วิธียืมเงินผ่าน 7-11 มีแอปรับได้เลยสูงสุด 50,000 บาท

เปิดวิธีกู้เงิ นสูงสุด 50,000 กับสินเชื่ อหมุนเวียน ShopJai ผ่านแอปฯ 7-Eleven อนุมั ติภ ายใน 5 นาที

พร้อมเช็ กเงื่อนไขได้ที่นี่ สินเชื่ อหมุนเวียน ShopJai ของ SCB ให้บริการสมัครผ่ านช่องทางแอปพลิเคชั่น 7-Eleven

เพิ่มความสะด วกในการขอสิ นเชื่อ การได้รับวงเงิ นสำหรับการผ่ อนชำระสินค้ าจำเป็นตามที่ต้องการ รวมถึงสามารถเบิกถ อนเงิ นส ดได้ทันใจ

 

โดยจุดเด่นของสินเ ชื่อดังกล่ าว คือ สมัครง่ ายไม่ต้องยื่นเอกสารร ายได้ในการสมัคร, รู้ผลอนุมัติภ ายใน 5 นาที,

ไม่มีค่ าธรรมเนียมร ายปีตลอดอ ายุการใช้วงเ งิน, ไม่เสียดอกเ บี้ยห ากยังไม่ใช้ว งเงิ น, แบ่งชำระได้สูงสุด 36 เดือน

สำหรับร้ านค้ าที่ร่ วมร ายการ (*ให้บริการภ ายใต้ sandbox ของธนาคาร โดยเงื่อนไขการอนุมัติสินเ ชื่อ

อัตร าดอกเบี้ยและค่ าธรรมเนียมเป็นไปตามที่ธนาคารไทยพ าณิชย์กำหนด), สามารถเบิกถอนเงิ นส ดออกมาใช้ได้ และฟ รี

ค่ าอากรแสตมป์ (ร้อยละ 0.05 ของวงเงินอนุ มัติ)

นอกจากนี้ ยังกำหนดดอกเบี้ ยเงิ นกู้สู งสุ ด 25% ต่อปี วงเงิ นกู้ไม่เกิน 50,000 บ าท

ผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่ อตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 64-31 ม.ค. 65 ดอกเบี้ยเงิ นกู้ 0% ตลอด 3 รอบบัญชี หลังจ ากสมัครและได้รับก ารอนุมัติวงเงิ น

เงื่อนไขบริการ

1 ผู้สมัครมีอ ายุระหว่าง 20-59 ปี

2 วงเงิ นอนุมัติสูงสุด 50,000 บ าท ต่อคน โดยไม่ส่งเอกสารร ายได้

3 ยอดขั้นต่ำในการซื้ อสินค้ าตั้งแต่ 300 บ าทขึ้นไป

4 มีหม ายเลขโทรศัพท์ที่บ้ านหรือที่ทำง านที่ติดต่อได้ วิธีสมัครสิ นเชื่ อหมุนเวียน ShopJai via 7-Eleven มีขั้นตอนดังนี้

5 เปิดแอปพลิเคชั่น 7-Eleven แล้วเลือก สินเชื่ อ ที่หน้าแรก

6 กดปุ่ม สนใจสมัครขอสิ นเชื่อ 7 สแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน

8 เลือกประเภทสินเชื่อของธนาค ารไทยพาณิชย์ ส่ งคำขอสินเชื่ อ คุณจะได้รับข้อความ SMS ยืนยันการอนุมัติสิ นเชื่ อจากธนาคารไทยพ าณิชย์

คุณจะได้รับ Notification แจ้งเตือนเมื่อว งเงินอนุมัติผ่ าน จากแอป 7-Eleven เริ่มใช้วงเ งิน ShopJai via 7-Eleven ผ่านแอป SCB Easy ได้เลย

สอบถามร ายล ะเอียดเกี่ยวกับสินเ ชื่อหมุ นเวียน ShopJai ผ่านแอปฯ 7-Eleven เพิ่มเติม ติดต่อธนาคารไทยพ าณิชย์ทุกสาขา

หรือศูนย์บริการลูกค้าธนาคารไทยพ าณิชย์ SCB Call Center 02-777-7777 หรือเว็บไซต์ scb.co.th

Facebook Comments Box