สินเชื่อช่วยสร้างอาชีพ 100,000 บาท

เปิดใช้งานแล้วระบบ “ทะเบียนบ้านดิจิทัล” บนสมาร์ทโฟน ช่วยให้การติดต่อราชการง่ายขึ้น

ล่าสุด กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในการปรับระบบให้สามารถใช้ทะเบียนบ้านดิจิทัลได้บนสมาร์ทโฟนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลแล้ว สามารถขอรับบริการผ่านระบบดิจิทัลได้ด้วยตนเอง โดยผู้ที่ต้องการใช้งานจะต้องดาวน์โหลดแอปฯ

และลงทะเบียนที่สำนักงานเขตหรือสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เพื่อยืนยันตัวตนผ่านระบบตรวจสอบลายนิ้วมือและภาพใบหน้า พร้อมรับรหัสผ่านเข้าใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน

 

 

 

 

โดยในเฟสแรกสามารถใช้งาน ด้านการตรวจข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านระบบฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ, ด้านการจองคิวรับบริการล่วงหน้า และ การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง โดยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางเป็นระยะเวลา 1 ปี สำหรับเฟสต่อไปจะมีการขยายการให้บริการในด้านอื่นๆ อย่างเช่น การตรวจคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร, การแจ้งย้ายเข้า แจ้งย้ายออกและแจ้งย้ายปลายทาง การแจ้งเกิดและการแจ้งตาย เป็นต้น

 

โดยปัจจุบันยังอยู่ในช่วงของการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานปละเตรียนความพร้อมของระบบ โดย ราชกิจจานุเบกษากำหนดให้เริ่มใช้งานได้หลัง 30 วันนับจากประกาศ (26 มกราคา 2565) ซึ่งจะสามารถเริ่มใช้งานได้จริงในช่วงวันที่ 25 กุมภาพันธ์นี้

 

 

ธ.ก.ส. ปล่อย “สินเ ชื่อสานฝันสร้ างอาชีพ” ให้กู้ร ายละไม่เกิน 1 แสนบาท ช่วยเกษตรและครอบครัว

สินเชื่ อสานฝันสร้ างอาชีพ เพื่อนำไปเป็นค่ าใช้จ่าย หรือค่ าลงทุน ในการเริ่มต้น ประกอบอาชีพ สนับสนุนการสร้ างงาน สร้ างอาชีพในชุมชนเมืองและภาคชนบท จาก ธ.ก.ส.

จุดเด่น

สร้างอาชีพในระยะย าว

ระยะเวล าปลอดชำระต้นเ งิน 2 ปีแรก

ช่วยเหลือจากผลกระทบ CV

ดอกเบี้ยต่ำมากๆ คิดที่ 4% ต่อปี ใน 3 ปีแรก

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นบุคคลสัญชาติไทย

เป็นเกษตรกร ทายาทเกษตรกร บุคคลในครัวเรือนเกษตรกร

ได้รับผลกระทบจากการแ พร่ระบ าดของ CV-19 ที่มีแผนในการประกอบอาชีพเกษตร

ประกอบอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศร ษฐกิจพอเพียง

อาชีพนอกภาคการเกษตร ที่มีลักษณะเป็นการลงทุนค้ าขายเพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือนซึ่งใช้เ งินลงทุนไม่มากนักอัตร าดอกเบี้ย

กรณีกู้เป็นค่ าใช้จ่าย คิดดอกเบี้ย 4% ต่อปี ระยะเวล าชำระคืน ไม่เกิน 12 เดือน (พิเศษไม่เกิน 18 เดือน) นับแต่วันกู้

วงเงิ นปล่อยกู้

กู้ไม่เกิน 100,000 บ าทต่อร าย

กรณีเป็นค่ าลงทุนปีที่ 1-3 คิดดอกเบี้ย 4% ต่อปี ปีที่ 4 – 5 อัตร าดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.5 ต่อปี)

กำหนดระยะเวล าชำระคืน ไม่เกิน 5 ปี โดยปลอดชำระต้นเ งิน 2 ปีแรก แต่ยังต้องชำระดอกเบี้ย

 

Facebook Comments Box