สินเชื่อช่วยเหลือ ธกส. ไว้ใช้ลงทุน วงเงิน 100,000 บาท

เฮ! ครม. อนุมัติเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุที่ได้เบี้ยยังชีพฯ สูงสุด 250 บ./เดือน เป็นเวลา 6 เดือน บรรเทาผลกระทบเศรษฐกิจ
.
ที่ประชุม ครม. (26 เม.ย. 65) อนุมัติหลักการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพ จำนวน 10,896,444 ล้านคน เฉลี่ย 100 – 250 บ./เดือน/ราย ตามช่วงอายุ เป็นเวลา 6 เดือน (เม.ย. – ก.ย. 65) เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 ในขณะนี้
.
การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษฯ ครั้งนี้ เป็นการจ่ายเพิ่มจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามช่วงอายุ ดังนี้

1.อายุ 60 – 69 ปี ที่รับเบี้ยยังชีพ 600 บ./เดือน จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 100 บ./เดือน รวมเป็น 700 บ./เดือน/คน

2.อายุ 70 – 79 ปี ที่รับเบี้ยยังชีพ 700 บ./เดือน จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 150 บ./เดือน รวมเป็น 850 บ./เดือน/คน

3.อายุ 80 – 89 ปี ที่รับเบี้ยยังชีพ 800 บ./เดือน จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 200 บ./เดือน รวมเป็น 1,000 บ./เดือน/คน

4.อายุ 90 ปีขึ้นไป ที่รับเบี้ยยังชีพ 1,000 บ./เดือน จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 250 บ./เดือน รวมเป็น 1,250 บ./เดือน/คน

สินเ ชื่อสานฝันสร้ างอาชีพ” ให้กู้ร ายละไม่เกิน 1 แสนบาท ช่วยเกษตรและครอบครัว

สินเชื่ อสานฝันสร้ างอาชีพ เพื่อนำไปเป็นค่ าใช้จ่าย หรือค่ าลงทุน ในการเริ่มต้น ประกอบอาชีพ สนับสนุนการสร้ างงาน สร้ างอาชีพในชุมชนเมืองและภาคชนบท จาก ธ.ก.ส.

จุดเด่น

สร้างอาชีพในระยะย าว

ระยะเวล าปลอดชำระต้นเ งิน 2 ปีแรก

ช่วยเหลือจากผลกระทบ CV

ดอกเบี้ยต่ำมากๆ คิดที่ 4% ต่อปี ใน 3 ปีแรก

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นบุคคลสัญชาติไทย

เป็นเกษตรกร ทายาทเกษตรกร บุคคลในครัวเรือนเกษตรกร

ได้รับผลกระทบจากการแ พร่ระบ าดของ CV-19 ที่มีแผนในการประกอบอาชีพเกษตร

ประกอบอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศร ษฐกิจพอเพียง

อาชีพนอกภาคการเกษตร ที่มีลักษณะเป็นการลงทุนค้ าขายเพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือนซึ่งใช้เ งินลงทุนไม่มากนักอัตร าดอกเบี้ย

กรณีกู้เป็นค่ าใช้จ่าย คิดดอกเบี้ย 4% ต่อปี ระยะเวล าชำระคืน ไม่เกิน 12 เดือน (พิเศษไม่เกิน 18 เดือน) นับแต่วันกู้

วงเงิ นปล่อยกู้

กู้ไม่เกิน 100,000 บ าทต่อร าย

กรณีเป็นค่ าลงทุนปีที่ 1-3 คิดดอกเบี้ย 4% ต่อปี ปีที่ 4 – 5 อัตร าดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.5 ต่อปี)

กำหนดระยะเวล าชำระคืน ไม่เกิน 5 ปี โดยปลอดชำระต้นเ งิน 2 ปีแรก แต่ยังต้องชำระดอกเบี้ย

 

Facebook Comments Box