สินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย รับสูงสุด 200,000 บาท

 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยแพร่ปฏิทินวันหยุด 2565 ซึ่งพบว่ามีวันหยุดทั้งสิ้น 26 วัน กระจายอยู่ใน 9 เดือน

โดยพบว่าบางเดือนมีวันหยุดตรงกับวันศุกร์และวันจันทร์ ทำให้ประชาชนมีวันหยุดยาว 3 วัน

มกราคม 2 วัน

วันเสาร์ที่ 1 มกราคม : วันขึ้นปีใหม่

วันจันทร์ที่ 3 มกราคม ชดเชยวันขึ้นปีใหม่

กุมภาพันธ์ 1 วัน

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ : วันมาฆบูชา

เมษายน 4 วัน

วันพุธที่ 6 เมษายน : วันจักรี

วันพุธที่ 13 เมษายน : วันสงกรานต์

วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน : วันสงกรานต์

วันศุกร์ที่ 15 เมษายน : วันสงกรานต์

พฤษภาคม 3 วัน

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม : วันฉัตรมงคล

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม : วันวิสาขบูชา

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม : ชดเชยวันวิสาขบูชา

มิถุนายน 1 วัน

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน : วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี

กรกฎาคม 5 วัน

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม : วันอาสาฬหบูชา

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม : วันเข้าพรรษา

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม : วันหยุดราชการกรณีพิเศษ

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม : วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม : วันหยุดราชการกรณีพิเศษ

สิงหาคม 1 วัน

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม : วันแม่แห่งชาติ

ตุลาคม 4 วัน

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม : วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม : วันหยุดราชการกรณีพิเศษ

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม : วันปิยมหาราช

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม : ชดเชยวันปิยมหาราช

ธันวาคม 5 วัน

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม : วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม : วันรัฐธรรมนูญ

วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม : ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม : วันหยุดราชการกรณีพิเศษ

วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม : วันสิ้นปี

 

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 4 พ.ย.ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี 2565 และเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565 จำนวน 4 วัน คือ วันศุกร์ที่ 15 ก.ค.65 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 5 วัน, วันศุกร์ที่ 29 ก.ค.65 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน, วันศุกร์ที่ 14 ต.ค.65 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน และวันศุกร์ที่ 30 ธ.ค.65 ทำให้มีวันหยุดติดต่อกัน 4 วัน เพื่อให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องกันในแต่ละช่วง เชื่อมโยงกับวันหยุดประจำสัปดาห์

สินเชื่ อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจร ายย่อย ธนาค ารไทยเครดิต เป็นบริการสินเชื่ อที่เหมาะกับ

ผู้ที่ประกอบอาชีพค้ าข ายร ายย่อยที่ต้องการเ งินทุนเพื่อนำมาใช้ในการประกอบอาชีพ

เป็นทุนค่ าใช้ค่ าหรือนำมาใช้เป็นเงิ นหมุนเวียนใช้จ่ายยามจำเป็น

เพียงแค่ท่านเป็นพ่ อค้ าแ ม่ค้ าที่เป็นบุคคลธรรมด าที่ต้องการกู้เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ

มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี และมีสถานประกอบการของธุรกิจที่ชัดเจน

ก็สมั ครได้เลย หากสนใจสมั ครดูรายละเอียดด้านล่ างนี้ได้เลย

ร ายละเอียดสินเชื่ อ

วงเงิ นกู้ยืม

-กู้ยืมเงิ นได้สูงสุดที่ 200,000 บ าท

จุดเด่น

-สินเชื่ อมีลักษณะเป็นสินเ ชื่อหมุนเวียนหมุนเวียน ไม่มีระยะเวล าครบกำหนด

แต่วงเงิ นจะมีการทบทวนต่ออายุหรือไม่ต่ออายุทุกปี

-อัตร าดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

-ไม่ต้องใช้หลักทรัพ ย์หรือบุคคลค้ำประกัน

 

คุณสมบัติสมัค รสินเชื่ อ

-เป็นบุคคลธรรมดา

-สัญชาติไทยเท่านั้น

-อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีขึ้นไป

-เป็นเจ้าของธุรกิจต้องอายุไม่เกิน 60 ปีเท่านั้น

-มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น

-มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปีเท่านั้น

-มีสถานประกอบการชัดเจนและต้องสามารถตรวจสอบได้

-สถานที่ตั้งธุรกิจ ต้องอยู่ในตลาด ในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาค าร

เอกส ารสมั คร

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาช น

-สำเนาทะเบี ยนบ้ านของผู้ขอสินเ ชื่อ

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาช นของคู่สมรส

-สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)

-เอกส ารแสดงสถานภาพสมรส (ถ้ามี)

-สำเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากหน้าแรก

-สำเนาสัญญาเช่า (ถ้ามี)

Facebook Comments Box