สินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส.ยืมได้ทุกคน 50,000 บาท

 

ธ.ออมสิน ขยายเวลาพักหนี้ตามความสมัครใจ ถึง มี.ค. 65 ช่วยลูกค้าผลกระทบโควิด

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารได้ออกมาตรการพักชำระหนี้ตามความสมัครใจ

 

เพื่อช่วยเหลือและลดภาระการผ่อนชำระหนี้รายเดือน รวมถึงบรรเทาปัญหาสภาพคล่องแก่ลูกหนี้สินเชื่อทุกประเภทของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2564 แต่เนื่องปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การดำเนินชีวิตของประชาชน และความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ ธนาคารออมสินจึงมีมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างผ่อนผันการชำระหนี้ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือในปี 2564 ที่ครบกำหนดผ่อนปรนการชำระหนี้ในเดือนธันวาคม 2564 และยังไม่สามารถกลับมาชำระหนี้ตามเงื่อนไขสัญญากู้เดิมได้ โดยธนาคารขยายระยะเวลาความช่วยเหลือตามมาตรการต่อไปได้อีก 3 เดือน หรือจนถึงเดือนมีนาคม 2565

ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาการชำระหนี้ดังกล่าว ลูกหนี้จะต้องลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ ขอเข้าร่วมมาตรการผ่านช่องทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือติดต่อที่สาขาธนาคารออมสิน ทั่วประเทศ และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกหนี้ ธนาคารฯ จะส่ง SMS พร้อม Link ลงทะเบียน หรือส่งข้อความผ่านแอพพ์ MyMo ให้ลูกหนี้กลุ่มเป้าหมาย ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564

“ประกันสังคม” เตรียมจ่ายเยียวยา 5,000 บาท สำหรับ “ผู้ประกันตนมาตรา 40” รายใหม่
ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับ “สถานบันเทิง” และได้รับผลกระทบจาก “โควิด-19”

เงื่อนไขสำหรับผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ได้รับ “เงินเยียวยา” รายละ 5,000 บาทในช่วงภายในวันที่ 14 ม.ค. 65 ดังนี้

 

ใครมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยารอบนี้บ้าง ?
– มีสัญชาติไทย อายุ 15 – 65 ปี

– ประกอบอาชีพอิสระ / ฟรีแลนซ์

– ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33, มาตรา 39

– ไม่เป็นข้าราชการ หรือผู้รับบํานาญของกรมบัญชีกลาง

– ผู้มีบัตรประจําตัวที่ไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7

– จะต้องสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ชำระเงินสมทบภายในวันที่ 14 ม.ค. 65

– ผ่านการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือ สมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิง ที่จดทะเบียนกับกรมธุรกิจการค้า โดยให้การรับรองภายในวันที่ 28 ม.ค. 65

 

แนวทางการเยียวยาและช่วยเหลือแบ่งเป็น 3 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 : นายจ้าง ให้ลงทะเบียนโครงการ SME (โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงาน) ต่ออีก 1 เดือน เพื่อช่วยเหลือนายจ้างกลุ่มนี้ 3 เดือน โดยไม่มีภาษี

กลุ่มที่ 2 : ลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม จะให้ประกันสังคมเยียวยาว่างงานจากเหตุสุดวิสัยจ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ และจ่ายอีก 5,000 บาท จากรัฐบาล (ม.33 เรารักกัน)

กลุ่มที่ 3 : ลูกจ้างที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม จะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล โดยใช้เงินกู้จากรัฐบาล แต่ต้องให้สมาคม/สมาพันธ์รับรอง

 

ได้เงินเยียวยาเมื่อไร ?
จะจ่ายเงินเยียวยาได้ไม่เกินวันที่ 10 ก.พ. 65 ส่วนที่เหลือจะจ่ายภายในเดือนมี.ค. 65

ช่องทางสมัครประกันสังคมมาตรา 40
“ประกันสังคม ม.40” รับเงินเยียวยา 5,000 ก่อน 14 ม.ค. 65 ใครได้สิทธิ์บ้าง ?

– เว็บไซต์ประกันสังคม ที่เมนู “ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40” สามารถสมัครได้ คลิกที่นี่

– สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506

– หน่วยบริการ ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11, ธ.ก.ส. และบิ๊กซี

– สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / จังหวัด / สาขา

– เครือข่ายประกันสังคม

 

อ้างอิง: สำนักงานประกันสังคม

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. จะสนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท
โดยการปล่อยกู้เงินให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้

สินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส.

อัตราดอกเบี้ย 0.1 ต่อเดือน

วงเงินกู้ไม่เกิน 10,000 บาท

ชำระคืนไม่เกิน 18 เดือน


ไม่ต้องใช้หลักประกัน

ปลอดชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก

สามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืน

ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อ ยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 ธันวาคม 2

ระยะเวลาการชำระ

ปลอดการชำระต้นเงินและดอกเบี้ย 6 เดือน นับแต่วันกู้

กำหนดชำระคืนแล้วเสร็จภายใน 18 เดือน นับจากวันกู้

สามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืนดังนี้

รายเดือน 24 งวด การส่งชำระต่องวด 429.17 บาท

ราย 3 เดือน 8งวดการส่งชำระต่องวด 1,287.50 บาท

ราย 6 เดือน 4งวด การส่งชำระต่องวด 2,575.00 บาท

ขั้นตอนลงทะเบียนเพื่อขอสินเชื่อฉุกเฉิน

เลือกเมนู การ ลงทะเบียน รับความช่วยเหลือผ่าน ธ.ก.ส

กรอกรายละเอียดตามเมนูที่กำหนดตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

รอนัดหมายจากธนาคาร SMS และเตรียมหลักฐานการทำสัญญา

บัตรประชาชนตัวจริง หมายเลขโทรศัพท์ สำเนาบัตรประชาชน กรณียังไม่เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. หรือยังไม่มีเงินฝากธ.ก.ส.

จัดทำสัญญากู้เงินและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมาย เริ่มทำสัญญาตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

ธนาคารจะแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากผ่านทางข้อความ SMS

ถอนเงินสดผ่านตู้ ATM โดย ธ.ก.ส. A mobile บัตรเครดิตหรืบัตร ATM

วิธีขอกู้สินเชื่อฉุกเฉินจากธ.ก.ส.

ลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านทาง LINE BAAC Family เท่านั้น
สามารถค้นหาได้จาก ID : baacfamily

Facebook Comments Box