แคชจอยสินเชื่อมาใหม่ ให้เริ่มต้น 20,000 ผ่อนสูงสุด 60 เดือน

ธุรกิจสินเชื่ อส่วนบุคคลของบริษัทฯ เป็นการให้กู้ยืมเ งินโดยไม่ต้องมีหลักท รัพย์ค้ำประกันแก่ลู กค้ าที่ต้องการเงิ นสด

ไปใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ลู กค้ าสามารถเบิ กถอนเงิ นสดไปใช้ตามจำนวนสินเชื่ อที่ได้รับ

โดยลู กค้ าสามารถเลือกผ่อนชำระเป็นร ายงวดๆ ละเท่าๆ กัน ได้สูงสุดถึง 60 เดือน

คุณสมบัติผู้สมั คร

สำหรับพนักงานประจำ

1. อายุ 20 – 55 ปี บริบูรณ์ (ณ วันที่สมัค ร)

2. ร ายได้ประจำ 15,000 บ าท ขึ้นไป

3. อายุการทำงาน 6 เดือน ขึ้นไป

4. มีเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้

5. มีสัญชาติไทย

เอกส ารประกอบการสมั คร

สำหรับพนักงานประจำ

1. บัตรประชาช นตัวจริง พร้อมสำเนา

2. เอกสา รแสดงร ายได้

สลิปเ งินเดือน/หนังสือรับรองเ งินเดือน (ตัวจริงหรือสำเนา) พร้อม สำเนาบัญชีเ งินฝาก/ร ายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน

หรือ สำเนาบัญชีเ งินฝาก/ร ายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาค าร

วงเงิ นสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของร ายได้ หรือ 500,000 บ าท

อัตร าดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) เริ่มต้น 18% ต่อปี

โอนเ งินสดเข้าบัญชีที่ระบุไว้ในเอกส ารการสมัค ร

ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันหรือหลักประกัน

Facebook Comments Box