เปิดลงทะเบียน สินเชื่อ ธกส. วงเงิน 10,000 บาท

มีรถต้องรู้ เกิดอุบัติเหตุ พ.ร.บ. รถยนต์/จักรยานยนต์ ช่วยเราอะไรได้บ้าง ? หากมีเหตุให้เราโดนรถชน

จะสามารถเบิกค่ารักษาและค่าสินไหมทดแทน ได้สูงสุด 504,000 บาท ซึ่งจะเป็นค่าชดเชยต่าง ๆ ได้ ซึ่งรถทุกคันต้องมี ! . . จะได้ค่าอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

เบิกค่าเสียหายเบื้องต้น
พ.ร.บ. รถยนต์
พ.ร.บ. รถยนต์
รถเกิดอุบัติเหตุ พ.ร.บ. จะคุ้มครองคนเจ็บทันที และจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น จากบริษัทภายใน 7 วัน ตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้องขอ โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความผิด

ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 30,000 บาท/คน
สูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพถาวร 35,000 บาท/คน
กรณีเสียชีวิต 35,000 บาท/คน

เบิกค่าสินไหมทดแทน
พ.ร.บ. รถยนต์
เบิกค่าสินไหมทดแทน กรณีเป็นฝ่ายถูก หากพิสูจน์ความรับผิดแล้ว
กรณีสูญเสียอวัยวะ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครอง
ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายผิด จะได้รับความคุ้มครอง เฉพาะ ค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น

 

ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 80,000 บาท/คน
สูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพถาวร 200,000 – 500,000 บาท/คน
กรณีเสียชีวิต 500,000 บาท/คน
ค่าชดเชยรายวัน กรณีนอน รพ. วันละ 200 บาท (ไม่เกิน 20 วัน)
เอกสารที่ต้องเตรียม
พ.ร.บ. รถยนต์
พ.ร.บ. รถยนต์
กรณีบาดเจ็บ

สำเนาบัตรประชาชน
ใบเสร็จรับเงินค่ารักษา

กรณีสูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพถาวร

สำเนาบัตรประชาชน
ใบรับรองแพทย์ที่ระบุการสูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพ
สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ

กรณีเสียชีวิต

ใบมรณะบัตร
สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียชีวิต
สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านทายาท
สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ

กรณีเบิกค่าชดเชยผู้ป่วยใน

สำเนาบัตรประชาชน
ใบรับรองแพทย์
สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ

ช่องทางการติดต่อ
1. ติดต่อด้วยตนเอง
2. มอบอำนาจให้ติดต่อ
มอบอำนาจให้โรงพยาบาล
มอบอำนาจให้บุคคลอื่น

วิธีการติดต่อ
1. ยื่นเบิกได้ภายใน 180 วัน
2. เตรียมเอกสาร
3. ยื่นคำร้องขอได้ที่บริษัทกลางฯ ทุกสาขา
4. รับเงิน

 

 

 

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เปิดตัว โครงการสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

เพิ่มสภาพคล่องให้แก่ประชาชน นับเป็นอีกหนึ่ง มาตรการช่วยเหลือลูกค้า ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ โดยมีวงเงินสินเชื่อ รวม 10,000 ล้านบาท สำหรับผู้ที่สามารถยื่นกู้ฉุกเฉินได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติผู้กู้

มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน
เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
เป็นเกษตรกรรายย่อยหรือลูกจ้างภาคการเกษตร
ที่มีสัญชาติไทย
อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

รายละเอียดวงเงินกู้

ระยะเวลาการชําระหนี้ชําระหนี้คืนเป็นรายเดือนโดยปลอดชําระต้นเงินและปลอดชําระดอกเบี้ย 6 งวดแรก ชําระแล้วเสร็จไม่เกิน 3 ปี
ให้กู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ แบบคงที่ (Flat Rate) ในอัตราร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
หลักประกัน เป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

ระยะเวลาขอกู้โครงการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2564
ระยะเวลาการชําระหนี้ชําระหนี้คืนเป็นรายเดือนโดยปลอดชําระต้นเงินและปลอดชําระดอกเบี้ย 6 งวดแรก ชําระแล้วเสร็จไม่เกิน 3 ปี
เงื่อนไขการพิจารณา

ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร โดยใช้ผลคะแนนมาพิจารณาผ่อนปรนจากสินเชื่อปกติของธนาคาร
ต้องไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) หรือต้องมีสถานะปกติ

วิธีสมัคร สินเชื่อสู้ภัยโควิด ธ.ก.ส.

1. สมัคร Line officialBAAC Family

2. เลือกเมนู COVID-19 ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือจาก ธ.ก.ส.

 

Facebook Comments Box