สินเชื่อช่วยแก้ไขหนี้นอกระบบ ออมสินให้เลย 50,000 บาท

ธนาคารออมสินได้เปิดให้ลงทะเบียน เงินให้กู้ยืม เพื่อนำเงินไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1 ต่อเดือน แต่ต้องชำระคืนในระยะไม่เกิน 5 ปี โดยตัวโครงการมุ่งเป้าไปที่การช่วยเหลือประชาชนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภคบริโภค

วงเงินให้กู้ยืม ให้กู้ตามความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 1 ต่อเดือน ค่าธรรมเนียม 100 บาท ต่อสัญญาสามารถชำระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

รายละเอียดการสมัครสินเชื่อเงินกู้ มีดังนี้

จุดเด่นของสินเชื่อ

เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภคบริโภค แต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระ (Re-Finance) หนี้ในระบบ

วงเงินให้กู้ยืม

ให้กู้ยืมไม่เกินรายละ 50,000 บาท

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

เป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้

มีสัญชาติไทย

มีอายุระหว่าง 20 – 65 ปี

มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้

เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ

 

เอกสารประกอบการกู้ยืม

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน และของผู้ค้ำประกัน

เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ

หน้าสมุดบัญชีเงินฝาก

สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)

รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ

กรณีใชัหลักทรัพย์ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย

ระยะเวลาการชำระ

ชำระคืนในระยะไม่เกิน 5 ปี

ค่าธรรมเนียม

100 บาท ต่อสัญญา

 

 

หลักประกันเงินให้กู้ยืม

ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือติดต่อสอบถาม GBS Call Center โทร. 1115

Facebook Comments Box