สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ วงเงิน 300,000 บาท ให้เลยทุกอาชีพ

เงื่อนไข สินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ จาก ธนาคารออมสิน วงเงินกู้สูงสุด 3 แสนบาท/ร าย

ครม. มีมติ อนุมัติให้ ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อสร้างง าน สร้างอาชีพ ให้แก่ประช าชนทั่วไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ “ช่าง” ทุกประเภท เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้าช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ เป็นต้น รวมถึงผู้ประกอบก ารรายย่อยที่ไม่ใช่ช่าง เช่น เสริมสวย ตัดผม หรือข ายของออนไลน์ โดยมีใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรที่ผ่านก ารอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนหรือเอกสารอื่นๆ ต ามประเภทของอาชีพหรือมีประสบก ารณ์ในการประกอบอาชีพดังกล่าว

นอกจ ากนี้รวมไปถึง ผู้ประกอบก ารขนาดย่อมทั่วไป เช่น โชห่วย ค้าส่ง ค้าปลีก หรือ แฟรนไชส์ ที่มีสถ านที่จำหน่ายแน่นอน หรือเอกส ารแสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆ

และกลุ่มผู้ที่ขับรถส าธารณะทั่วไป ทั้งแท็กซี่ รถตู้โดยสาร รถบรรทุก รถขนส่งสินค้า ที่มีใบอนุญาตขับขี่รถสาธ ารณะหรือเอกส ารอื่นๆ ตามประเภทของอาชีพ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1. เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

2. มีถิ่นที่อยู่อาศัย และ สถานประกอบก ารแน่นอน

3. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

4. เป็นผู้เริ่มประกอบอาชีพ / ผู้ประกอบการรายย่อย / ผู้ประกอบการขนาดเล็ก / ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ที่ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ / เอกชน ที่มีความน่าเชื่อถือ หรือ มีประสบการณ์ในการประกอบอ าชีพดังกล่าวมาแล้ว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

ผู้เริ่มประกอบอาชีพ / ผู้ประกอบการรายย่อย ประกอบด้วย ผู้ที่ผ่านการอบรมอาชีพ “ช่าง” ทุกประเภท เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย / ตัดผม เป็นต้น และ ผู้ที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้า Online การดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น โดยมีใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ / เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ
ผู้ขับขี่รถสาธ ารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ / รถตู้สาธ ารณะ / รถรับจ้างขนส่งสินค้า โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธ ารณะ หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ
ผู้ประกอบการ ขนาดเล็ก ประกอบด้วย ผู้ประกอบก ารที่มีสถ านที่จำหน่าย หรือสถ านที่ให้บริก าร ที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น โดยมีทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า สัญญาแฟรนไชส์ หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆ

เอกสารประกอบการขอกู้

เอกสารที่ผู้ขอกู้จะต้องเตรียม เพื่อใช้ยื่นขอสินเชื่อผ่านธนาคารออมสินสาขา แยกตามกลุ่มอาชีพ ดังนี้

1. ผู้ประกอบวิช าชีพช่าง เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ประกอบอ าชีพเสริมสวย/ตัดผม เป็นต้น

บัตรประชาชนผู้ขอกู้
ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ/เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของ
อาชีพ (ฉบับจริง)
รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)
2. ผู้ประกอบก ารรายย่อยที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้า Online การดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง ก ารจัดดอกไม้ เป็นต้น

บัตรประชาชนผู้ขอกู้
ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ/เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ (ฉบับจริง)
รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)
3. ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่/รถตู้สาธารณะ/รถรับจ้างขนส่งสินค้า

บัตรประชาชนผู้ขอกู้
ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
ใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ (ฉบับจริง)
รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)
4. ผู้ประกอบการร้านค้าแฟรนไชส์

บัตรประชาชนผู้ขอกู้
ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
สัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ (ฉบับจริง)
เอกสารประมาณการ รายรับ-รายจ่าย ของธุรกิจแฟรนไชส์ (ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารตาม Link นี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำเอกสารในการยื่นขอกู้)
รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)
5. ผู้ประกอบก ารขนาดเล็ก ที่มีสถ านที่จำหน่ายที่แน่นอน เช่น ร้ านค้าปลีก ร้ านค้าส่ง โชห่วย ร้ านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น

บัตรประชาชนผู้ขอกู้
ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
บัญชีรับจ่าย / Statement รายได้จากสถานประกอบการ ย้อนหลัง 6 เดือน
ทะเบียนการค้า / ทะเบียนพาณิชย์ ของสถานประกอบการ
รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)
อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate) ตลอดอายุสัญญากู้เงิน
ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้

สูงสุดไม่เ กิน 5 ปี (60 งวด) รวมกับระยะเวล า ปลอดชำระเงินงวด (เ งินต้นและดอกเบี้ย) 6 งวดแรก โดยเริ่มชำระตั้งแต่งวดที่ 7 เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดบัญชีหรือครบสัญญ า
หลักประกันการกู้เงิน

กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)
กรณีวงเงินกู้เกิน 100,000-300,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน โดยบุคคลค้ำประกันจะต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้
ระยะเวลายื่นกู้

ผู้ประกอบก ารที่สนใจสาม ารถยื่นขอสินเชื่อผ่านธน าคารออมสิน โดยจะต้องอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภ ายในวันที่ 30 กันย ายน 2565 หรือจนกว่าวงเ งินโครงการจะหมด (First Come First Serve)

Facebook Comments Box