กรุงศรี ให้ยืมไม่มีอั้น เริ่มต้น 50,000 ไม่ต้องค้ำ

สินเชื่ อกรุงศรี ให้ยืมไม่อั้น 2,000,000 เพื่อทุกคน อนุมัติง่าย ดอกต่ำ หลักท รัพย์ไม่ต้อง

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมั คร

อายุ 20 – 59 ปี

พนักงานที่มีร ายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บ าทขึ้นไป

เจ้าของกิจการมีร ายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 าทขึ้นไป

อายุการทำงาน/อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบี ยน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้ าน และ/หรือที่ทำงาน

เอกส ารการสมั คร

กรณีพนักงานที่มีร ายได้ประจำ

สำเนาบัตรประชาช น

สลิปเ งินเดือนฉบับล่ าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงิ นเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน

สำเนาบัญชีเ งินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน

(กรณีที่มีร ายได้อื่นๆ เพิ่มเติมจากฐานเงิ นเดือน ขอสำเนาบัญชีเ นฝากที่มีร ายได้เข้าย้อนหลัง 6-12 เดือน)

สำเนาบัญชีเงิ นฝากหน้าแรกของธนาค ารกรุงศรีที่ระบุชื่อผู้ส มัครที่จะให้ธนาค ารโอนเ งินเข้า

(เฉพาะผู้สมั ครที่ขอรับเงิ นกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงิ นฝากทันทีที่สินเชื่ อได้รับอนุมัติ)

กรณีเจ้าของกิจการ

สำเนาบัตรประชาช น

หนังสือรับรองบริษัท และบัญชีร ายชื่อผู้ถือหุ้นจากกระทรวงพาณิชย์ (คัดรับรองไม่เกิน 3 เดือน)

สำเนาบัญชีเงิ นฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัวและบัญชีเจ้าของกิจการ)

ใบทะเ บียนการค้ า (กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมาย)

 

สำเนาบัญชีเงิ นฝากหน้าแรกของธนาค ารกรุงศรีที่ระบุชื่อผู้สมั ครที่จะให้ธนาค ารโอนเงิ นเข้า

(เฉพาะผู้ส มัครที่ขอรับเงิ นกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงิ นฝากทันทีที่สินเ ชื่อได้รับอนุมัติ)

หากท่านสนใจอ่านร ายละเอียดสินเชื่อเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ทางเว็บไซต์

https://www.krungsri.com/th/personal/loans/personal-loans/revolving-loan/contact#section4

Facebook Comments Box