กสิกรไทยช่วยคนเดือดร้อนวงเงิน 100,000 บาท รับได้เลยทันที

กสิกรไทยปล่อยสินเชื่ อให้ยืม 1 เเสนบ าท

Xpress Loan ธนาค ารกสิกรไทยได้ เปิ ดให้ผู้ที่มีปัญหาทางการเ งินสามารถทำเรื่องกู้ยืมร ายละเอียดการสมั ครคุณสมบัติ

สัญชาติไทยอายุ 20 ปีขึ้นไปอายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวล าผ่อนชำระเเล้วต้องไม่เกิน 70 ปีต้องมีร ายได้ 15,000 บ าท

ขึ้นไปต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับรวมที่ทำงานเดิมได้

ถ้าหากผ่ านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันเเล้วมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

ที่บ้ าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกส ารประกอบการสมั คร

เอกส ารเเสดงตัวตน

สำเนาบัตรประชาช น หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าร าชการ หรือ รั ฐวิสาหกิจ ต้องเเนบสำเนาทะเบี ยนบ้ านประกอบด้วย

ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาบัตรต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันสมั คร

กรณีเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล

เอกส ารเเสดงร ายได้ เลือกอย่ างใดอย่ างหนึ่ง

สลิปเงิ นเดือน 1 เดือน อายุเอกส ารไม่เกิน 3 เดือน หรือ

ตัวอย่ างสลิปเงินเดือน

หนังสือรับรองเงิ นเดือน อายุเอกส ารไม่เกิน 3 เดือน หรือ

ตัวอย่ างหนังสือรับรองเงิ นเดือน

เอกส าร 50 ทวิ ปีล่ าสุด

ตัวอย่ างหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบ 50 ทวิ

กรณีเงิ นเดือนน้อยกว่าเกณฑ์ร ายได้ขั้นต่ำ สามารถรวมร ายได้อื่น ๆ เพิ่มเติมได้

เช่น ค่ าคอมมิชชั่น ค่ าล่วงเวล า เป็นต้น โดยยื่นเอกส ารเพิ่มเติม

Statement ย้อนหลัง 6 เดือน กรณีเป็นบัญชีธนาค ารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น ตัวอย่ างสำเนาการเดินบัญชี

สำเนาสลิปโบนัส เฉพาะกรณีโบนัส อายุไม่เกิน 12 เดือน

Facebook Comments Box