สินเชื่อสร้างอาชีพ ธกส.ให้ยืม 100,000 บาท

ธ.ก.ส. ปล่อย “สินเชื่ อสานฝันสร้ างอาชีพ” ให้กู้ร ายละไ ม่เกิน 1 แสนบ าท ช่วยเกษตรและครอบครัว

สินเชื่ อสานฝันสร้างอาชีพ เพื่อนำไปเป็นค่ าใช้จ่ าย หรือค่ าลงทุน ในการเริ่มต้น ประกอบอาชีพ

สนับสนุนการสร้ างงาน สร้ างอาชีพในชุมชนเมืองและภาคชนบท จาก ธ.ก.ส.

จุดเด่น

 

สร้างอาชีพในระยะย าว

ระยะเวลาปลอดชำระต้นเ งิน 2 ปีแรก

ช่วยเหลือจากผลกระทบ cv

ดอกเบี้ ยต่ำมากๆ คิดที่ 4% ต่อปี ใน 3 ปีแรก

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นบุคคลสัญช าติไทย

เป็นเกษตรกร ทาย าทเกษตรกร บุคคลในครัวเรือนเกษตรกร

ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบ าดของ CV ที่มีแผนในการประกอบอาชีพเกษตร

ประกอบอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศร ษฐกิจพอเพียง

อาชีพนอกภาคการเกษตร ที่มีลักษณะเป็นการลงทุนค้าข ายเพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือนซึ่งใช้เงิ นลงทุนไ ม่มากนักอัตร าดอกเ บี้ย

กรณีกู้เป็นค่ าใช้จ่ าย คิดดอกเ บี้ย 4% ต่อปี ระยะเวลาชำระคืน ไ ม่เกิน 12 เดือน (พิเศษไ ม่เกิน 18 เดือน) นับแต่วันกู้

วงเงิ นปล่อยกู้

กู้ไ ม่เกิน 100,000 บ าทต่อร าย

 

กรณีเป็นค่ าลงทุนปีที่ 1-3 คิดดอกเ บี้ย 4% ต่อปี ปีที่ 4 – 5 อัตร าดอกเ บี้ย MRR

(ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.5 ต่อปี) กำหนดระยะเวลาชำระคืน ไ ม่เกิน 5 ปี

โดยปลอดชำระต้นเ งิน 2 ปีแรก แต่ยังต้องชำระดอกเ บี้ย

Facebook Comments Box