สินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย รับได้เลย 200,000 บาท

การเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2565 สามารถเลือกเหตุผลการเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมได้ ไม่กี่ขั้นตอน ดังนี้

 

1. Log In เข้าสู่เว็บไซต์ประกันสังคม
ผู้ประกันตนจะต้อง Log In ลงทะเบียนสมัครสมาชิกเว็บไซต์ประกันสังคมในครั้งแรก ผ่านเว็บไซต์ https://www.sso.go.th/wpr/main/register ได้ทั้งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ และกดยินยอมรับข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์ โดยใช้ข้อมูลดังนี้

– หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

– เบอร์โทรศัพท์

– สร้างรหัสผ่านเป็นตัวอักษร a-z, A-Z และ 0-9 ความยาวขั้นต่ำ 6 ตัวอักษร

– กรอกคำนำหน้าชื่อ ชื่อ และนามสกุล

– กรอกวันเดือนปีเกิด

– กรอกอีเมล

หลังจากนั้นต้องยืนยันตัวตน จึงจะเข้าใช้งานเว็บไซต์เพื่อย้ายโรงพยาบาลประกันสังคมประจำปีได้

เมื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ประกันสังคมสำเร็จ คลิกที่คำว่า “ผู้ประกันตน”

 

วิธีเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม© สนับสนุนโดย ไทยรัฐ วิธีเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม

2. เลือก “ยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาล”
ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่าง คลิกเลือก “ยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาล”

วิธีเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม© สนับสนุนโดย ไทยรัฐ วิธีเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม

3. เช็กสถานพยาบาลประกันสังคมที่ว่างในแต่ละปี
เมื่อกดยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาล ผู้ประกันตนจะเลือกสถานพยาบาลใหม่ได้จากรายชื่อ เมื่อคลิกที่กล่อง “แสดงโรงพยาบาลทั้งหมด” สถานพยาบาลใดรับผู้ประกันตนเต็มแล้ว ก็จะขึ้นว่า “(เต็ม)” ท้ายชื่อโรงพยาบาล

 

4. เลือกโรงพยาบาลประกันสังคม
เมื่อคุณเลือกโรงพยาบาลประกันสังคมที่ต้องการใช้บริการเรียบร้อยแล้ว กด “ยอมรับข้อตกลง….” โดยการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลนั้น จะต้องเลือกจากจังหวัดที่ทำงานหรือพักอาศัยอยู่

 

5. ติดตามผลการอนุมัติ
เมื่อเลือกสถานพยาบาลประกันสังคมประจำปีแล้ว ให้กลับเข้าสู่ระบบในวันถัดไป จนกว่าจะขึ้นเปลี่ยนสถานพยาบาลเรียบร้อย หากเกินวันที่ 1 ของเดือนถัดไปแล้วยังไม่เปลี่ยนในระบบ ให้ติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้าน

เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมรอกี่วัน
เมื่อคลิกเลือกเปลี่ยนสถานพยายาลประกันสังคมแล้ว ระยะเวลาเกิดสิทธิจะปรากฏในวันที่ 1 หรือ 16 ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

เมื่อผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิยื่นแบบฯ แล้ว สำนักงานจะกำหนดสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิไปรับบริการทางการแพทย์ โดยระบุวันเริ่มสิทธิ ดังนี้

(1) รับแบบฯ ระหว่างวันที่ 1 ถึง 15 (ก่อน 16.30 น. ของวันที่ 15) กำหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์เป็นวันที่ 16 ของเดือนนั้น

(2) รับแบบฯ ระหว่างวันที่ 16 ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือน (ก่อน 16.30 น. ของวันสุดท้ายของเดือน) กำหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์เป็นวันที่ 1 ของเดือนถัดไป.

ที่มา : เว็บไซต์ประกันสังคม

สินเชื่ อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจร ายย่อย ธนาค ารไทยเครดิต เป็นบริการสินเชื่ อที่เหมาะกับ

ผู้ที่ประกอบอาชีพค้ าข ายร ายย่อยที่ต้องการเ งินทุนเพื่อนำมาใช้ในการประกอบอาชีพ

เป็นทุนค่ าใช้ค่ าหรือนำมาใช้เป็นเงิ นหมุนเวียนใช้จ่ายยามจำเป็น

เพียงแค่ท่านเป็นพ่ อค้ าแ ม่ค้ าที่เป็นบุคคลธรรมด าที่ต้องการกู้เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ

มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี และมีสถานประกอบการของธุรกิจที่ชัดเจน

ก็สมั ครได้เลย หากสนใจสมั ครดูรายละเอียดด้านล่ างนี้ได้เลย

ร ายละเอียดสินเชื่ อ

วงเงิ นกู้ยืม

-กู้ยืมเงิ นได้สูงสุดที่ 200,000 บ าท

จุดเด่น

-สินเชื่ อมีลักษณะเป็นสินเ ชื่อหมุนเวียนหมุนเวียน ไม่มีระยะเวล าครบกำหนด

แต่วงเงิ นจะมีการทบทวนต่ออายุหรือไม่ต่ออายุทุกปี

-อัตร าดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

-ไม่ต้องใช้หลักทรัพ ย์หรือบุคคลค้ำประกัน

คุณสมบัติสมัค รสินเชื่ อ

-เป็นบุคคลธรรมดา

-สัญชาติไทยเท่านั้น

-อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีขึ้นไป

-เป็นเจ้าของธุรกิจต้องอายุไม่เกิน 60 ปีเท่านั้น

-มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น

-มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปีเท่านั้น

-มีสถานประกอบการชัดเจนและต้องสามารถตรวจสอบได้

-สถานที่ตั้งธุรกิจ ต้องอยู่ในตลาด ในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาค าร

เอกส ารสมั คร

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาช น

-สำเนาทะเบี ยนบ้ านของผู้ขอสินเ ชื่อ

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาช นของคู่สมรส

-สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)

-เอกส ารแสดงสถานภาพสมรส (ถ้ามี)

-สำเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากหน้าแรก

-สำเนาสัญญาเช่า (ถ้ามี)

Facebook Comments Box