สินเชื่อกสิกรไทยให้ยืมวงเงิน 100,000 บาท สนใจเช็ครายละเอียดที่นี่

 

หลังจากที่กระทรวงการคลังเปิดเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com โดยกำหนดโควตา 28 ล้านคน ด้วยการโอนเงิน 4,500 บาท เข้าแอปพลิเครชั่นเป๋าตัง เพื่อให้ใช้สิทธิกับร้านค้าร่วมโครงการ

สำหรับเงื่อนไขการใช้สิทธิ

รัฐช่วยจ่าย 50% ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50% โดยใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง
จำกัดสิทธิไม่ไม่เกิน 150 บาทต่อวัน โดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิคนละครึ่ง ไม่เกิน 4,500 บาท ตลอดโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 64 เป็นต้นไป
ไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน โดยระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 6.00 น. ของทุกวัน
ใช้สิทธิได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ เท่านั้น
ใช้ได้เวลา 06.00 – 23.00 น. ไม่สามารถใช้สิทธิ คนละครึ่ง นอกเวลาดังกล่าวได้
สินค้าที่เข้าร่วมโครงการ รัฐสนับสนุน ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ค่าสินค้า ค่าบริการ (สปา/นวด/ทำเล็บ ทำผม)
โครงการคนละครึ่งเฟส 3 ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ ค้นหาร้านอาหาร/เครื่องดื่มที่ร่วมรายการได้ที่แอปฯ เป๋าตัง
โครงการคนละครึ่งเฟส 3 ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ ใช้สิทธิได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. – 20.00 น. เฉพาะร้านอาหาร/เครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น
โครงการคนละครึ่งเฟส 3 ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ แอปฯ เฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการฟู้ดเดลิเวอรี่ *ไม่รวมค่าจัดส่ง ร้านอาหาร/เครื่องดื่มสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 64 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 3 ในครั้งนี้ จะหมดเขตในวันที่ 31 ธ.ค. 64 หากใครที่ยังใช้สิทธิไม่หมดให้รีบใช้สิทธิได้จนถึงสิ้นปี 64 เท่านั้น

กสิกรไทยปล่อยสินเชื่ อให้ยืม 1 เเสนบ าท Xpress Loan ธนาค ารกสิกรไทยได้ เปิ ดให้ผู้ที่มีปัญหาทางการเ งินสามารถทำเรื่องกู้ยืมร ายละเอียดการสมั ครคุณสมบัติ

สัญชาติไทยอายุ 20 ปีขึ้นไปอายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวล าผ่อนชำระเเล้วต้องไม่เกิน 70 ปีต้องมีร ายได้ 15,000 บ าท

ขึ้นไปต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับรวมที่ทำงานเดิมได้

ถ้าหากผ่ านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันเเล้วมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

ที่บ้ าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกส ารประกอบการสมั คร

เอกส ารเเสดงตัวตน

สำเนาบัตรประชาช น หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าร าชการ หรือ รั ฐวิสาหกิจ ต้องเเนบสำเนาทะเบี ยนบ้ านประกอบด้วย

ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาบัตรต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันสมั คร

กรณีเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล

เอกส ารเเสดงร ายได้ เลือกอย่ างใดอย่ างหนึ่ง

สลิปเงิ นเดือน 1 เดือน อายุเอกส ารไม่เกิน 3 เดือน หรือ

ตัวอย่ างสลิปเงินเดือน

หนังสือรับรองเงิ นเดือน อายุเอกส ารไม่เกิน 3 เดือน หรือ

ตัวอย่ างหนังสือรับรองเงิ นเดือน

เอกส าร 50 ทวิ ปีล่ าสุด

ตัวอย่ างหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบ 50 ทวิ

กรณีเงิ นเดือนน้อยกว่าเกณฑ์ร ายได้ขั้นต่ำ สามารถรวมร ายได้อื่น ๆ เพิ่มเติมได้

เช่น ค่ าคอมมิชชั่น ค่ าล่วงเวล า เป็นต้น โดยยื่นเอกส ารเพิ่มเติม

Statement ย้อนหลัง 6 เดือน กรณีเป็นบัญชีธนาค ารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น ตัวอย่ างสำเนาการเดินบัญชี

สำเนาสลิปโบนัส เฉพาะกรณีโบนัส อายุไม่เกิน 12 เดือน

Facebook Comments Box