สินเชื่อเสริมสภาพคล่อง ให้ยืมเลยวงเงิน 50,000 บาท

เช็กวัน-เวลาปิดปรับปรุงระบบ 5 ธนาคารปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว

ซึ่ง 5 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงเทพ, และธนาคารกสิกรไทย ซึ่งแจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวระหว่างวันที่ 8-10 เม.ย. นี้

ซึ่งมี ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย แจ้งวัน-เวลาปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวซึ่งแต่ละธนาคารมีรายละเอียดแตกต่างกันดังนี้

 

ธนาคารไทยพาณิชย์
scb

ซึ่งแจ้งปิดบริการแอปพลิเคชั่นแม่มณีชั่วคราว ลูกค้าไม่สามารถใช้งานได้และไม่สามารถรับชำระเงินเข้าบัญชีแม่มณีได้ โดยช่วงเวลาปิดระบบมีดังนี้

วันที่ 8 เม.ย. 65 เวลา 23.00-24.00 น.
วันที่ 9 เม.ย. 65 เวลา 00.00-06.00 น.

ธนาคารกรุงไทย
gwallet

 

 

ซึ่งแจ้งพัฒนาระบบแอปพลิเคชั่นเป๋าตังในวันที่ 9 เม.ย. 65 เวลา 00.40-06.10 น. ในเวลาเดียวกัน เพื่อยกระดับการให้บริการ ซึ่งธนาคารจะทำการพัฒนาระบบงาน ส่งผลให้ บริการที่ไม่สามารถทำธุรกรรมได้ชั่วคราว เช่น ฝาก, โอน,โอน-รับเงินโอน, ชำระเงิน, เติมเงิน รวมถึงบริการอื่นๆ

ธนาคารกรุงเทพ
bbk

 

ซึ่งประกาศวันที่ 9 เม.ย. 65 เวลา 02.00-07.00 น. จะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบโมบายแบงก์กิ้งได้ เนื่องจากจะมีการพัฒนาระบบ

ธนาคารกสิกรไทย
ซึ่งประกาศวันที่ 9 เม.ย. 65 เวลา 02.30-08.00 น. จะปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริการให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวลูกค้าไม่สามารถทำธุรกรรมได้

 

ธนาคารออมสิน
gsb

ซึ่งประกาศวันที่ 10 เม.ย. 65 เวลา 13.00-16.00 น. ปิดระบบบริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบการบริการเงินด่วนระหว่างประเทศ MoneyGram ให้ดีขึ้น

 

ออมสิน ได้ออกสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ ปล่อยกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องใน สถานการณ์ปัจจุบัน โดยผ่อนปรนให้ ใช้หลักทรัพย์หลายประเภท มาค้ำประกันเงินกู้ได้ ใช้บ้าน ที่ดิน สวนไร่นา หรือคอนโดที่ปลอดภาระจำนองเป็น

หลักทรัพย์ค้ำประกัน วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท ผ่อนสูงสุด 25 ปี ไม่ต้องจ่ายเงินต้น และดอกเบี้ย 6 เดือนแรก โดยยื่นกู้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

คุณสมบัติผู้กู้

 

มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินคืน ต้องไม่เกิน 65 ปี

เป็นบุคคลที่มีอาชีพ และรายได้แน่นอน

 

เงื่อนไขหลักประกันการกู้

 

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน : ให้ใช้บุคคลค้ำประกันได้มากกว่า 1 คน โดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 

1. มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้

 

2. มีอายุครบ 25 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี

 

 

3. มีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 

เป็นข้าราชการที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป

เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่มี

เงินเดือนตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป

เป็นพนักงานผู้มีรายได้ประจำของบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคงและมีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป

เป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ 30,000 บาทขึ้นไป

กรณีใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด หรือที่สวน ที่ไร่ ที่นา มีหลักเกณฑ์ดังนี้

 

เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่น

ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์

ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้สะดวก

กรณีหลักประกันที่เป็นที่ดิน หรือที่สวน ที่ไร่ ที่นา ต้องไม่มีลักษณะเป็นที่รกร้างว่างเปล่า

 

จำนวนวงเงินให้กู้

 

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

 

ให้กู้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือน หรือรายได้เฉลี่ย และไม่เกินรายละ 300,000 บาท

กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน : ให้กู้ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

 

ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร

ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินห้องชุด

ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินที่ดิน

ไม่เกิน 60% ของราคาประเมินที่สวน ที่ไร่ ที่นา

ระยะเวลาชำระ

 

ระยะเวลาการชำระไม่เกิน 25 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา โดยมีหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี

กรณีใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 25 ปี

ดอกเบี้ย

 

อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

Facebook Comments Box