ธกส เปิดลงทะเบียน สินเชื่อให้เลย 10,000 บาท

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เปิดตัว โครงการสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อ เพิ่มสภาพคล่องให้แก่ประชาชน นับเป็นอีกหนึ่ง

มาตรการช่วยเหลือลูกค้า ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ โดยมีวงเงินสินเชื่อ รวม 10,000 ล้านบาท สำหรับผู้ที่สามารถยื่นกู้ฉุกเฉินได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติผู้กู้

มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน
เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
เป็นเกษตรกรรายย่อยหรือลูกจ้างภาคการเกษตร
ที่มีสัญชาติไทย
อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

รายละเอียดวงเงินกู้

ระยะเวลาการชําระหนี้ชําระหนี้คืนเป็นรายเดือนโดยปลอดชําระต้นเงินและปลอดชําระดอกเบี้ย 6 งวดแรก ชําระแล้วเสร็จไม่เกิน 3 ปี
ให้กู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ แบบคงที่ (Flat Rate) ในอัตราร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
หลักประกัน เป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

ระยะเวลาการชําระหนี้ชําระหนี้คืนเป็นรายเดือนโดยปลอดชําระต้นเงินและปลอดชําระดอกเบี้ย 6 งวดแรก ชําระแล้วเสร็จไม่เกิน 3 ปี
เงื่อนไขการพิจารณา

ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร โดยใช้ผลคะแนนมาพิจารณาผ่อนปรนจากสินเชื่อปกติของธนาคาร
ต้องไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) หรือต้องมีสถานะปกติ

วิธีสมัคร สินเชื่อสู้ภัยโควิด ธ.ก.ส.

1. สมัคร Line officialBAAC Family

2. เลือกเมนู COVID-19 ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือจาก ธ.ก.ส.

 

Facebook Comments Box