TMB ปล่อยสินเชื่อรูปแบบใหม่ ให้เลย 30,000 บาท

ธนาค ารทหารไทย TMB มาฝากนะครับซึ่งตอนนี้ทางธนาค ารทหารไทย

ได้ออกเชื่ อมาให ม่ที่เป็นสินเชื่ อในรูปแบบเอนกประสงค์พร้อมใช้วงเ งินกู้ ห้า เท่า

ของร ายได้ของท่านโดยคิดดอกเบี้ยทบต้นทบดอกฟรีค่ าธรรมเนียมสามารถยึดเวล า ผู้

สูงสุดถึง 60 เดือน ร ายละเอียดจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวจะมาเล่ าร ายละเอียดการขอสินเชื่อ ให้ฟังนะครับ

-ว่าใครที่สามารถขอสินเชื่ อได้แต่ต้องใช้เอกส ารอะไรบ้ างในการขอคุณสมบัติของผู้กู้สำหรับผู้ที่มีธุรกิจส่วนตัว

ท่านต้องมีร ายได้ไม่น้อยกว่า สองหมื่น บ าท!!

และแนวโน้มการประกอบธุรกิจ-มาแล้วไม่ต่ำสำหรับพนักงานบริษัทหรือข้าร าชการหรือรั ฐวิสาหกิจ

ได้ต่อเดือนไม่น้อยกว่า หมื่นห้าพัน บ าทและอายุในการทำงานไม่น้อยกว่า 4 เดือน

บุคคลที่จะขอกู้ยืมสินเชื่ อจากธนชาตได้ครับต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

วงเงิ นกู้ที่อนุมัติอยู่ที่ร ายได้ไม่เกิน ส ามหมื่น ถึง หนึ่งล้ าน บ าทหรือสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของร ายได้ของท่าน

ส่วนระยะเวล าในการชำระคืนตั้งแต่ 12 เดือนไปจนถึง 60 เดือนอัตร าดอกเบี้ยบวกค่ าธรรมเนียม 19-25 เปอร์เซ็นต์ต่อปี

ส่วนพนักงานประจำดอกเบี้ย

และค่ าธรรมเนียมอยู่ที่ 14 เปอร์เซ็นต์ถึง 25 เปอร์เซ็นต์ต่อปีสินเ ชื่อไม่มีหลักประกันนะครับ

-สนใจสนใจหรืออย ากสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลของสินเ ชื่อสามารถติดต่อได้ที่ธนาค ารทห ารไทย

ได้ทุกสาขาหรือสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทร 1558

Facebook Comments Box