สินเชื่อช่วยสร้างอนาคต CIMB ให้ทันที 50,000 บาท

 

วันที่ 20 ธันวาคม 2564  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินช่วยเหลือเยียวยา

โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 วันนี้ (20 ธ.ค.) เป็นต้นไป ตามการผลิตแต่ละประเภท ได้แก่

ยางพาราแผ่นดิบคุณภาพดี ประกันราคา 60 บาท/กิโลกรัม
น้ำยางสด (DRC 100%) ประกันราคา 57 บาท/กิโลกรัม
ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) ประกันราคา 23 บาท/กิโลกรัม
เงินดังกล่าว จะได้รับครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ วงเงินงบประมาณจำนวน 9,783.61 ล้านบาท เป้าหมายเกษตรกร 1.88 ล้านราย พื้นที่สวนยางกว่า 19.16 ล้านไร่
เช็กสิทธิประกันรายได้ชาวสวนยาง

ชาวสวนยางสามารถตรวจสอบสิทธิ ผ่านลิงก์ www.raot.co.th

 

 

สินเชื่ อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช สร้ างแผนในอนาคตของคุณให้เป็นจริงยอดผ่อนชำระเท่ากันทุกเดือน แบบลดต้นลดดอก

จุดเด่นสินเ ชื่อบุคคลเพอร์ชัลนัลแคช

ผ่อนย าว อายุสัญญาตั้งแต่ 12 เดือน ถึง 60 เดือน

สะดวกรวดเร็ว อนุมัติโอนเ งินเข้าบัญชีออมทรั พย์ชื่อผู้สมั คร

ไม่ต้องมีหลักทรั พย์หรือคนค้ำประกัน

อัตร าดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

ชำระเ งินสดที่สะดวก

ชำระเงิ นสดที่เค าน์เตอร์ธนาค าร,เคาน์เตอร์เซอร์วิส,ที่ทำการไปรษณีย์,ทรู พาร์ทเนอร์,ซีพี เฟรชมาร์ท,เทสโก้ โลตัส

คุณสมบัติผู้สมั คร

อายุ 21 – 59 ปี (อายุรวมระยะเวล าผ่อนชำระ คือต้องไม่เกิน 60 ปี)

พนักงานประจำ/ข้าร าชการ/พนักงานรั ฐวิสาหกิจ ต้องมีอายุงาน 6 เดือนขึ้นไป ร ายได้ประจำเฉลี่ย 15,000 บ าท/เดือนขึ้นไป

ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ ต้องดำเนินธุรกิจปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 3 ปี ร ายได้ประจำเฉลี่ย 30,000 บ าท/เดือนขึ้นไป

วงเงิ นกู้

ไม่เกิน 5.0 เท่าของร ายได้ สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บ าท

สำหรับพนักงานประจำ วงเงิ นอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของร ายได้ หรือสูงสุด 2 ล้ านบ าท

สำหรับเจ้าของกิจการ วงเงิ นอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของร ายได้ หรือสูงสุด 1 ล้ านบ าท

ระยะเวล าชำระ

12-60 เดือน อัตร าดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

 

เอกส ารประกอบในการสมั คร

สำเนาบัตรประชาช น

เอกส ารแสดงร ายได้

สลิปเงิ นเดือน(ต้นฉบับ)ย้อนหลังไม่เกิน 2เดือนนับจากปัจจุบัน หรือ

หนังสือรับรองเ งินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนพร้อมสำเนาบัญชีเ งินเดือน (Bank Statement)

ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน

 

หากท่านใดสนใจอ่านร ายละเอียดเพิ่มเติมสินเ ชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ของ ธนาค ารซีไอเอ็มบี ไทย ได้ที่เว็บไซต์

https://www.cimbthai.com/th/personal/products/loans/personal-loan/personal-cash.html

Facebook Comments Box