขอแนะนำเป็นเ งินสดส่วนบุคคลของธนาค ารไทยพาณิชน์

ที่ถูกกฎหมายให้ท่านได้กู้ยืมโดยให้ดาวน์โหลดแอพ เอสซีบีอีซี่ (SCB Easy)

ไว้ในมือถือของท่านจากนั้นหากท่านมีข้อสงสัยสามารถเดินทางไปสอบถามกับทางธนาค ารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขาทั่วประเทศไทย

Facebook Comments Box