ซีไอเอ็มบี ช่วยสร้างอนาคต ผ่อนได้สูงสุด 60 เดือน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แจ้งผู้ถือบัตรทอง หรือ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ต้องการย้ายโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการในการรักษาพยาบาลวันนี้สามารถย้ายสิทธิบัตรทอง

ผ่านทางระบบออนไลน์ได้ เพียงแค่แอดไลน์กับทาง สปสช. แล้วดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่ระบบแนะนำซึ่งสามารถทำได้ด้วยตัวเอง

ทั้งนี้ สำหรับสิทธิบัตรทอง หรือ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สามารถปลี่ยนหน่วยบริการได้มากกว่า 1 ครั้ง แต่จะไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี

เงื่อนไขการเปลี่ยนหน่วยบริการ สิทธิบัตรทอง ผ่านแอปพลิเคชัน สปสช.

ผู้ใช้งานต้องมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สิทธิว่าง
อายุ 15 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
ปัจจุบันสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถลงทะเบียนแทนบุคคลในครอบครัวได้

วิธีย้ายสิทธิบัตรทองออนไลน์ผ่านแอป สปสช.

1.แอดไลน์ Official Account สปสช.โดยพิมพ์ค้นหา Line ID @nhso หรือ สแกน QR Code เพื่อเพิ่มเพื่อน

2.กดเพิ่มเพื่อนจากนั้นกดเลือกเมนู “ลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการ”

3.อ่านข้อตกลงในการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ให้กด “ยอมรับ”

4.กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

5.กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม อาทิ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขหลังบัตรประชาชน

6.กำหนดรหัสผ่าน 6 หลัก

7.กรอกหมายเลขโทรศัพท์เพื่อขอรับรหัส OTP

8.กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ

9.ตรวจสอบที่อยู่ปัจจุบันและที่อยู่ตามบัตรประชาชนว่า ตรงกันหรือไม่

ย้ายสิทธิบัตรทอง 2564 ออนไลน์ ฟรี ทำได้ด้วยตนเอง เช็คที่นี่

10.ถ่ายรูปบัตรประชาชนและถ่ายรูปเซลฟี่คู่กับบัตรประชาชนตรงกันหรือไม่

11.สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดแบบคำร้อง

12.กด “เลือก” หน่วยบริการแห่งใหม่ที่ต้องการ

กรณีที่อยู่ “ตรงกับบัตรประชาชน”

ให้กด “ตกลง” ระบบจะทำการยืนยันตัวตนของท่านโดยให้ถ่ายรูป 2 ครั้ง คือ ถ่ายรูปบัตรประชาชนของท่าน และถ่ายรูปเซลฟี่ตัวท่านเองคู่กับบัตรประชาชน ให้กด “บันทึก” จากนั้นจึงเลือกสถานพยาบาลแห่งใหม่ที่ต้องการใช้สิทธิบัตรทอง ให้กด “ยืนยัน” รอให้ระบบทำการอนุมัติการใช้สิทธิที่สถานพยาบาลแห่งใหม่ก่อนซึ่งจะแจ้งสถานะให้ทราบทุก ๆ วันที่ 15 และ 28 ของเดือน

กรณีที่อยู่ “ไม่ตรงกับบัตรประชาชน”

ให้กดเลือกที่ “ไม่ตรง” จากนั้นให้แนบไฟล์เป็นหลักฐานการยืนยันที่อยู่ เช่น บิลค่าน้ำ, บิลค่าไฟ หรือ หนังสือรับรองการเป็นเจ้าของบ้าน เป็นต้น เมื่อแนบเอกสารหรือไฟล์เรียบร้อยให้กดที่ “ยืนยัน”

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1330

ทำตามขั้นตอนนี้ได้เลย

 

สินเชื่ อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช สร้ างแผนในอนาคตของคุณให้เป็นจริงยอดผ่อนชำระเท่ากันทุกเดือน แบบลดต้นลดดอก

จุดเด่นสินเ ชื่อบุคคลเพอร์ชัลนัลแคช

ผ่อนย าว อายุสัญญาตั้งแต่ 12 เดือน ถึง 60 เดือน

สะดวกรวดเร็ว อนุมัติโอนเ งินเข้าบัญชีออมทรั พย์ชื่อผู้สมั คร

ไม่ต้องมีหลักทรั พย์หรือคนค้ำประกัน

อัตร าดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

ชำระเ งินสดที่สะดวก

ชำระเงิ นสดที่เค าน์เตอร์ธนาค าร,เคาน์เตอร์เซอร์วิส,ที่ทำการไปรษณีย์,ทรู พาร์ทเนอร์,ซีพี เฟรชมาร์ท,เทสโก้ โลตัส

คุณสมบัติผู้สมั คร

อายุ 21 – 59 ปี (อายุรวมระยะเวล าผ่อนชำระ คือต้องไม่เกิน 60 ปี)

พนักงานประจำ/ข้าร าชการ/พนักงานรั ฐวิสาหกิจ ต้องมีอายุงาน 6 เดือนขึ้นไป ร ายได้ประจำเฉลี่ย 15,000 บ าท/เดือนขึ้นไป

ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ ต้องดำเนินธุรกิจปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 3 ปี ร ายได้ประจำเฉลี่ย 30,000 บ าท/เดือนขึ้นไป

วงเงิ นกู้

ไม่เกิน 5.0 เท่าของร ายได้ สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บ าท

สำหรับพนักงานประจำ วงเงิ นอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของร ายได้ หรือสูงสุด 2 ล้ านบ าท

สำหรับเจ้าของกิจการ วงเงิ นอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของร ายได้ หรือสูงสุด 1 ล้ านบ าท

ระยะเวล าชำระ

12-60 เดือน อัตร าดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

เอกส ารประกอบในการสมั คร

สำเนาบัตรประชาช น

เอกส ารแสดงร ายได้

สลิปเงิ นเดือน(ต้นฉบับ)ย้อนหลังไม่เกิน 2เดือนนับจากปัจจุบัน หรือ

หนังสือรับรองเ งินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนพร้อมสำเนาบัญชีเ งินเดือน (Bank Statement)

ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน

 

Facebook Comments Box