กรุงเทพบัวหลวงให้ 50,000 บาท ผ่อนสบายเริ่มต้น 500/เดือน

เวียนเทียนออนไลน์ #แบบใหม่เหมาะกับยุค วันมาฆบูชา จะออกไปวัดเวียนเทียน ก็น่ากลัว เหมือนจริงมาก ให้เราได้เวียนเทียนเสมือนจริง แถมตอนที่เวียนมีเสียงบทสวด ตอนเดินเวียนเทียนก็มีเพื่อนมาเดินด้วยเต็มเลย ดีสะดวกสุดๆ ถ้าใจเราศรัทธา เวียนที่ไหนก็ได้บุญ

ขั้นตอนการเวียนเทียนเวียนเทียนออนไลน์

 

เข้าไปที่ >> www.เวียนเทียนออนไลน์.com
เลือกได้เลยว่าจะ ล็อคอินผ่าน Facebook หรือ Line

 

เลือกว่าจะเวียนเทียนเป็นคู่ หรือจะเวียนคนเดียว

มาเลือกคาแรกเตอร์ได้เลย มีทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ คนแก่

 

มีให้เลือกให้ผู้หญิง และ ผู้ชาย
ตรงนี้เราสามารถเลือกใส่รูปได้ด้วยนะ

 

เลือกวัดที่เราต้องการจะไปเวียนเทียนได้เลย
มีทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

 

พอเลือกเสร็จแล้วจะมีรถมารับเราไปวัดแบบนี้เลย น่ารักมากๆ

พอถึงวัดก็เริ่มเวียนเทียนได้เลย ระหว่างเดินก็มีเสียงสวดมนต์ด้วยนะ
เดินไปเรื่อยๆ ก็มีเพื่อนเข้ามาเดินเพียบเลย

 

 

สินเ ชื่อบัวหลวงอุ่นใจ เป็นบริการสินเชื่ อส่วนบุคคลที่เปิ ดโอกาศให้ผู้ที่กำลังต้องการเงิ นเพื่อเป็นวงเงิ นสำรองใช้จ่าย

หรือ เพื่อใช้การหมุนเวียนสภาพคล่องต่างๆได้ตามต้องการ สมั ครครั้งเดียวมีวงเงิ นเบิกใช้ได้ตลอด เพิ่มสภาพคล่องได้ง่าย

 

 

สินเชื่ อบัวหลวงอุ่นใจ ธนาค ารกรุงเทพ เป็นสินเชื่ อที่สามารถสมั ครได้ง่าย ไม่ยุ่งย าก

ไม่ต้องใช้หลักทรั พย์ หรือบุคคลค้ำประกัน เบิกใช้ทันใจด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท

ผ่อนเริ่มต้นเพียง 500 บ าท หรือ 5% ของภาระหนี้คงค้ าง ไม่เบิกใช้ ไม่มีดอกเบี้ย

ใครที่กำลังสนใจ ต้องการสินเชื่ อเพื่อเพิ่มสภาพคล่องการเ งิน ใช้เพื่อเป็นเงิ นหมุนเวียนในการใช้จ่ายต่างๆ

หรือ เป็นเงิ นสำรองไว้ยามในจำเป็น สินเชื่ อบัวหล วงอุ่นใจ ถือว่เป็นสินเชื่ อที่ตอบโจทย์มาก

หากสนใจสมั ครเช็ครายละเอียดด้าน างได้เลย

ร ายละเอียดสินเชื่อ

วงเงิ นสินเ อ

-วงเ งินสูงสุด 3 เท่าของร ายได้ ตั้งแต่ 15,000 – 1 ล้ านบ าท

จุดเด่นสินเชื่ อ

-อนุมัติไว เบิกใช้ทันใจด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท

-ชำระคืนเป็นร ายเดือน เริ่มต้นเพียง 500 บ าท หรือ 5% ของภาระหนี้คงค้าง ไม่เบิกใช้ ไม่มีดอกเบี้ย

-ไม่ต้องใช้หลักทรั พย์ หรือบุคคลค้ำประกัน สมั ครครั้งเดียวมีวงเ งินเบิกใช้ได้ตลอด เพิ่มสภาพคล่องได้ง่าย

คุณสมบัติสมั ครสินเชื่ อ

-บุคคลสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี

-เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงิ นเดือนกับธนาค ารกรุงเทพและทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ

-มีร ายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บ าทขึ้นไป

-มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสา รสมั คร

-บัตรประจำตัวประชาช นและสำเนาทะเบียนบ้ าน

-สลิปเงิ นเดือน (ต้นฉบับ) หรือหนังสือรับรองเงิ นเดือนจากบริษัท (ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน)

-บัญชีธนาค ารที่เงิ นเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน

-หน้าบัตรบีเฟิสต์ของผู้ขอสินเชื่ อ ที่ใช้กับบัญชีสินเชื่ อบัวหล วงอุ่นใจสินเ ชื่อบัวหลวงอุ่นใจ เป็นบริการสินเชื่ อส่วนบุคคลที่เปิ ดโอกาศให้ผู้ที่กำลังต้องการเงิ นเพื่อเป็นวงเงิ นสำรองใช้จ่าย

หรือ เพื่อใช้การหมุนเวียนสภาพคล่องต่างๆได้ตามต้องการ สมั ครครั้งเดียวมีวงเงิ นเบิกใช้ได้ตลอด เพิ่มสภาพคล่องได้ง่าย

Facebook Comments Box