ไม่ต้องจ่าย 6 เดือนเเรก ออมสินให้ยืมทันที 50,000 บาท

คืบหน้าเงื่อนไขบัตรคนจน

เงื่อนไขคุณสมบัติของผู้สมัครบัตรคนจน จะเพิ่มเกณฑ์รายได้ครัวเรือนเข้ามาช่วยคัดกรอง นอกเหนือจากเกณฑ์รายได้ส่วนบุคคล เช่น กรณีบุคคลที่มีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี ก็จะต้องรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนไม่เกิน1 แสนบาทด้วย

ซึ่งคิดจากการนำรายได้ของคนทั้งหมดในครอบครัว แล้วมาหารจำนวนสมาชิกในครัวเรือน หากครัวเรือนไหนเฉลี่ยแล้วรายได้ต่อคนเกิน 1 แสนบาท ก็จะไม่ได้รับบัตรสวัสดิการทั้งหมดเพื่อเป็นการปิดช่องโหว่ ไม่ให้คนที่จนไม่จริง เข่น แม่ไม่มีรายได้ แต่ลูกมีรายได้สูงเข้ามารับเงินสวัสดิการจากรัฐ

เปิดเงื่อนไข”บัตรคนจน”รอบใหม่ เพิ่มเกณฑ์รายได้ครัวเรือน 1 แสน/คน

 

“พูดง่ายๆ เกณฑ์คัดกรองเรื่องรายได้จะมี 2 ชั้น ชั้นแรกเป็นรายได้ส่วนตัว และอีกชั้นเป็นรายได้ส่วนครัวเรือน หากรายได้ส่วนไหนเกิน 1 แสนบาท ก็จะไม่เข้าข่ายได้รับบัตรคนจน ตัวอย่าง หากครอบครัวมี สมาชิก 5 คน เป็นคนตกงานไม่มีรายได้ 2 คน อีก 3 คน มีรายได้คนละ 2 แสนบาทต่อปี ก็เท่ากับว่าครัวเรือนนั้นมีรายได้รวม 6 แสน เมื่อนำมาหารเฉลี่ยต่อคน จะเท่ากับว่าครัวเรือนนั้นมีรายได้เฉลี่ยต่อคนละ 1.2 แสนบาท

 

ซึ่งเท่ากับว่าครอบครัวนั้นจะไม่ได้บัตรสวัสดิการทั้งหมด แต่ในกรณีหากรายได้ครัวเรือนต่อคนหารมาแล้วเหลือไม่ถึง 1 แสนบาท คนที่ตกงาน 2 คนก็มีสิทธิได้รับบัตร แต่คนที่ทำงานมีรายได้เกินอีก 3 คนจะไม่ได้รับบัตร

ในส่วนของเงื่อนไขอื่น ได้แก่ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า18 ปีบริบูรณ์ รายได้ต่อคนไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน เช่นเงินฝากธนาคาร สลากออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1 แสนบาท หากถือครองกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินอยู่ จะต้องเป็นบ้านหรือทาวน์เฮาส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา ส่วนห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร

 

เปิดเงื่อนไข”บัตรคนจน”รอบใหม่ เพิ่มเกณฑ์รายได้ครัวเรือน 1 แสน/คน

 

ส่วนกรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรด้วยมีพื้นที่ได้ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ ไม่ใช่เพื่อการเกษตร มีพื้นที่ไม่เกิน1 ไร่ ทั้งนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการเก่า จะต้องมีการทบทวนคุณสมบัติใหม่ด้วย

 

วันที่ 1 ม.ค. (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

วงเงินซื้อสินค้าจำนวน 200 และ 300 บาท สำหรับโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 500 บาท ที่ คณะรัฐมนตรี หรือ ครม.อนุมัติเพิ่มในเดือน พ.ย.-ธ.ค.64 หมดเขตการจ่ายเงินไปแล้วเมื่อสิ้นปีที่่ผ่านมา
ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย
ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน
ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ขสมก./ MRT/ BTS และ ARL 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

วันที่ 18 ม.ค. (สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
(สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)

เงินคืนค่าน้ำประปา 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
(สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

 

 

วันที่ 22 ม.ค. (สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน ถึงเดือนกันยายน 2565 จาก จำนวน 800 บาทต่อคนต่อเดือน ของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยความพิการ จาก เป็นจำนวน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยได้เช่นเดียวกัน.

 

 

ออมสิน ได้ออกสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ ปล่อยกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องใน สถานการณ์ปัจจุบัน โดยผ่อนปรนให้ ใช้หลักทรัพย์หลายประเภท มาค้ำประกันเงินกู้ได้ ใช้บ้าน ที่ดิน สวนไร่นา หรือคอนโดที่ปลอดภาระจำนองเป็น

หลักทรัพย์ค้ำประกัน วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท ผ่อนสูงสุด 25 ปี ไม่ต้องจ่ายเงินต้น และดอกเบี้ย 6 เดือนแรก โดยยื่นกู้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

คุณสมบัติผู้กู้

 

มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินคืน ต้องไม่เกิน 65 ปี

เป็นบุคคลที่มีอาชีพ และรายได้แน่นอน

 

เงื่อนไขหลักประกันการกู้

 

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน : ให้ใช้บุคคลค้ำประกันได้มากกว่า 1 คน โดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 

1. มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้

 

2. มีอายุครบ 25 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี

 

 

3. มีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 

เป็นข้าราชการที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป

เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่มี

เงินเดือนตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป

เป็นพนักงานผู้มีรายได้ประจำของบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคงและมีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป

เป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ 30,000 บาทขึ้นไป

กรณีใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด หรือที่สวน ที่ไร่ ที่นา มีหลักเกณฑ์ดังนี้

 

เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่น

ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์

ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้สะดวก

กรณีหลักประกันที่เป็นที่ดิน หรือที่สวน ที่ไร่ ที่นา ต้องไม่มีลักษณะเป็นที่รกร้างว่างเปล่า

 

จำนวนวงเงินให้กู้

 

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

 

ให้กู้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือน หรือรายได้เฉลี่ย และไม่เกินรายละ 300,000 บาท

กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน : ให้กู้ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

 

ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร

ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินห้องชุด

ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินที่ดิน

ไม่เกิน 60% ของราคาประเมินที่สวน ที่ไร่ ที่นา

ระยะเวลาชำระ

 

ระยะเวลาการชำระไม่เกิน 25 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา โดยมีหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี

กรณีใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 25 ปี

ดอกเบี้ย

 

อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

Facebook Comments Box