ธ.กสิกรให้ยืมวงเงิน 20,000 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 5 เดือนรวด โดยจะได้รับประมาณปลายเดือนเมษายน 2565 (ย้อนหลัง ต.ค. 64 –
ก.พ. 65) และในส่วนที่คงเหลือจะทยอยจ่ายเป็นเดือนไป
ㆍอายุเกิน 60 ปี มีรายได้เกิน 30,000 บาท ปลายเดือนเมษายน รับ 250 บาท
อายุเกิน 60 ปี มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ปลายเดือนเมษายน รับ 500 บาท
วันที่ 1 วงเงินรูดซื้อสินค้า 200 – 300 บาท
วันที่ 1 โครงการเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาท
เดือน เม.ย. – มิ.ย. ส่วนลดค่ก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน
วันที่ 1 วงเงินส่วนลดค่าเดินทาง 500 บาท
วันที่ 18 เงินคืนค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาท
วันที่ 18 เงินคืนค่าน้ำประปา สูงสุด 100 บาท
วันที่ 22 เพิ่มเพิ่มผู้พิการ 200 บาท
ปลายเดือน เม.ย. เงินเพิ่มผู้สูงอายุ 5 เดือนรวด (250 – 500 บาท)


สรุปย้อนหลังเงินผู้สูงอายุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ปี พ.ศ. 2563
มีการจ่ายเงินตามงบประมาณปกติ
ㆍผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี และถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินเพิ่มเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน
ละ 100 บาท นาน 12 เดือน รวมรับ 1,200 บาท/ปี
ㆍ ผู้สูงอายุที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทต่อปีและถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินเพิ่มเข้าในบัตรสวัสดิการห่งรัฐ เดือนละ 50
บาท นาน 12 เดือน รับรวม 600บาท/ปี
สรุปย้อนหลังเงินผู้สูงอายุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ปี พ.ศ. 2563
มีการจ่ายเงินตามงบประมาณปกติ
ㆍผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี และถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินเพิ่มเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน
ละ 100 บาท นาน 12 เดือน รวมรับ 1,200 บาท/ปี
ㆍผู้สูงอายุที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทต่อปีและถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินเพิ่มเข้าในบัตรสวัสดิการห่งรัฐ เดือนละ 50
บาท นาน 12 เดือน รับรวม 600บาท/ปี
ปี พ.ศ. 2564
มีการแบ่งจ่ายเกิดขึ้นเนื่องจากรัฐบาลได้นำงบประมาณไปสนับสนุนเกียวกับโควิดจึงมีเงินจ่ายไม่เพียงพอครับ
ㆍเดือน มิ.ย. – ก.ย. 63 จ่ายเงินให้ในวันที่ 3 ก.ย. 64
เดือน ต.ค. , ธ.ค. 63 และ ก.พ., เม.ย., มิ.ย., ส.ค. 64 จ่ายแบบเดือนเว้นเดือน
ปี พ.ศ. 2565
มีการจ่ายเงินล่าช้า โดยมีข้อสรุปจากคณะกรรมการบริหรกองทุนแจ้งว่า ได้รับอนุมัติงบประมาณมาแล้ว
ㆍภายในเดือนเม.ย. 65 นี้จะจ่ายงวดแรก (รวม 5 เดือน ต.ค. 64 – ก.พ. 65) และจะโอนเป็นรายเดือนต่อไป

Xpress Loan จากธนาค ารกสิกรไทย อนุมัติไว รู้ผลภายใน 30 นาที

ส มัครง่าย ใช้บัตรประชาช นใบเดียว ใช้จ่ายได้ตามใจคุณ ไม่ว่าจะใช้เสริมสวย

เปลี่ยนคุณเป็นคนให ม่ เรียนต่อ เเต่งบ้ าน พาครอบครัวไปพักผ่อน ปิดหนี้บัตรเครดิต

หรือเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิ น หากได้รับอนุมัติวงเ งิน 6,000 – 20,000 บ าท

เลือกผ่อนชำระได้ 12, 18 หรือ 24 เดือน

 

ผ่อนชำระเงิ นสิ นเ ชื่อเริ่มต้น 330 บ าทต่อเดือน คำนวณจากวงเงิ นอนุมัติขั้นต่ำ 6,000 บ าท

ที่ระยะเวล าการผ่อนชำระที่ 24 เดือน เตรียมเอกส ารให้ครบ เเล้วไปที่สาขาได้เลย

ร ายละเอียดการสมั ครสำหรับผู้ที่มีร ายได้ประจำ

คุณสมบัติผู้ขอสิ นเ ชื่อ

เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย

มีอายุ 20 ปีขึ้นไป

เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวล าการผ่อนชำระ ต้องไม่เกิน 70 ปี

ต้องมีร ายได้ 7,500 บ าท ขึ้นไป

ต้องมีอายุงานมาเเล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับรวมที่ทำงานเดิมได้

มีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

เอกส ารประกอบการสมั คร

เอกส ารเเสดงตัวตน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาช น หรือ

สำเนาบัตรประจำตัวข้าร าชการ หรือ รั ฐวิสาหกิจ พร้อมเเนบสำเนาทะเบียนบ้ าน

เอกส ารเเสดงร ายได้ เลือกอย่ างใดอย่ างหนึ่ง

สลิปเงิ นเดือน 1 เดือน หรือ

หนังสือรับรองเงิ นเดือน หรือ

เอกส าร 50 ทวิ ปีล่ าสุด

ในกรณีที่มีเ งินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์ร ายได้ขั้นต่ำ ผู้กู้เงิ นสามารถรวมร ายได้อื่น ๆ เพิ่มได้

เช่ น ค่ าคอมมิชชั่ น ค่ าล่วงเวล า โดยยื่นเอกสา รเพิ่มเติม ดังนี้

Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ในกรณีเป็นบัญชีธนาค ารกสิกรไม่ต้องยื่น

สำเนาสลิปโบนัส เฉพาะกรณีโบนัส

ในกรณีที่มีบัญชีการรับเงิ นเดือนกับทางธนาค ารกสิกรไทย ตั้งเเต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสา รเเสดงร ายได้

ร ายละเอียดการสมั ครสำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระ

คุณสมบัติ

เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย

มีอายุ 20 ปีขึ้นไป

เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวล าในการผ่อนชำระ ต้องไม่เกิน 70 ปี

จะต้องมีร ายได้ 20,000 บ าท ขึ้นไป

ประกอบอาชีพปัจจุบันมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

มีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

Facebook Comments Box