LINE BK เงินเดือน 7,000 บาท ก็ยืมได้ผ่อนสบายมาก

วิธีเบิกค่าชดเชยค่ารักษาหยุดงานติดโควิด จากประกันสังคม
1. เข้ารักษาตัวตามระบบที่ สปสช. กำหนด

2. ทำเรื่องขอใบรับรองแพทย์ ยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 ระบุการติดเชื้อ ระบุวันหยุดงาน

3. เตรียมเอกสารเบิกค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยรายได้จากสำนักงานประกันสังคม ดังนี้

เบิกประกันสังคมโควิดใช้อะไรบ้าง
1. แบบคำขอประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01) (คลิกที่นี่)


ดาวน์โหลดหรือขอแบบฟอร์ม “แบบคำขอประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01)” จากสำนักงานประกันสังคม กรอกข้อมูลส่วนบุคคล และเลือกขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

เลือก ค่ารักษาพยาบาล จำนวนเงินตามใบเสร็จรับเงิน
เลือก เงินทดแทนการขาดรายได้ ตั้งแต่วันที่ …….ถึงวันที่….. กลับเข้าทำงานวันที่….
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือ สำเนาหนังสือเดินทางชั่วคราว หรือเอกสารรับรองบุคคลที่ทางราชการออกให้ (ต่างชาติ/ต่างด้าว)

3. สำเนาบัตรประกันสังคม

4. ใบรับรองแพทย์ตัวจริง (ระบุวันหยุดงาน)

5. ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล (กรณีเบิกค่ารักษา)

6. หนังสือรับรองการหยุดงานจากนายจ้าง

7. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารออมทรัพย์ หน้าแรก

8. กรณีเปลี่ยนชื่อ สกุล แนบสำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อสกุลด้วย

เงินกู้ออนไลน์

เบิกประกันสังคมโควิด ม.40 ได้เท่าไร
ผู้ประกันตนมาตรา 40 จะต้องส่งสมทบมาอย่างน้อย 3 เดือนในระยะเวลา 4 เดือนจนเกิดสิทธิ์ก่อน จึงจะเบิกเงินชดเชยรายได้กับประกันสังคมได้

เงินทดแทนวันละ 300 บาท กรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป แต่ไม่ถึง 30 วันต่อปี (สำหรับทางเลือก 1 และ 2) และไม่เกิน 90 วันต่อปี (สำหรับทางเลือกที่ 3)
เงินทดแทนวันละ 200 บาท กรณีแพทย์ให้รักษาตัวที่บ้าน ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 วันต่อปี (สำหรับทางเลือก 1 และ 2) และไม่เกิน 90 วันต่อปี (สำหรับทางเลือกที่ 3)
เงินทดแทนวันละ 50 บาท ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี กรณีไม่ได้เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน หรือไม่ได้กักตัว มีใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อสำนักงาน (เฉพาะทางเลือกที่ 1 และ 2 เท่านั้น สำหรับทางเลือกที่ 3 ไม่คุ้มครอง)
เบิกประกันสังคมโควิด ม.39 ได้เท่าไร
ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 โดยคำนวณจากฐานค่าจ้างอยู่ที่จำนวน 4,800 บาท ตามใบรับรองแพทย์ ครั้งละไม่เกิน 90 วันปีละไม่เกิน 180 วัน ยกเว้นได้รับวินิจฉัยว่าเป็นโรคเรื้อรัง จะสามารถได้เงินทดแทน ไม่เกิน 365 วัน
ต้องมีการส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายใน 15 เดือน ก่อนวันเข้ารับการบริการทางการแพทย์
เบิกประกันสังคมโควิด ม.33 ได้เท่าไร
กรณีลาป่วย 30 วันแรกจะได้รับค่าจ้างจากนายจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
กรณีจำเป็นต้องหยุดพักรักษาตัวนานเกินกว่า 30 วัน สามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้จากสำนักงานประกันสังคมตั้งแต่วันที่ 31 ของการลาป่วย โดยรับเงินทดแทนร้อยละ 50 ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ตามใบรับรองแพทย์ ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน หากป่วยเรื้อรังได้รับไม่เกิน 365 วัน
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39

จะได้รับการช่วยเหลือครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยใน ดังนี้

ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ค่าดูแลการให้บริการผู้ประกันตน (ค่าอาหาร 3 มื้อ การติดตามอาการ และการให้คำปรึกษา)
ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เช่น ปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด และอุปกรณ์อื่นๆ
ค่ายาที่ใช้รักษา
ค่าพาหนะเพื่อรับหรือส่งต่อผู้ป่วยระหว่างที่พัก โรงพยาบาลสนาม และสถานพยาบาล
ค่าบริการ X-ray
ค่า oxygen ตามดุลยพินิจของแพทย์
โดย สปส.จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลกับทางโรงพยาบาลตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ

เบิกประกันสังคมโควิดกี่วันได้เงิน
การเบิกเงินชดเชยต่างๆ จากประกันสังคม ขึ้นอยู่กับระยะเวลาพิจารณาเอกสารของเจ้าหน้าที่ประกันสังคม บางคนเคยได้เงินเร็วสุดภายใน 7 วัน หรือภายในวันที่ 30 หรือ 31 ของเดือนที่ทำเรื่องเบิก โดยผู้ประกันตนสามารถเข้าไปเช็กสถานะการจ่ายเงินได้ที่ www.sso.go.th หรือโทร. 1506

 

วงเงิ นให้กู้ยืมจาก LINE BK อนุมัติไว ไม่มีร ายได้ประจำก็สามารถยืมได้

อย า กจะใช้วงเ งินเมื่อไหร่ก็สามารถทำได้ทันที เบิกถอนเงิ นสดได้สะดวกสบ ายทุกที่ทุกเวล า

โดยไม่มีค่ าธรรมเนียม ได้วงเ งินคืนทันทีเมื่อชำระคืน และผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 60 เดือน

ร ายละเอียดและขั้นตอนการยืม มีอะไรบ้ างไปดูกันได้เลย

ข้อมูลผลิตภัณฑ์/วงเงิ นให้ยืม

เงินกู้ออนไลน์

วัตถุประสงค์

สินเชื่ อหมุนเวียน เพื่อนำไปใช้ประโยช น์ตามที่ผู้กู้ต้องการ เช่ น เพื่อการบริโภค และการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

วงเงิ นพร้อมใช้

จ่ายต่ำสุดแค่เดือนละ 2% หรือ 200 บ าท

คิดดอกเบี้ยร ายวัน ใช้เท่าไหร่ จ่ายเท่านั้น

เบิกถอนเงิ นได้ง่าย แค่โอนผ่ านไลน์

ยอดขั้นต่ำในการกดเงิ น 200 บ าท

เงินกู้ออนไลน์

วงเ งินผ่อนชำระ

รับเ งิน

ก้อน ผ่อนสบ าย จ่ายเป็นงวด

ลดต้นลดดอก จ่ายโปะเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่คิดค่ าปรับ

วิธีการสมั คร/คุณสมบัติ

เฉพาะบุคคลธรรมดา ที่มีอายุระหว่าง 20 – 60 ปี

สัญชาติไทย

มีบัญชีเ งินฝาก LINE BK

ร ายได้ขั้นต่ำ วงเงิ นให้ยืม 7,000 บ าทต่อเดือน

เอกส ารประกอบการสมั คร

เพียงเป็นลู กค้าบัญชีเ งินฝาก LINE BK ไม่ต้องยื่นเอกส ารเพื่อยืนยันตัวตน

ใช้เพียงเอกส ารเพื่อยืนยันร ายได้ในกรณีเป็นลู กค้ าให ม่ธนาค ารกสิกรไทย

สำเนาบัญชีธนาค ารย้อนหลัง 6 เดือน ธนาค ารใดก็ได้ ได้สูงสุดถึง 5 บัญชี

วิธีการสมั คร

ขั้นตอนที่ 1

ที่หน้าหลัก LINE BK เลือกแถบเมนูด้านซ้ายบนแล้วเลือก “วงเ งินให้ยืม”

ขั้นตอนที่ 2

รับทร าบและยอมรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ แล้วกดปุ่ม “สมั คร”

ขั้นตอนที่ 3

ตรวจสอบและกรอกข้อมูลต่างๆสำหรับการขอสินเ ชื่อ เช่ น ข้อมูลส่วนบุคคล, ข้อมูลเพิ่มเติม,

ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่ อที่มีกับสถาบันการเงิ นอื่นๆ

ขั้นตอนที่ 4

ยืนยันข้อมูลการขอสินเชื่ อ

ขั้นตอนที่ 5

อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ

ขั้นตอนที่ 6

ระบุวงเงิ นที่ต้องการขอกู้ และบัญชีเพื่อการหักชำระ หากระบบไม่สามารถตรวจสอบร ายได้ของผู้สมั ครได้

หรือผู้สมั ครต้องการวงเงิ นที่มากขึ้น ผู้สมั ครจะต้องแนบ Bank Statement 6 เดือนล่ าสุด (JPG, PNG, HEIC เท่านั้น)

ขั้นตอนที่ 7

ยืนยันการสมั ครสินเ ชื่อ

ขั้นตอนที่ 8

สัญญาสินเชื่ อเสร็จสมบูรณ์

สามารถอ่านร ายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เวปไซต์ LINE BK

Facebook Comments Box