สินเชื่อ SCB ให้ยืม 30,000 บาท สมัครได้ง่ายทุกคน

ข่าวดี ‘อสม.’ อยากมีบ้าน ธอส. จัดให้! สินเชื่อบ้านอยู่ดีมีสุขครอบครัว อสม. ผ่อนเริ่มต้น 2,900 บ./เดือน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. เตรียมวงเงิน 500 ล้านบาท จัดทำ “โครงการบ้านอยู่ดีมีสุขครอบครัว อสม.” เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ที่มีที่ดินปลอดภาระหนี้ ก่อสร้างบ้าน วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 700,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี (4 ปีแรก) ระยะเวลาการกู้สูงสุด 40 ปี กรณีกู้ 700,000 บาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 2,900 บาทต่อเดือน
สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ฟรีค่าธรรมเนียม 4 ประเภท ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ค่าประเมินราคาหลักประกัน ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง เพียงยื่นกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธ.ค. 66
สมาชิก อสม. ที่ต้องการขอสินเชื่อดังกล่าว สามารถลงทะเบียนแสดงความจำนงที่ประธานกลุ่ม อสม. ในแต่ละพื้นที่ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ G H Bank Call Center โทร. 0-2645-9000 หรือที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

 

สิ นเชื่ อบุคคล สินเชื่ อบุคคล ธนาค ารไทยพาณิชย์ สินเชื่ อด่วน สมัครสินเชื่ อเงิ นสดง่าย

ไม่มีหลักท พย์หรือผู้ค้ำประกัน ฝากเงิ นสดเข้าบัญชีธนาคารของคุณ วงเงิ นกู้สูงสุด 5 เท่า ให้กู้ได้ 20,000-5,000,000 บ าท

มีวิธีการชำระเงิ นต่างๆ ที่สะดวก ให้เร าดูร ายละเอียดและวิธีการสมัคร ข้อมูลสินเ ชื่อส่วนบุคคล SPEEDY LOAN

 

– สมัครง่ายไม่มีหลักทรั พย์หรือผู้ค้ำประกัน

-หากอนุมัติ ธนาคารจะโอนเงิ นเข้าบัญชี ลูกค้าแจ้งมา

-อนุมัติวงเ งิน 20,000-5,000,000 บ าท-เงิ นกู้ 20,000-30,000 บ าทผ่อนนานสูงสุด 24 เดือน

-เ งินกู้ 30,001-99,999 บ าท ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน

-เงิ นกู้ 100,000 – 5,000,000 บ าท ผ่อนนานสูงสุด 72 เดือน

การเบิกจ่ายธนาคารเป็นการผ่อนชำระร ายเดือนที่เท่ากันทุกเดือo

– ผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือนและสูงสุด 72 เดือน สินเชื่ อส่วนบุคคล สินเชื่ อด่วน อนุมัติเร็ว

– อนุมัติวงเงิ น 5 เท่าของร ายได้เฉลี่ยต่อเดือนและไม่เกิน 5,000,000 บ าท

– ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 72 เดือน

สินเชื่ อส่วนบุคคล อัตร าดอกเบี้ยเงิ นกู้ด่วน

– สินเชื่ อด่วน แผนธรรมดา ผ่อนสบ าย เพียง 2,700 บ าท/เดือน คุณสมบัติผู้สมัคร

1. อายุระหว่าง 20-60

2. มีร ายได้ขั้นต่ำ

– 15,000 บ าท สำหรับพนักงานประจำที่รับสมัครเป็นพนักงาน

– เจ้าของกิจการ 15,000 บ าท

3.มีเบอร์ติดต่อ เอกสารการสมัคร

– เฉพาะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือรับรองของทางร าชการ

หรือสำเนาบัตรประจำตัวรัฐวิสาหกิจเท่านั้นที่มีหมายเลขประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายพร้อมสำเนาทะเบี ยนบ้ าน

– สลิปเงิ นเดือนปัจจุบันหรือหนังสือรับรองเงิ นเดือนและสำเนาสลิปเ งินฝากย้อนหลัง 3 เดือน (สำหรับพนักงานประจำ)

– สำเนาหนังสือจดทะเบี ยน/ห้างหุ้นส่วนจากกระทรวงพาณิชย์ และสำเนาใบนำฝากย้อนหลัง 6 เดือน (สำหรับเจ้าของกิจการ)

– สำเนาหน้าแรกของบัญชีเงิ นฝากธนาคารที่ต้องการโอน สถานการณ์โดยรวม -อัตร าดอกเบี้ยสินเชื่ อส่วนบุคคล

Speedy Loan ใช้สำหรับลูกค้าที่สมัคร โดยจะได้รับการอนุมัติระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2021 ถึง 30 กันย ายน 2021 เท่านั้น

– ระยะเวลาชำระคืนขั้นต่ำคือ 12 เดือนและย าวนานที่สุดคือ 72 เดือน

-มาตรฐานการอนุมัติสินเ ชื่อเป็นไปตามระเบียบธนาคาร -ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์

เงื่อนไข ข้อกำหนด หรือยกเลิกร ายการส่งเสริมการขายนี้ แต่ต้องแจ้งให้ทร าบล่วงหน้าอย่ างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ

เว้นแต่จำเป็นและไม่สามารถแจ้งให้ทร าบล่วงหน้าได้

– กรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สนใจสามารถลงทะเบี ยนสินเชื่ อกับธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ SCB call center โทร 02-777-7777

Facebook Comments Box