สินเชื่อช่วยแก้หนี้นอกระบบ ออมสินให้ 50,000 บาท

สินเชื่ อวงเ งิน 50,000 บ าทเฉพาะกรณีที่มีคุณมีบัตรเสี ยสมัครสวัสดีกาวงเงิ นกู้ 50,000 บ าท

กู้เงิ นไ ม่มีเงิ นช่วยเหลือแต่อย่ างใดมีร ายละเอี ยดอย่ างไรบ้ าง

ให้วงเงิ นสินเ ชื่อ 50,000 บ าท ชื่อโครงการเงิ นกู้ธนาคารประชาช น

 

เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่ต้องการกู้ยืมเงิ นเหล่านี้สามารถใช้แก้ไขเรื่องนี้นอกระบบ

ได้ที่เกิ ดจากการประกอบอาชีพการบริโภคไ ม่ใช่ชำระหนี้ทีมรีไฟแนนซ์หรือห นี้ในระบบต่ างๆ

เฉพาะผู้ที่มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐหรือบัตรค นจนเท่านั้น

ทางธนาค ารจึงให้อยู่ตามสถานก ารณ์นี่นอกระบบที่เกิ ดขึ้นจริง

และตามความสามารถในการชำระหนี้คืนในแต่ละคนไ ม่เกิน 50,000 บ าท

จะต้องนำเงิ นที่ชำระให้ หมดภายใน 5 ปีวงเงิ นกู้สูงสุด 50,000 บ าท

อัตร าดอกเบี้ยคงที่ 0.75% ต่อเดือนระยะเวลากู้ 3-5 ปี

ไ ม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกันใช้เพียงบัตรบริษัทประกันสินเชื่ อเพื่อธุรกิจขนาดย่อมใช้หลักค้ำประกันเงิ นกู้

คุณสมบัติผู้กู้

– เป็นผู้ที่มีอาชีพมีร ายได้ประจำที่ชัดเจน

– มีสัญช าติไทย

– มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไ ม่เกิน 65 ปี

– มีที่พักอาศัยและสามารถติ ดต่อได้

ท่านที่ประสงค์จะขอสินเชื่ อต้องเป็นผู้ที่จดทะเบี ยนหนี้นอกระบบ

โดยสามารถลงทะเบี ยนได้วันที่สมัครขอสินเชื่ อกับธนาคาร

โดยไ ม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาช นและสำเนาทะเบี ยนบ้ านของผู้กู้สำเนาเอกส ารผู้ค้ำประกัน

แสดงร ายได้ในสมุดคู่ฝากผู้ประกอบอาชีพร ายรับและร ายจ่ ายและถ่ายรูปที่อยู่อาศัยในการค้ำประกันและสำเนาหลักค้ำประกัน

(รับประกันใช้บริษัทประกันสินเชื่ ออุตสาหกร รมขนาดเล็กเป็นหลักประกันเงิ นกู้)

อัตร าดอกเบี้ ยอยู่ที่ 1% ต่อเดือนถ้าหากใครสนใจอย าก

จะสมั ครสินเชื่ อสามารถติ ดต่อได้ที่ธนาค ารออมสิ นทุกสาขาทั่วประเท ศได้เลย

Facebook Comments Box