กรุงไทยช่วยเเบ่งเบาวงเงิน 50,000 บาทผ่อน 933 บาท/เดือน

เช็กวิธี ต่อใบขับขี่ 2565 ต้องทำอะไรบ้าง แต่ละขั้นตอน ?

ต้องทำอะไรบ้าง แต่ละขั้นตอน ? ต่อใบขับขี่2565

ต่อใบขับขี่จาก 2 ปี (ชั่วคราว) เป็น 5 ปี
หลักฐานที่ต้องใช้

– บัตรประชาชนตัวจริง
– ใบอนุญาตฉบับเดิมตัวจริง
– ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน

 

ขั้นตอนการทดสอบ

1. จองคิวผ่าน DLT Smart Queue
2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เพื่อเข้ามาสมรรถภาพและออกใบอนุญาตขับรถ
3. ออกใบอนุญาตขับรถ

 

ค่าธรรมเนียม

– รถยนต์ 505 บาท
– รถจักรยานยนต์ 255 บาท

 

สามารถต่อก่อนล่วงหน้าได้ ทันทีที่ถือใบอนุญาตขับรถครบ 1 ปี
หากขาดเกิน 1 ปี ต้องอบรม 5 ชั่วโมง และทดสอบข้อเขียนใหม่
หากขาดเกิน 3 ปี ต้องอบรม 5 ชั่วโมง ทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถใหม่

 

ต่อใบขับขี่จาก 5 ปี เป็น 5 ปี

หลักฐานที่ต้องใช้

– บัตรประชาชนตัวจริง
– ใบอนุญาตฉบับเดิมตัวจริง
– ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน

 

ขั้นตอนการทดสอบ

1. อบรมออนไล์ผ่านระบบ e-Learning
2. จองคิวผ่าน DLT Smart Queue เพื่อเข้ามาสมรรถภาพและออกใบอนุญาตขับรถ
3. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
4. ออกใบอนุญาตขับรถ

 

ค่าธรรมเนียม

– รถยนต์ 505 บาท
– รถจักรยานยนต์ 255 บาท

 

สามารถต่อก่อนล่วงหน้าได้ 90 วัน
หากขาดเกิน 1 ปี ต้องอบรม 2 ชั่วโมง และทดสอบข้อเขียนใหม่
หากขาดเกิน 3 ปี ต้องอบรม 2 ชั่วโมง ทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถใหม่

 

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ **(ตามประกาศกฎกระทรวงคมนาคม เรื่องการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ.2563 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลใช้บังคับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ที่ต้องการขอรับและขอต่ออายุใบขับขี่รถทุกชนิด ทุกประเภทต้องมีใบรับรองแพทย์ยื่นประกอบการดำเนินการด้วย)

ข้อมูลจาก : www.autospinn.com

 

 

 

สินเชื่ อกรุงไทย Smart Money ถือว่าเป็นบริการสินเ ชื่อที่ตอบโจทย์สำหรับ ผู้ที่ต้องการเงิ นสำรองเพื่อใช้จ่าย หรือ เ งินทุนในการประกอบอาชีพ

โดยมีจุดเด่น ที่วงเงิ นกู้ยืมสูง โดยไม่ต้องใช้หลักทรั พย์หรือบุลคลในการค้ำกันสนใจสมัค รดูรายละเอียดสินเชื่ อด้านล่างได้เลย

ร ายละเอียดสินเ ชื่อ

วงเงิ นกู้ยืม

-กู้ยืมเ งิน ได้ตั้งแต่ 20,000 – 1 ล้ าน

-กู้ยืมเงิ น ได้สูงสุด 5 เท่าของร ายได้ หรือไม่เกิน 1 ล้ านบ าท

จุดเด่น

-ไม่มีบัญชีเงิ นเดือนกับกรุงไทยก็สมัค รได้

ไม่ต้องมีหลักทรั พย์ หรือคนค้ำประกัน

-กู้ได้ ง่ายๆ ผ่ าน แอปพลิเคชั่ น Krungthai NEXT

คุณสมบัติสมั ครสินเชื่ อ

-บุคคลทั่วไปที่มี รายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บ าท

-มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

-เจ้าของร้ านค้ าร ายย่อยทั่วไป มีร ายได้สุทธิขั้นต่ำเดือนละ 30,000 บ าท เปิ ดร้ านมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

-ไม่มีประวัติเสี ยห ายด้านการเ งิน ไม่มีหนี้สิ นล้นพ้นตัว

วิธีสมั ครสินเ ชื่อ( ผ่ านแอป Krungthai NEXT )

เอกสา รสมัครสินเชื่ อ

-สำเนาบัตร ประชาช น

-สำเนา ทะเบี ยนบ้ าน

-บัตรประจำตัว พนักงาน (ถ้ามี)

-ต้นฉบับ หนังสือ รับรอง ร ายได้ หรือสลิป เ งินเดือนล่ าสุด

หรือต้นฉบับ หลักฐานอื่น ที่ แสดงร ายได้ ที่เ ชื่อถือได้

-Statement ร ายงาน เ งินเข้า-ออก

-บุคคล ทั่วไป ที่มีร ายได้ ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน

-เจ้าของ ร้ านค้ า ร า ยย่อย ทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนา

หนังสือ รับรอง การจดทะเบี ยน (ถ้ามี) หรือสำเนา ทะเบี ยน การค้ า (ถ้ามี)

-เอกส าร ใบแจ้งยอด บัญชี สินเชื่ อบุคคล สิ นเชื่ อบัตรเครดิต เดือนล่ าสุด หรือเอกส าร

อื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระ ค่ าสินเ ชื่อ

Facebook Comments Box