Xpress Cash กสิกร ยืมได้สูงสุด 30,000 บาท ผ่อนสบาย

ผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงาน คือ
บุคคลที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน

📌กรณีว่างงานจากการลาออกหรือสิ้นสุดสัญญา 👉 ได้รับเงินทดแทน 45% ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน/ปีปฏิทิน

📌กรณีถูกเลิกจ้าง 👉ได้รับเงินทดแทน 70% ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน/ปีปฏิทิน

โดยคำนวณจากฐานค่าจ้างขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

ขั้นตอน ⚡ กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญา และถูกเลิกจ้าง
1️⃣ ลงทะเบียนขอใช้ Digital ID ผ่านระบบ https://e-service.doe.go.th เพื่อพิสูจน์ตัวตนทางดิจิทัล
2️⃣ เข้าระบบ (Log-in) โดยใช้ User/Password ที่ลงทะเบียน Digital ID และกรอกข้อมูลตามระบบให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ภาพหน้าบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน (Book Bank)
***ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 64 ผู้ประกันตนไม่ต้องยื่นเอกสารใด ๆ กับสำนักงานประกันสังคม***
3️⃣ รายงานตัวตามกำหนด โดยคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพื่อเป็นการยืนยันการรายงานตัว

หมายเหตุ: ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 จะได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานในอัตราเดิม ดังนี้
– ลาออกหรือสิ้นสุดสัญญา ได้รับ 30% ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน/ปีปฏิทิน
– เลิกจ้าง ได้รับ 50% ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน/ปีปฏิทิน

📌กรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยจากการระบาดของโรคติดต่อ 👉 ผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการ เนื่องจากรัฐสั่งปิด และไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น จะมีสิทธิได้รับเงินทดแทน 50% ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 90 วัน (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2563)

ขั้นตอน
1️⃣ ผู้ประกันตน กรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7) พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
2️⃣ นายจ้างบันทึกข้อมูลผู้ประกันตนหยุดงานชั่วคราว ในระบบ e-Service ทาง www.sso.go.th (หากนายจ้างที่ใช้ระบบครั้งแรกต้องลงทะเบียนก่อน) กรอกข้อมูลรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย ตามข้อเท็จจริง
3️⃣ นายจ้างนำส่งแบบ สปส. 2-01/7 ของลูกจ้าง ไปที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่รับผิดชอบที่สถานประกอบการตั้งอยู่

🚫 กรณีลูกจ้างกระทำความผิด ถูกไล่ออก หรือปลดออก จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน

 

 

Xpress Cash ทางธนาค ารกสิกรไทยก็ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ถือบัตรคือ หากเป็นผู้ที่มีผู้มีร ายได้ประจำตั้งแต่ 7,500 บ าทขึ้นไป อายุ 20-70 ปี และทำงานในที่ปัจจุบันมามากกว่า 6 เดือน

ก็สามารถสมั ครได้แล้ว โดยถ้า รายได้น้อยกว่า 15,000 บ าทแต่ก่อนแค่ให้หักบัญชีก็ได้แล้ว ปัจจุบันให้แนบบัญชีเงิ นเดือนกสิกรไทย ร ายละเอียดดังต่อไปนี้

ร ายละเอียด กู้ยืมเงิ น บัตรกดเงิ นสด Xpress Cash กสิกรไทย

-ผู้ส มัครที่มีร ายได้ 30,000 บ าท กู้ยืมเ งิน สูงสุด 5 เท่าของร ายได้

-ผู้สมั ครที่มีร ายได้ต่ำกว่า 30,000 บ าท กู้ยืมเงิ น สูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของร ายได้

-ฟรีค่ าธรรมเนียมแรกเข้า และค่ าธรรมเนียมร ายปี ตลอดชีพ

-ฟรีค่ าธรรมเนียมในการเบิกเงิ น สดล่วงหน้า (Cash Advance)

-ไม่ใช้หลักท รัพย์หรือบุลคลค้ำประกัน

-อนุมัติไว รู้ผลใน 30 นาที

อัตร าดอกเบี้ย

คุณสมบัติผู้ขอ กู้ยืม เงิน บัตรกดเ งินสด Xpress Cash กสิกรไทย

กลุ่มอาชีพอิสระ

-สัญชาติไทย

-อายุ 20 ปีขึ้นไป

-อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวล าผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี

-ต้องมีร ายได้ 20,000 บ าทขึ้นไป

-ต้องประกอบอาชีพปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

-มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้ าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

บุคคลทั่วไป

-สัญชาติไทย

-อายุ 20 ปีขึ้นไป

-อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวล าผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี

-ต้องมีร ายได้ 7,500-15,000 บ าทขึ้นไป

-ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน(นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่ านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)

-มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้ าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เจ้าของกิจการ

-สัญชาติไทย

-อายุ 20 ปีขึ้นไป

-อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวล าผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี

-ต้องมีร ายได้ 20,000 บ าทขึ้นไป

-ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

-มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้ าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกส าร กู้ยืมเงิ น บัตรกดเงิ นสด Xpress Cash กสิกรไทย

สำหรับอาชีพอิสระ

-สำเนาบัตรประชาช นที่ยังไม่หมดอายุ

-เอกส าร 50 ทวิ ปีล่ าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบ ร ายเดือน ใช้ย้อนหลังอย่ างน้อย 6 เดือน

สำหรับร ายได้ประจำ

-สำเนาบัตรประชาช น หรือ

-สำเนาบัตรประจำตัวข้าร าชการ หรือ รั ฐวิสาหกิจ (ต้องแนบสำเนาทะเบี ยนบ้ านประกอบด้วย)

-สลิปเงิ นเดือน 1 เดือน (อายุเอกส ารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ

-หนังสือรับรองเงิ นเดือน (อายุเอกส ารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ

-เอกสาร 50 ทวิ ปีล่ าสุด

กรณีเงิ นเดือนน้อยกว่าเกณฑ์ร ายได้ขั้นต่ำ สามารถรวมร ายได้อื่น ๆ เพิ่มเติมได้

เช่ น ค่ าคอมมิชชั่ น ค่ าล่ วงเวล า เป็นต้น โดยยื่นเอกส ารเพิ่มเติม ดังนี้

-Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาค ารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) ตัวอย่ างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)

-สำเนาสลิปโบนัส เฉพาะกรณีโบนัส (อายุไม่เกิน 12 เดือน)

สำหรับเจ้าของกิจการ

-สำเนาบัตรประชาช นที่ยังไม่หมดอายุ

-Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาค ารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) หรือ สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

Facebook Comments Box