สินเชื่อเพื่อบ้านเกิด ธกส. ให้เลย 200,000 บาท

สินเชื่ อ New Gen Flug บ้ านเ กิด เพื่อเป็นค่ าใช้จ่ายหมุนเวียนหรือค่ าลงทุน ในการประกอบอาชีพ :

– เกษตรกรรมหรือเกี่ยวเนื่องกับเกษตรกร รมหรือ Smart Farmer

(เช่ นโรงเรือนแปรรูปผลผลิตพลังงานแสงอาทิตย์โรงเรือนอัจฉริยะควบคุมสภาพแวดล้อม)

– อาชีพบริการที่เกี่ยวข้อง กับเทคโนโลยีและนวัตกรร มเพื่อสนับสนุน การพัฒนาผลผลิต

หรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร (เช่ นโดรนรับจ้างพ่นปุ๋ยพืชบริการวางระบบน้ำบริการเซนเซอร์วัดความชื่นข้าวเปลือก)

– อาชีพนอกภาคการเกษตรที่ เกี่ยวกับอุตสาหกร รมพาณิชยกร รมหรือบริการ

(เช่ นธุรกิจตั ดเย็บเสื้อผ้ าเจ้าของธุรกิจและผู้ซื้อแฟรนไชส์ค้ าส่งค้ าปลีกค้ าขายออนไลน์ร้ านข ายของชำร้ านสปา)

คุณสมบัติผู้กู้

ระยะเวล าจ่ายสินเชื่ อ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

– เป็นเกษตรกรทาย าทเกษตรกรบุคคลในครัวเรือนเกษตรกรบุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 45 ปี

– ไม่เคยขึ้นทะเบี ยนเป็นลู กค้ าของ ธ.ก.ส. มาก่อนเว้นแต่เคยขึ้นทะเบี ยนเป็นลู กค้ า

เพื่อกู้เงิ นตามโครงการสินเ ชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ (Sufficient Loan SL) ให้สามารถกู้เ งินตามโครงการนี้ได้

– ผ่ านการอบรมอาชีพตามนโยบ ายของรั ฐบ าลเพื่อประกอบอาชีพอิสระหรือหลักสูตรสา รพัดอาเซีพพัฒนาทักษะส ร้ างร ายได้

หรือหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรั ฐหรือเอกเรนที่เชื่ อถือได้หรือผ่านประสบการณ์จากหน่วยงาน

บริษัท / ห้างหุ้นส่วน / ร้ านค้ าต่างๆ

วงเงิ นสินเ ชื่อ

– วงเงิ น กู้เป็นไปตามความจําเป็นและแผนงานโครงการ

อัตร า ดอกเบี้ย

– เพื่อเป็นค่ าใช้จ่าย เดือนที่ 1-3: ร้อยละ 0 ต่อปี, เดือนที่ 4 เป็นต้นไป: MRR*

– เพื่อเป็นค่ าลงทุน ปีที่ 1-3: ร้อยละ 4 ต่อปี, ปีที่ 4 เป็นต้นไป: MRR*

การชำระคืน

– กรณีกู้เ งินเพื่อเป็นค่ าใช้จ่าย: กำหนดชำระคืนไม่เกิน 12 เดือนกรณีพิเศษไม่เกิน 18 เดือนนับ แต่วันกู้เงิ น

– กรณีเพื่อเป็นค่ าลงทุน: กำหนดเช่าระคืนเป็นร ายเดือนร ายไตรมาสร าย 6 เดือน

หรือร ายปีตามความสามารถในการชำระหนี้และที่มาแห่งร ายได้กาหนดชำระคืนไม่เกิน 10 ปีนับ

แต่วันโดยปลอดเชำระต้นเงิน 1 ปีแรก แต่ไม่ปลอดเชำระดอกเบี้ย

หลักประกัน

– ใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลู กสร้ างที่เป็นที่อยู่อาศัยจำนองเป็นประกันหนี้เงิ นกู้ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงิ นจำนอง

– ใช้บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปค้ำประกันหนี้เ งินกู้ให้กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บ าท

– ใช้บุคคนรองรับผิดอย่ างลู กหนี้ร่วมให้กู้ตามโครงการได้ไม่เกิน 200,000 บ าท

– ใช้ บสย. ค้ำประกันสินเชื่ อได้

ขั้นตอนการลงทะเบี ยน

1. เพิ่มเพื่อนด้วยการสแกน QR Code หรือค้นหาเพื่อนด้วย LINE ID : @baacfamily

2. เมื่อเข้าสู่การ ลงทะเบี ยน ข้างต้นแล้ว กดเลือกเมนู “ขอสินเชื่ อ New Gen Hug บ้ านเกิ ด /

พอเพียงเพื่ อเลี้ ยงชีพ” และกรอกร ายละเอียดตามเมนู ที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบี ยนสามารถเลือกได้เพียงหนึ่งโครงการ

3. เมื่อลงทะเบี ยนสำเร็จแล้ว จะได้รับข้อความ บอกว่าท่านได้ทำการลงทะเบี ยนสำเร็จ และหมายเลขอ้างอิง

จากนั้นให้รอรับนัดหมาย จากสาขาในภายหลัง เพื่อทำสัญญาต่อไป

ในกรณี ที่ไม่สามารถ ลงทะเบี ยนได้สำเร็จ สามารถ ติดต่อขอสินเ ชื่อ ได้ที่สาขาใกล้บ้าน ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

หากมีข้อสงสัย หรือ อยากสอบถามร ายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 555 0555

ขั้นตอนส คร กู้ยืมเงิ น โดยรวม ขอบคุณภาพจากคุณ @ภาพิมล สุขใส

หรือสามารถดูร ายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้เลย

https://www.newgenhugbaankerd.com/registration/index

 

Facebook Comments Box