สินเชื่อสำหรับเกษตรกร และครอบครัวเกษตรกร รับได้เลย 10,000

ธนาค ารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกมาตรการพักหนี้ช่วยเกษตรกรสู้ภัย CV ระบาดระลอกให ม่

พร้อมปล่อยสินเชื่ อ เงิ นให้กูยืม มีชื่อเรียกว่าสินเชื่ อ เ งินกู้ ฉุกเ ฉิน

ให้แก่เกษตรกรและครอบครัวเกษตรกรร ายละ 10,000 บ าท โดยคิดดอกเบี้ยอยู่ที่ 10 บ าทต่อเดือน

จุดเด่น ของสินเชื่ อ เงิ นกู้ ฉุกเฉิ น คือ

1. วง เงิ นกู้ ร ายละไม่เกิน 10,000 บ าท

2. อัตร าดอกเบี้ยคงที่เพียง 0.1% ต่อเดือน

3. กำหนดชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือนนับจากวันที่ขอกู้

4.ไม่ต้องใช้หลักค้ำประกัน

5. แบ่งจ่ายค่ างวดชำระได้ตามความสามารถ ในการชำระคืน เช่ น ร า ยเดือน ร าย 3 เดือน และร าย 6 เดือน

6. พักชำระเงิ นต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก นับจากวันที่ขอกู้

7. ขอสินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม นี้ได้ทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มกร าคม-30 มิถุนายน 2564

คุณสมบัติผู้ยื่นขอสินเ ชื่อ

1. เป็นลู กค้ า ธ.ก.ส. อยู่แล้ว

2. เป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครอบครัวของเกษตรกรที่ยังไม่เป็นลู กค้ าของธ.ก.ส.

3. อายุตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปี

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะใช้บริการกับ ธ.ก.ส. สำหรับสินเชื่ อ เงิ นกู้ ฉุกเฉิ นสามารถส่งคำขอได้ทาง

LINE Official BAAC Family และหลังจากรับเรื่องแล้วทาง ธ.ก.ส. จะนัดหมายวันเพื่อมาทำสัญญา

ณ ธ.ก.ส. สาขาในพื้นที่ภูมิลำเนาของลู กค้ า

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ไม่มีนโยบ ายการอนุมัติสินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยืม ผ่ านช่องทางออนไลน์

นอกจากเป็นเพียงการแสดงความประสงค์ขอใช้บริการดังกล่ าว

ดังนั้น ขอให้ทุกๆท่านโปรดระมัดระวังการให้ข้อมูลส่วนบุคคล ที่นอกเหนือจากช่องทางที่ ธ.ก.ส. กำหนดเอาใว้

Facebook Comments Box