สินเชื่อกรุงไทยให้ 100,000 บาท ไม่ต้องใช้เอกสาร

ลูกจ้างสบายใจหายห่วงได้ค่าทดแทน 70% ของค่าจ้างรายเดือน สำหรับลูกจ้างในประกันสังคมที่เกิดอุบัติเหตุหรือประสบอันตราย เนื่องจากการทำงาน รายละเอียดตามข้างล่างนี้

ค่าทำทดแทนการหยุดงาน
– เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี

ค่าสูญเสียอวัยวะ
-จ่ายค่าทดแทนรายเดือนเป็นเวลาไม่เกิน 10 ปี
– สิ้นสุดการรักษาและประเมินจากแพทย์

กรณีทุพพลภาพจะได้รับค่าทดแทน 70% ของค่าจ้าง
– จ่ายรายเดือนเป็นระยะเวลาตลอดชีวิต
– สิ้นสุดการรักษาและประเมินจากแพทย์

กรณีถึงแก่ความตาย หรือสูญหายได้รับค่าทดแทน 70% ของค่าจ้าง
– จ่ายรายเดือนเป็นระยะเวลา 10 ปี จ่ายให้ผู้มีสิทธิตามกฎหมาย

ค่าทำศพ ได้รับตามอัตรากฎกระทรวง
– 50,000 บาท

ค่าพื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน ได้รับ
– ค่าใช้จ่ายในกระบวนการเวชศาสตร์พื้นฟู 24,000 บาท
– ค่าใช้จ่ายในกระบวนการบำบัดรักษา และผ่าตัด 40,000 – 180,000 บาท
– ค่าวัสถุและอุปกรณ์ด้านเวชศาสตร์พื้นฟูไม่เกิน 160,000 บาท
– ค่าใช้จ่ายในการพื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานด้านอาชีพ ไม่เกิน 24,000 บาท

 

“สินเชื่อกรุงไทยใจดี” สามารถกู้ยืมเงินด่วน ตั้งแต่ 5,000 – 100,000 บาท สมัครขอสินเชื่อง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT รู้ผลภายใน 5 นาที

โดยสินเชื่อกรุงไทยใจดี จากธนาคารกรุงไทย สามารถสมัครขอสนเชื่อได้โดย ไม่ต้องใช้เอกสาร คิดดอกเบี้ยเฉพาะวงเงินให้กู้ยืมที่ใช้ไป และกู้ได้สูงสุด 1 ปี ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน และไม่เสียดอกเบี้ยอีกด้วย

รายละเอียดการสมัคร “สินเชื่อกรุงไทยใจดี”
จุดเด่นสินเชื่อ
วงเงินให้กู้ยืม พร้อมใช้สูงสุด 100,000 บาท
สมัครผ่านแอปพลิเคชั่น “Krungthai NEXT” รู้ผลภายใน 5 นาที
ไม่ใช้วงเงินสินเชื่อ
ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย
ไม่ต้องใช้เอกสาร
ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

คุณสมบัติผู้กู้
มีสัญชาติไทย
เป็นลูกค้าธนาคารที่มีบัญชีเงินเดือน กับ กรุงไทย
ได้รับการเชิญชวนให้สมัครสินเชื่อ ผ่านแอปพลิเคชั่น “Krungthai NEXT” หรือ “Krungthai Connext” เท่านั้น

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย อยู่ระหว่าง 15% – 24% ต่อปี
กรณีผิดนัดชำระหนี้คืน คิดดอกเบี้ยจากเงินต้นที่ค้างชำระ ทั้งหมดในอัตราดอกเบี้ยสูงสุด ตามประกาศของธนาคาร
วงเงินให้กู้ยืม
วงเงินให้กู้ 10,000 – 100,000 บาท (วงเงินสูงสุด0.7 เท่า ของรายได้สุทธิที่เข้าบัญชีออมทรัพย์ ที่รับเงินเดือนผ่านบัญชี)
เอกสารประกอบการสมัคร
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)
ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลีปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้
Statement ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

ค่าบริการขอสินเชื่อ
ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี
ค่าอากรสแตมป์ 0.05% จากวงเงินให้กู้ยืม ที่ได้รับอนุมัติ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
ค่าติดตามทวงหนี้ ตามประกาศของธนาคาร
หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ Call Center โทร. 02 111 1111 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร https://krungthai.com

Facebook Comments Box