กรุงไทย Smart Money เปิดให้กู้เริ่มต้น 20,000 บาท

สินเชื่ อกรุงไทย Smart Money ถือว่าเป็นบริการสินเ ชื่อที่ตอบโจทย์

สำหรับ ผู้ที่ต้องการเงิ นสำรองเพื่อใช้จ่าย หรือ เ งินทุนในการประกอบอาชีพ

โดยมีจุดเด่น ที่วงเงิ นกู้ยืมสูง โดยไม่ต้องใช้หลักทรั พย์หรือบุลคลในการค้ำกัน

สนใจสมัค รดูรายละเอียดสินเชื่ อด้านล่างได้เลย

ร ายละเอียดสินเ ชื่อ

วงเงิ นกู้ยืม

-กู้ยืมเ งิน ได้ตั้งแต่ 20,000 – 1 ล้ าน

-กู้ยืมเงิ น ได้สูงสุด 5 เท่าของร ายได้ หรือไม่เกิน 1 ล้ านบ าท

จุดเด่น

-ไม่มีบัญชีเงิ นเดือนกับกรุงไทยก็สมัค รได้

ไม่ต้องมีหลักทรั พย์ หรือคนค้ำประกัน

-กู้ได้ ง่ายๆ ผ่ าน แอปพลิเคชั่ น Krungthai NEXT

คุณสมบัติสมั ครสินเชื่ อ

-บุคคลทั่วไปที่มี รายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บ าท

-มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

-เจ้าของร้ านค้ าร ายย่อยทั่วไป มีร ายได้สุทธิขั้นต่ำเดือนละ 30,000 บ าท เปิ ดร้ านมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

-ไม่มีประวัติเสี ยห ายด้านการเ งิน ไม่มีหนี้สิ นล้นพ้นตัว

วิธีสมั ครสินเ ชื่อ( ผ่ านแอป Krungthai NEXT )

เอกสา รสมัครสินเชื่ อ

-สำเนาบัตร ประชาช น

-สำเนา ทะเบี ยนบ้ าน

-บัตรประจำตัว พนักงาน (ถ้ามี)

-ต้นฉบับ หนังสือ รับรอง ร ายได้ หรือสลิป เ งินเดือนล่ าสุด

หรือต้นฉบับ หลักฐานอื่น ที่ แสดงร ายได้ ที่เ ชื่อถือได้

-Statement ร ายงาน เ งินเข้า-ออก

-บุคคล ทั่วไป ที่มีร ายได้ ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน

-เจ้าของ ร้ านค้ า ร า ยย่อย ทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนา

หนังสือ รับรอง การจดทะเบี ยน (ถ้ามี) หรือสำเนา ทะเบี ยน การค้ า (ถ้ามี)

-เอกส าร ใบแจ้งยอด บัญชี สินเชื่ อบุคคล สิ นเชื่ อบัตรเครดิต เดือนล่ าสุด หรือเอกส าร

อื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระ ค่ าสินเ ชื่อ

Facebook Comments Box