เปิดรายละเอียดสินเชื่อ SCB ให้ยืม 50,000 บาท

รอบสุดท้าย
เปิดระบบลงทะเบียนเยียวยาตามคำขอ
นัดสุดท้ายแล้ว สำหรับผู้ที่มีประกันสังคม เป็นนักร้องนักดนตรี และอาชีพที่เกี่ยวข้อง ที่ประสบความเดือดร้อนจากโควิค 19 อายุไม่เกิน 65 ปี ที่อยู่ในเครือข่ายตามเงื่อนไขของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์
ขั้นตอน
1. ลงทะเบียนเพื่อขอเข้ารับการเยียวยา เน้นว่าใส่เลขบัตรประชาชนให้ครบ กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วจึงส่ง เพียงครั้งเดียว
2 ทำประกันสังคม มาตราใดก็ได้ เน้นมาตรา 40 หรือจ่าย อัพเดท ยอดเดือนนี้ให้เรียบร้อย
3 ถูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนเข้ากับสมุดบัญชีเงินฝากพร้อมเพย์
4 รอการพิจารณา ลงทะเบียนสำเร็จ และเช็คสิทธิ์
โปรดทราบ
โอกาสสุดท้ายนี้ ทุกอย่างเหมือนเดิมคือประธานสุวิทย์เป็นผู้เซ็นรับรอง แต่ผู้ที่มีอำนาจ/ เด็ดขาดเบ็ดเสร็จแต่เพียงผู้เดียวในการจ่ายเงิน/คือสำนักงานประกันสังคม‼
ขอย้ำว่าชมรมเป็นเพียง ตัวกลาง ในการส่งข้อมูล เท่านั้นไม่ได้เป็นผู้ พิจารณาการจ่าย
หมดเขตรับสมัคร 14 มกราคม 2565
มีข้อซักถามประการใด สามารถสอบถามได้ใน inbox แฟนเพจหรือในกลุ่มไลน์
กดถูกใจติดตามและ สมัครได้ที่แฟนเพจ
1.ชมรมกลุ่มศิลปินและบันเทิงแห่งประเทศไทย
https://www.facebook.com/%E0%B8%8%A2-104930252052364/
2.กลุ่มสมาคมศิลปินกลางแจ้ง
https://www.facebook.com/%E0%B8%8B8%87-109075164950666/

สามาลงทะเบียนได้ที่ลิ้งข้างล่างนี้ 

แบบฟอร์มลงทะเบียนเยียวยากลุ่มศิลปินและบันเทิงรอบสุดท้าย (google.com)

สาเหตุหลักๆ ที่หลายๆคนยังไม่ได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้ ทางประกันสังคมจึงไม่สามารถโอนเงินให้คุณได้ในขณะนี้
1. ไม่ผูกพร้อมเพย์กับบัญชีธนาคาร
2. บัญชีธนาคารถูกปิด
3. ไม่มีบัญชีธนาคาร
4. บัญชีติดเงื่อนไขกับธนาคาร
5. หมายเลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง
รายชื่อต่อไปนี้คือ ผู้ที่รูปแบบของหมายเลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้องในการลงทะเบียนเยียวยารอบวันที่ 16-24 ธันวาคม กรุณาลงทะเบียนใหม่ในรอบสุดท้ายนี้
1 กมล แท่งทอง
2 กรกช คงมี
3 กรกต ขำวงษ์
4 กรรณิการ์ สร้อพรมราช
5 กฤศ พรหมรัตน์
6 กฤษฎากรณ์ สยมพร
7 กฤษฎาพันธ์ มังคะแต่
8 กฤษณะ หลักคำ
9 ก้องเกียรติ ปรีดี
10 กัญชลิกา เจี้ยมดี
11 กัญญารัตน์ พงษ์ประยูร
12 กัลตา ดำหลี
13 กาญจนา จันทรา
14 กาญจนา ปัดชัย
15 กานต์มณี สินธุ์ชัย
16 กายสิทธิ์ สันติศานติ์
17 การัณยภาส คงฤกษ์
18 กิตติพันธ์ อิ่มเสมอ
19 กุสุมา พวงประยงค์
20 เกศรา สารมะโน
21 โกญจนาท สินธุแสง
22 ไกรสร พูลทรัพย์
23 คมสรรค์ ชาติวงษ์
24 คัมภีร์ สังข์เงิน
25 คึกฤทธิ์ โฮมราช
26 จรัญ จันทร์แก้ว
27 จันทรธิมา…..ชุ่มดจ่ม
28 จันทรธิมาชุ่มแจ่ม
29 จันทร์เพชร แจ้งรัมย์
30 จำนงค์ รักการ
31 จิรพนธ์ อินเงิน
32 จิรภัทร์ บุนนาค
33 จิรัตติกาล นันทะเสน
34 จิรายุทธ ยอดยิ่ง
35 จีรนันท์ สืบเสน
36 จีระศักดิ์ นิ่มเซียน
37 จุฑามาศแสงสุวรรณ
38 เจนจิรา จาบกระโทก
39 เจษฎา สุขเอม
40 ฉัตรชัย ท้วมตะเคียน
41 ฉันทนา คำลือชัย
42 เฉลียว ฤทธิ์น้อย
43 ชฎาพร สุภศร
44 ชมพูนุท นครศรี
45 ชรินทร์ธร หองขุนทพ
46 ชลลดา แสงเพชร
47 ชลิดดา มงคลชล
48 ชโลภาส บางนารถ
49 ชัญญณัท วรรณศรี
50 ชัยวัฒน์ สารีบุตร
51 เชิดศักดิ์ เมยขุนทด
52 โชคดี คุ้มประยูร
53 โชคอำนวย ท้ายวัด
54 ไชยวัฒน์ แก้วนิล
55 เฌนิศา ชื่นกมลสุข
56 ฐิตวรรณ.หาญกล้า
57 ณฐพล นิ่มเนื้อ
58 ณรงค์ศักดิ์ เจียมจักร์
59 ณัชชาก์ คุณาทัพพ์
60 ณัฐทัศน์พล ทันใจชน
61 ณัฐพงษ์ รื่นนุสาน
62 ณัฐมล ชัยมงคล
63 ณัทฐชา สุขชม
64 ดวงกมล เจริญผล
65 ดวงกมล บุตรเครือ
66 ดวงกมล ปู่เพชร
67 ดารุณีวงเวียน
68 ตุลยา
69 ทนุธรรม ภัทรเจริญนาม
70 ทศพล แช่มนิล
71 ทศพล ปรีเปรม
72 ทองคำพุ่มอินทร์
73 ทักษญภรณ์ คงได้
74 ทับทิม ทรัพย์เมือง
75 ธงชัย ท้าวน้อย
76 ธณกร พีรพงศ์เดชา
77 ธนชัย ฤกษ์ศิริ
78 ธนเดช จันทรา
79 ธนพล รักแก้ว
80 ธนัชญา หอมไกล
81 ธนา ลิ้มภักดี
82 ธนารัตน์ สุขศิลป์
83 ธเนศชัย ไชยภัฏ
84 ธวัชชัย สืบสกุล
85 ธวัชชัยวิชัยดิษฐ
86 ธวัชชัยวิชัยดิษฐ
87 ธิดารัตน์ ธรรมมา
88 ธิดาวรรณ จิตนิยม
89 ธีรคุปต์ อ้นทอง
90 ธีรพล หาเขียว
91 ธีรภัทร บาราเฮง
92 ธีรภัทร์ สุขโต
93 ธีรวัฒน์ ศรีประเสริฐ
94 ธีระศักดิ์ รำนา
95 น.ส.ปาณิสา หอมจู
96 นปภา ตะติสูงเนิน
97 นภสร ชายเพชร
98 นภาทิพย์ ประสาทแก้ว
99 นภาพร พัดเจริญ
100 นรรธพล เจริญจรัสวาศน์
101 นเรศ ดอกกุหลาบ
102 นฤมล ทูลเศียร
103 นฤมล ธรรมรักษ์
104 นวลละออ เพชรสุวรรณ
105 นัยรัตน์ มากลิ่น
106 นาง กองใจ แอร์นสท์
107 นางสาว ขวัญ สุกใส
108 นางสาว แก้ว ดวงมณี
109 นางสาว ทิพย์ ร่ำสูงเนิน
110 นางสาวเบญจพร อมูลราษฎร์
111 นาฎนภา จูมพลาศรี
112 นาย กมล สินมา
113 นาย จักรกฤต เอี่ยมสงคราม
114 นาย วัฒนศิลป์ ศิลาวัฒน์
115 นาย อภิวัฒน์ เขมานุกูล
116 นายเทพพิทักษ์ แก้วยศ
117 นายลพินสิงห์พันธ์
118 นิชาภา พรรณรังษี
119 นิพนธ์ ขวาลำธาร
120 นิรันดร์ เหมือนทอง
121 นิรันต์ ภูมิมาลา
122 นิรุตน์ ปราบภัย
123 นิสาชล สุนทร
124 นุชราภรณ์ ทองสาร
125 นูรียะ ซาและ
126 เนตรนภา บุญนภาวงศ์
127 บรรเจิด พุ่มพันธ์สน
128 บุญช่วย ปิยะจันทร์
129 บุญยงค์ เข็มเพชร
130 บุณยนุช หิรัญวรโชค
131 บุดดี ทาลุน
132 บุลากร หุณทนเสวี
133 เบญจภรณ์ กั้วสิทธิ์
134 เบญจวรรณ พาหา
135 เบญจวรรณ จุ้ยเสงี่ยม
136 ปฐมภพ คลังจัตุรัส
137 ปภัสรานี กาสีแพง
138 ประไพ เขียนนอก
139 ประไพ สกุลทรงเดช
140 ประมวล ยังจันอินทร์
141 ประวิทย์ บุตรสละ
142 ปรีดา ทองรอด
143 ปวริศ อุ่นจิตร
144 ปองภพ ชมภูพันธ์
145 ปารย์พิรัชย์ สมประยูร
146 ปาริชาต นิ่มเต็ม
147 ปิยะมาศ ใชยะนาม
148 ปิยะวัฒน์ ชุ่มใจรัก
149 ปิยาภรณ์ ผาปรางค์
150 เปี่ยมพงษ์ โพธิจักร
151 ผ่องนภา บุญเรือง
152 ผาสุข ทิพย์ประไพ
153 พงศ์พร ชีวะธรรม
154 พนิดา แก้วบริสุทธิ์
155 พนิตย์ งามสมุทร
156 พรเฉลิม ช่างชำนิ
157 พรมนัส เพิ่มพูล
158 พรรณพร ดีสีปาน
159 พรรษา แสนเงิน
160 พัชรินทร์ ปางชาติ
161 พัสกร แหวเมือง
162 พิมพ์พิมลภา ศักดิ์นาวีอุทัย
163 พิสิฐ วิละแสง
164 ไพชยนต์ เทวารุทธ
165 ไพรชยนต์ บุญมี
166 ภัทราวรรณ เมฆเคลื่อน
167 ภาวิดา คงเจริญ
168 ภูกิจ สุรัติรางคกุล
169 มงคล อ๊อดกัน
170 มนต์มนัส สิงห์คง
171 มยุรีรัตนภักดี
172 มัทณา วรรณรังศรี
173 มานิตย์ เนตรจิตร
174 มานี สันเบ็ญหมาด
175 มาวิน คล่ำคง
176 ยุทธนันท์ มะโนแจ่ม
177 ยุรธิดา จันทร์ยจินดา
178 ยุรนันท์ นาทองชัย
179 รเดช สุนทรวิภาต
180 รัชนก ภาชีเชาว์
181 รัชนี พูลศิลป์
182 รัตติพรหาญกล้า
183 รุจิรดา ธนะศรีางกูร
184 ฤทัย วงษ์ทอง
185 ฤทัยรัตน์ วงศ์นาเรือง
186 ละมูล คงสอน
187 ลิขิต สอบสวน
188 ลินดา พรมดี
189 ลินดา ดาทอง
190 ลูกน้ำ มอมขุนทด
191 วรฑา ปามุทา
192 วรรณา หวังสุดดี
193 วรรณิสา ชูแก้ว
194 วรัญญา วรรณเลิศ
195 วราภรณ์ วรงค์
196 วัฒนา ตุงคะเสน
197 วันทนา สุดพิบูลย์
198 วันทนา หอมสะอาด
199 วัลลภ ละม่อม
200 วาที แวนสันเทียะ
201 วารุณี สถานทรัพย์
202 วิชัย มะหะหมัด
203 วิชิต มิ่งคำ
204 วิชุตา รักช้าง
205 วิเชียร เชียงภูงา
206 วิริทธิพล แก้วศรีงาม
207 วิสา ราโรจน์
208 วิสิษฐ ด้วงนิล
209 วีระพงษ์ งามถิ่น
210 วุฒิ เกื้อหนองขุ่น
211 วุฒิธิดา ศรีจักร์
212 ศรศักดิ์ สวนแก้ว
213 ศศิธร ทองเมืองหลวง
214 ศักดิ์กรินทร์ ศรีสว่าง
215 ศิริชัย สกุณี
216 ศิวิมล วรรณะ
217 ศุภกร นาคะเสนีย์
218 ศุภชัย เนียมวัฒนา
219 ศุภชัย เอี่ยมสอาด
220 สมพร ค่ำยัง
221 สมพร เด่นแวว
222 สมโภชน์ พูนศรี
223 สมศักดิ์ สนธิภักดิ์
224 สมศักดิ์ เพ็ชรินทร์
225 สมศักดิ์ วงศ์ษาคำ
226 สวีทนุช นาน้ำ
227 สหรัฐ คำทา
228 สังวาลย์ คำอ่าง
229 สัญญาศักดิ์ สุขสา
230 สินีนาท เครือเทศ
231 สุขสันต์ รุษดิษฐ์
232 สุขสันต์ สามงามยา
233 สุจิรัตน์ ศรีนอก
234 สุชาติ เกตุศิริ
235 สุชานันท์ ยืนชีวิต
236 สุชีรา บัวอยู่
237 สุดา ภาระกิจ
238 สุทธิชัย สันติชัยรัตน์
239 สุทธิพงศ์ หอมภักดิ์
240 สุทธิพงษ์ ภูครองผา
241 สุทิน คงดี
242 สุพจน์ ผ่องครบุรี
243 สุพจน์ อ่อนแสง
244 สุพรรษา อันประยูร
245 สุภัสสร นะราช
246 สุภัสสรา ชินบุตร
247 สุภาวดี หาญบาง
248 สุภาวรรณ นนทวงศ์
249 สุมาลี พันสูงเนิน
250 สุรเดช แก้ววิลัย
251 สุรเดช ใจทอง
252 สุรทิน จันละคร
253 สุรพัฒน์ น้อยเล็ก
254 สุวิภา ภูอาพิศ
255 เสกสรรค์ ตันงาม
256 เสด็จ ตู้จินดา
257 เสมอ ปัสนานนท์
258 หฤษฎ์ มาเจริญ
259 หัทยา บุญน้อย
260 ใหม่ สายันท์
261 อณุภา ศรีสุนทร
262 อนันต์ กิจไทยสงค์
263 อนันต์ โพธิ์งาม
264 อนันตชัย วงค์ป้อม
265 อนุชา นุยจันทึก
266 อนุชา อารีบุญศิริ
267 อนุวัฒน์ คล่องแคล่ว
268 อนุสรา อาจปรุ
269 อภิชาติ ผาสุขกิจ
270 อภิชาติ แซ่อึ้ง
271 อภิสรา บุญชู
272 อมรรัตน์ โชติช่วง
273 อรณัชชาย์ อุทัยธีรนันท์
274 อรปรียา ภูมิบุญชู
275 อรพรรณ ศรีเอก
276 อรพินท์. สังข์สิงห์
277 อรรถพล โกศลกาญจน์
278 อรรถพล นิ่มแนบ
279 อรุชา ทองมะเริง
280 อรุโณทัย พลโยธา
281 อังศุมมาลิน เมฆขุนทด
282 อัสนี ทาทองดี
283 อาทิตย์ ชูกลิ่น
284 อานนท์ เอี่ยมวิวัฒน์
285 อารากรณ์ พุทธา
286 อารีย์รัตน์ ตุ้มทอง
287 อำนาจ นิธิหิรัญญโชติ
288 อำนาจ ประจวบสุข
289 อำนาจปัญญาเลิศ
290 อุทัย มาหลี
291 อุบลรัตน์ ชัยภักดี
292 เอกชัย สิริวัฒนเมธา
293 เอกพล เนตรนภิส
294 เอกภพ รอดพึ่ง
295 เอกรัฐ ถินมานัตย์
1)นี่เป็นข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมคัดกรองของชมรม ที่ตรวจสอบจากชนิดข้อมูลตัวเลข 13 หลัก เท่านั้น
2)รายชื่อที่ไม่อยู่ในนี้จะต้องนำไปเข้าระบบข้อมูลของประกันสังคมเพื่อความถูกต้องเพิ่มเติม

 

 

 รอลุ้นและฟังการพิจารณา การอนุมัติ จากสำนักงานประกันสังคมค่ะ

ลงทะเบียนเสร็จแล้วค่ะ

 

สำหรับวันโอนเงินรอบ 2  ต้องรออนุมัติจากประกันสังคม

 

จะทำการทยอยโอนทุกวันทยอยพิจารณาทุกวัน ยาวค่ะ รอบ 2 โดยปกติจะเป็น เดือนกุมภาพันธ์ค่ะ

 

 

ลงทะเ บียนผ่ านแอพ SCB ของธนาค ารไทยพาณิชย์ ให้ยืม 50,000 บ าท ผ่อนเพียง 300 บ าท/เดือน เท่านั้น

 

ทางเลือกดีดีสำหรับผู้ที่ประสบปั ญหา CV และตกงานในปัจจุบันตอนนี้นะครับซึ่งทางธนาค ารไทยพาณิชย์

ก็มีทางเลือกให ม่ของการสำรองเงิ นสดไว้ใช้ในบัญชีของท่านเป็นบัญชีออมทรั พย์หรือไว้ใช้จ่ายย ามจำเป็นฉุกเ ฉิน

นำไปหมุนเวียนได้ตลอดตามความต้องการซึ่งพร้อมใช้งานได้สะดวกรวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง

เป็นรูปแบบขอเงินด่วนดอกเบี้ยตามความเป็นจริงของการกู้ยืมเงิ นของท่าน

หลัก ๆ เลยถ้าท่านสมั ครก็สามารถเก็บไว้ในบัตรได้ ไม่ต้องกดออกมาใช้ไม่มีค่ าธรรมเนียมใดใดเกิดขึ้นแน่นอน

ข้อดีของบัตรกดเงิ นสดตัวนี้เป็นสินเ ชื่อเงิ นสดส่วนบุคคลของธนาค ารไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นการกู้ยืมแบบถูกกฎหมาย

ซึ่งทางธนาค ารจะมีการอนุมัติวงเ งินให้ท่านได้กู้ยืมตามความต้องการ

กู้ยืมผ่ านแอพยังไงใช่ไหม ? ให้ท่านดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่ นผ่ านเพลย์สโตร์ที่อยู่บนมือถือของท่านในระบบแอนดรอยด์

ถ้าท่านใช้ระบบ iOS ให้ท่านเข้าไปที่ App Store แล้วกดดาวน์โหลด โหลดแอพที่มีชื่อว่า เอสซีบีอีซี่ (SCB Easy)

จากนั้นให้ทำการติดตั้งให้เรียบร้อย ไม่มีการเสี ยภาษีเพิ่มเติมทั้งสิ้ น

หากท่านใดมีประสงค์ที่อยากจะนำเ งินสินเชื่ อดังกล่ าวนี้ไปหมุนเวียนใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

หรือต้องการกดออกมาเป็นเ งินสดเราก็ขอแนะนำเป็นเ งินสดส่วนบุคคลของธนาค ารไทยพาณิชน์

ที่ถูกกฎหมายให้ท่านได้กู้ยืมโดยให้ดาวน์โหลดแอพ เอสซีบีอีซี่ (SCB Easy)

ไว้ในมือถือของท่านจากนั้นหากท่านมีข้อสงสัยสามารถเดินทางไปสอบถามกับทางธนาค ารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขาทั่วประเทศไทย

Facebook Comments Box